Monthly Archives :

February 2017

1024 166 Enersize

Enersize Oy har genomfört private placement med strategiska investerare samt förstärker styrelsen inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oy (”Enersize”) har genomfört en private placement om cirka 11 MSEK (1,2MEUR) i förberedelse inför bolagets planerade IPO under andra kvartalet 2017. Bland investerarna återfinns tyska Heinz Dürr Invest GmbH och lastbilskoncernen Scanias nystartade riskkapitalfond Scania Growth Capital. Kapitalanskaffningen genomfördes för att accelerera Enersize intäktsökning och att vidareutveckla företagets egen mjukvara inkluderande användning av artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys

Investerare i private placement har även skriftligen lämnat teckningsförbindelser i den publika nyemission som planeras under andra kvartalet 2017 inför notering på Nasdaq Stockholm First North.

Scania Growth Capital har nyligen initierat satsningen att investera i tillväxtbolag med strategisk koppling till Scania där ett av områdena är just tekniker för smartare fabriker. Heinz Dürr är en av huvudägarna till det tyska börsnoterade bolaget Dürr Group och ordförande i Dürr Groups Supervisory Board. Dürr Group är en av världens ledande leverantörer till bilindustrin med närvaro i 28 länder. Intresset för private placement var stort och ett större antal ytterligare investerare tillkom som ägare. Cleantech Invest är fortsatt största ägare i Enersize.

Industriell tryckluft utgör 5 procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som initialt inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk.

Enersize har även inför den planerade listningen beslutat att förstärka styrelsen och har valt in Thomas Bengtsson som ny styrelseledamot. Thomas är privat investerare i ett flertal cleantech-bolag och har ett stort nätverk av svenska investerare i tillväxtbolag. Bengtsson har varit vice ordförande för Industrifonden och har som senior rådgivare på Näringsdepartementet bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB och Inlandsinnovation AB. Thomas har också arbetat internationellt som expert för EU-kommissionen.

 

”Vi är mycket nöjda med att både Scania Growth Capital och Heinz Dürr Invest GmbH valt att investera i oss. Båda har gedigen erfarenhet av fordons- och tillverkningsindustri, är erfarna investerare och deras entusiasm över vår affärsmodell och teknologi gläder oss. Med dessa industriella ägare ombord förstärker vi även vårt globala nätverk och tillför strategisk kunskap” kommenterar Christian Merheim, styrelseordförande i Enersize Oy.

”Med dessa pengar kan vi svara på ökande efterfrågan från kunder samtidigt som vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik. Vi ämnar använda artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys. Intresset för att investera i Enersize var stort och jag vill välkomna samtliga nya aktieägare.” kommenterar Sami Mykkänen, VD för Enersize Oy.

Jag är glad över att presentera Enersize som Scania Growth Capitals första investering. Vi ser i bolaget både en stor potential för global verkstadsindustri och att de med sitt fokus på smarta fabriker passar bra in på vårt investeringsfokus” kommenterar Lars-Olof Gustavsson, ordförande Scania Growth Capital.

”För mig är fokus på effektivare och mer hållbar utveckling inom industriell produktion viktig och något jag ägnat mig mycket åt. Med digitaliseringen av industrin så uppstår nya outforskade möjligheter och nya orörda marknadssegment för företag som Enersize. Att affärsmodellen dessutom ger en stark positiv miljöpåverkan där det gör som mest nytta är något som verkligen tilltalar mig.” kommenterar Heinz Dürr.

 

Finansiell rådgivare:

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize

 

För mer information om private placement och planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize Oy has completed a private placement with strategical investors and strengthened the board in preparation for its planned listing at Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oy (”Enersize”) has completed a private placement of approximately 1.2 MEUR (11 MSEK) in preparation for its planned IPO during the second quarter 2017. Among the investors are both German industrial investor Heinz Dürr Invest GmbH as well as Swedish truck manufacturing group Scania, through their newly established venture capital fund Scania Growth Capital. The capital raise was executed to accelerate Enersize’s revenue growth and to further develop the company’s proprietary software to utilize artificial intelligence for automated monitoring and analytics. Investors in the private placement have also given commitments to further invest into the company at the coming IPO on Stockholm First North.

Scania Growth Capital has recently launched the initiative to make investments into growth companies with strategic connections to Scania, and one of the focus areas is technology for smart factories. Heinz Dürr is one of the major shareholders of German Dürr Group and chairman of the Dürr Group supervisory board. Dürr Group is one of the leading suppliers for global vehicle manufacturers and has operations in 28 countries. There was a lot of investor interest for the private placement and a large number of investors became new shareholders of Enersize. Cleantech Invest remains the largest shareholder in Enersize.

Industrial compressed air systems use almost 5% of global electricity and is used in 90% of all manufacturing plants. Through Enersize’s in-house software for data collection and analysis, up to 30% energy savings in industrial compressed air systems can be achieved. Enersize shares the profit from the achieved savings with their customers, who do not have to pay any upfront costs for using the technology. One of the world’s largest flat screen manufacturers, renowned vehicle brands and steel plants are among existing Enersize customers.

Enersize has also in preparation for its planned IPO decided to strengthen the board of directors and has therefor elected Thomas Bengtson as a new member of the board. Thomas is a private investor in several cleantech-companies and has a large network of Swedish growth investors. Bengtsson has been deputy chairman at Industrifonden and in his role as senior advisor for the Swedish ministry of Enterprise & Innovation he has been part of the founding of Almi Invest AB and Inlandsinnovation AB. Thomas also has international experience from his time as an international expert for the EU commission.

Christian Merheim, Chairman of the Board, Enersize Oy comments:

”We are delighted of having both Scania Growth Capital and Heinz Dürr Invest GmbH as investors. Both have immense experience from plant manufacturing, they are seasoned investors and we are pleasured to see their enthusiasm for both our business model and technology. With these industrial owners onboard we both strengthen our global network and add strategic knowledge.”

 

Sami Mykkänen, CEO, Enersize Oy comments:

“With this latest financing round we are now able to accelerate our sales by responding to growing customer demand, and at the same time we are able to accelerate development of our core technology. We aim to utilize artificial intelligence for automated monitoring and analytics. The interest to invest into Enersize has been huge and I would like to welcome all new owners.”

 

Lars-Olof Gustavsson, Chairman of the board,  Scania Growth Capital comments:

”It is a pleasure to present Enersize as Scania Growth Capitals first investment. We see a great potential for Enersize within the global manufacturing industry and with their focus on smart factories they are also a perfect fit to our investment focus.”

 

Heinz Dürr comments:

”A focus on increased efficiency and sustainable development is important for me and something I have dedicated a lot of time to. With the digitalization of the manufacturing industry new and previously undiscovered opportunities and market segments arise that can be explored by companies like Enersize. The fact that their business model also has a strong positive environmental impact where it makes most difference is something that really appealed to me.”

 

Financial advisor:

Sedermera Fondkommission is Enersize Financial Advisor for the private placement

For more information about private placement and planned IPO please contact:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

For  more information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 679 Enersize

Enersize Chairman of the Board talks at Investor Event (video)

Enersize Chairman of the Board, Christian Merheim talks about Enersize and compressed air efficiency at Sexy Truth, Investor Event in Helsinki.