Monthly Archives :

March 2017

353 348 Enersize

Enersize Chairman of the Board presentation of Enersize (Video in English)

Enersize Chairman of the Board, Christian Merheim give an in depth presentation of Enersize at Sedermeradagen in Copenhagen followed by on-stage interview and audience QnA (In English).

1024 605 Enersize

Enersize Chairman of the Board In Car Interview with Cleantech Invest CEO

Enersize Chairman of the Board, Christian Merheim and Bigge Lidgren CEO of Cleantech Invest talks about latest Enersize news while rushing to catch a train.

1024 342 Enersize

Enersize Oyj participates at Sedermeradagen in Copenhagen 23/3

Enersize Oyj (”Enersize”) will participate at Sedermeradagen in Copenhagen on March 23rd 2017 to inform about its business and plans for the future.

To inform about its business and its plans for the future, Enersize participates at Sedermeradagen in Copenhagen. Chairman of the board, Christian Merheim, will present the company and visitors will have the opportunity to ask questions about Enersize and its plans for the future.

Sedermeradagen in Copenhagen is hosted March 23rd 2017 at Tivoli Hotel & Congress Center. The doors open at 7:30 AM and the event ends at 1:30 PM.

Event registration: http://www.sedermeradagen.se/koepenhamn-23-mars-2017/

 

Enersize recently signed its second agreement with the Chinese flat screen manufacturer BOE Group as well as to more installation contracts and plan a share issue before listing at Nasdaq Stockholm First North during the second quarter 2017. 

 

For questions about Sedermeradagen and registration, please contact:

Sedermera Fondkommission

Phone: +46(0)40-615 14 10

E-mail: event@sedermera.se

http://www.sedermeradagen.se/koepenhamn-23-mars-2017/

 

For more Information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 342 Enersize

Möt Enersize på Sedermeradagen i Köpenhamn 23/3

Enersize Oyj kommer medverka på Sedermeradagen i Köpenhamn 23:e Mars 2017.

Enersize styrelseordförande Christian Merheim kommer närvara samt presentera bolaget och besökare kommer ha möjlighet att ställa frågor om Enersize och bolagets framtidsplaner.

Plats: Tivoli Hotel & Congress Center Torsdagen den 23:e Mars 2017.

Tid: Dörrarna öppnas 07:30 och evenemanget avslutas 13:30.

Registrering: http://www.sedermeradagen.se/koepenhamn-23-mars-2017/

 

Enersize har nyligen meddelat sitt andra avtal med världsledande kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group samt ytterligare två nytecknade installationsavtal och planerar en publik nyemission i samband med notering på Nasdaq First North Stockholm under andra kvartalet 2017.

 

För information om Sedermeradagen och planerad notering:

Sedermera Fondkommission

Phone: +46(0)40-615 14 10

E-mail: event@sedermera.se

http://www.sedermeradagen.se/koepenhamn-23-mars-2017/

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize tecknar nya avtal med cementfabrik samt dieselmotortillverkare

Enersize Oyj har tecknat två nya fristående avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd samt BBMG Liulihe Cement. Den sammanlagda tryckluftskapaciteten i de bägge fabrikerna uppgår till nära 3MW.

Beijing Foton Cummins Engine är ett joint venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en tidigare Enersizekund, och Cummins, som är ett US Fortune 500 företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

BBMG Liulihe Cement plant är en del av statligt delägda BBMG Corporation som är listat på Hong Kong-börsen. BBMG är en av Kinas största tillverkare av byggnadsmaterial och arbetar aktivt för att bli ledande inom den cirkulära ekonomin.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system. Projektets installationsfas beräknas påbörjas under Q2 2017.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”Vårt nya kontrat med Foton Cummins grundar sig i goda resultat från vårt pågående projekt med Foton Beiqi i deras fordonsfabrik i Peking vilket återigen visar på värdet att få in foten hos dessa större koncerner och visa dem vad vi kan åstadkomma. BBMG passar även de in perfekt då de har många fabriker spridda över Kina och vi är glada över att vi nu lyckats säkra ett första projekt med dem.“

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar: 

För mig som styrelseordförande är det upplyftande att se hur Sami och vår kinesiska säljorganisation nu säkrar kontrakt efter kontrakt. Vi har spenderat det senaste året på att stärka vår försäljningspipeline och nu börjar vi se de första resultaten av allt hårt arbete som lagts ned.” 

 

För mer information om planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize signs new customer agreements with Cement Plant and Diesel Engine Manufacturer

Enersize Oyj has agreed on two new separate projects covering the installation of their system for measurements and efficiency analysis of energy usage in industrial compressed air systems in Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd as well as in BBMG Liulihe Cement Plant. The total compressed air capacity in both plants combined is almost 3 MW.

Beijing Foton Cummins Engine is a joint venture between Beiqi Foton Motor, which is an existing Enersize customer, and Cummins, which is a US Fortune 500 company and a world leader in diesel engine manufacturing.

BBMG Liulihe Cement plant is a part of state controlled BBMG Corporation, publicly listed in Hong Kong and one of China’s largest manufacturers of building materials with an emphasis on becoming a circular economy leader in its segment.

Enersize´s part of the yearly savings during the lifetime of the project will be agreed with the customer in the second project phase when the savings potential has been measured and identified through Enersize system. Installation phase for the system will start in Q2 2017.

Sami Mykkänen, CEO Enersize, comments:

”Our new Foton Cummins contract comes from good results from our ongoing project for Foton’s Beijing automotive plant which again proves the value of getting our foot in the door at these larger companies and show them what can be done. BBMG fits this profile perfectly with many plants all over China and we are happy that we now have secured a first project with them“

Christian Merheim, Enersize chairman of the board comments: 

For me as a chairman it is very satisfying to see Sami and our China sales team close deal after deal. We have used the last year to build momentum in our sales pipeline and we now see the first results from all that hard work.”

 

For more Information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize starts second project with Chinese flat screen manufacturer BOE Group

Enersize Oyj has agreed on a new separate project covering the installation of their system for measurements and efficiency analysis of energy usage in compressed air systems in one of BOE Display Technology Co. Ltd´s production plants in Beijing. This is Enersize second project with BOE Group together with local Chinese partner Jointeam international.

The potential savings in the plant has been estimated to be over 3 MEUR annually which is more than three times that of the already ongoing BOE project from which Enersize received its first profit sharing payments in 2016.

BOE Group has eight similar manufacturing plants in China. It is a listed company on Shenzhen Stock Exchange and the largest shareholder is the Chinese Government. BOE Group has an annual turnover of 6,9 bn EUR (2015) and is ranked as the third largest flat screen manufacturer globally.

Enersize´s part of the yearly savings during the lifetime of the project will be agreed with the customer in the second project phase when the savings potential has been measured and identified through Enersize system. Installation phase for the system will start effective immediately.

 

Sami Mykkänen, CEO Enersize, comments:

”A second contract with an existing customer with such high quality standards as BOE is the best proof we could get that Enersize provides good customer value. This is a project with a huge savings potential which of course makes it even more exciting.”

Christian Merheim, Enersize chairman of the board comments: 

It is a pleasure to for us to have several good partners on the Chinese market and Jointeam as a partner for BOE projects has been great in both securing this deal and making the pilot project successful. We are now gearing up with more capable technology and more resources which we believe will help us close further large scale deals together with Jointeam during the coming year.”

Yuan Wei, General Manager Jointeam International comments:

This will be our second project together with Enersize for BOE. After our successful pilot project in their generation 5 Beijing Factory this has been a natural next step. Our strategy of introducing advanced Nordic energy saving technologies to the Chinese market has paid off and we are very excited over the results that can be achieved with Enersize technology. We are confident that we will lower BOEs carbon footprint and energy costs even more through this project, something that is needed more than ever here in China as pressure to lower CO2 emission is now high on the government agenda.”

 

For more Information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize påbörjar sitt andra projekt med kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group

Enersize Oyj har tecknat ett nytt och fristående avtal om installation av deras system för energimätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem med BOE Group i en av deras fabriker i Peking. Detta är Enersize andra fristående projekt för BOE Group tillsammans med Enersize lokala kinesiska partner Jointeam International.

Den totala besparingspotentialen i fabriken uppskattas preliminärt till över 3 miljoner Euro årligen vilket är tre gånger mer än det pågående BOE projektet från vilket Enersize erhöll sina första vinstdelningsutbetalningar under 2016.

BOE Group har åtta liknande fabriker i Kina. Bolaget är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE Group har en årsomsättning på över 6,9 Miljarder EUR (2015) och rankas som världens 3:e största plattskärmstillverkare.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system. Projektets installationsfas påbörjas omgående.

 

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”Att vi nu fått ytterligare ett projekt hos en befintlig kund med så höga kvalitetskrav som BOE är det bästa beviset vi kan få för den kundnytta vi levererar. Det här är ett projekt där besparingspotentialen är enorm vilket naturligtvis gör det ännu mer spännande”

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize kommenterar: 

Vi är mycket nöjda med att ha flera bra partners på den kinesiska marknaden och Jointeam har som partner i BOE projekten utfört ett utmärkt arbete, både genom att säkra detta avtal och att genom att ha bidragit till ett lyckat pilotprojekt. Nu ökar vi takten med mer avancerad teknologi och mer resurser som vi anser kommer hjälpa oss stänga flera större affärer tillsammans med Jointeam under det kommande året “

Yuan Wei, General Manager Jointeam International kommenterar:

“Det här är vårt andra projekt för BOE som vi kommer att genomföra tillsammans med Enersize. Efter vårt framgångsrika pilotprojekt i BOEs generation 5 fabrik i Peking så var detta nya projekt ett naturligt steg för oss. Vår strategi att introducera avancerade Nordiska energibesparingsteknologier på den kinesiska marknaden har verkligen visat sig vara lönsamt för oss och vi är imponerade över resultaten som kan uppnås med Enersize teknologi. Vi är övertygade om att vi i det här projektet kommer minska BOEs miljöpåverkan och energikostnader ännu mer än tidigare, något som är väldigt efterfrågat här med tanke på regeringens aggressiva plan för sänkning av Kinas CO2 utsläpp.”

 

För mer information om planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize Oyj: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 1 mars 2017, hölls årsstämma i Enersize Oyj. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets förlust enligt den framlagda balansräkningen. Vidare fastställer stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter ska utgå med 2 000 EUR. Vidare beslutade stämman att arvode inte utgår till de styrelseledamöter som är anställda i eller konsulterar åt bolaget. Stämman beslutade även att styrelseledamöter erhåller ersättning för rese- och logikostnader.

Val av styrelse

Stämman beslutade dels att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter, dels att Christian Merheim, Thomas Bengtsson, Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen omväljs och dels att Christian Merheim omväljs till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt revisorer och val av registrerat revisionsbolag

Stämman beslutade att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Vidare beslutade stämman att KHT Markku Leino omväljs som huvudansvarig revisor och att KHT Heidi Puputti omväljs som revisorssuppleant, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande om ansökan om handel på First North Sweden och bemyndigande av styrelse att ta beslut därom

Stämman beslutade att bolaget ska ansöka om att uppta sina aktier för handel på First North Sweden. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att ta beslut härom. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om annullering av ansökan.

Fastställande av avstämningsförbehåll och bemyndigande av styrelse att ta beslut därom

Stämman beslutade att bolagets aktier ska tas upp i avstämningsregister och att bemyndiga styrelsen att ta beslut om den registreringsperiod när aktierna tas upp i avstämningsregistret och andra beslut härom.

Beslut om att göra bolaget publikt och justera bolagsordningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets form till ett publikt (publ) bolag.  Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen för att anpassas inför planerad notering och för att kunna tas upp i avstämningsregister.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med 30 juni 2018, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 5 000 000 aktier. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Bemyndigandet ersätter tidigare bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner av aktier. Bemyndigandet ersätter inte styrelsens bemyndigande från 3 februari 2017 om att besluta om optionsprogram.

 

För frågor gällande Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, Styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

 

Om Enersize Oyj (”Enersize”)

Enersize är ett finskt bolag inom energisektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker.. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersizes största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.