Newsdesk

Momentum presents a successful pilot project with Enersize

Momentum Industrial AB (“Momentum”) offers a simplified complete solution for energy optimization of industrial compressed air. The first step in this groundbreaking service is called “Leakage Reduction” and is now being tested in pilot projects. The Leakage Reduction service uses the cloud service “Compressed Air Services” from Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or “the Company”). Momentum reports today on Leakage Reduction at a Swedish pilot plant with a realized annual energy saving of as much as 33% and with a potential to save a total of over 50%.

Read more »

Momentum presenterar lyckat pilotprojekt ihop med Enersize

Momentum Industrial AB (”Momentum”) erbjuder en förenklad helhetslösning för energioptimering av industriell tryckluft. Det första steget i denna banbrytande tjänst kallas ”Läckagereduktion” och testas nu i pilotprojekt. Tjänsten Läckagereduktion använder molntjänsten ”Compressed Air Services” från Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”). Momentum rapporterar idag om Läckagereduktion på en svensk pilotanläggning med en realiserad årlig energibesparing på hela 33% och med en potential att spara totalt över 50%.

Read more »

Enersize Oyj: Interim Report for the third quarter of 2020

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits the interim report for the period January – September 2020 and can report sales of 142,379 EUR for the period for the group. Sales for the third quarter amount to 53,094 EUR, compared with approximately 133,000 EUR in the corresponding period in 2019. Please note that this is not a financial report but a compilation of the most significant events during the past quarter. In accordance with the requirements of Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regulations, Enersize releases financial reports on a half-year and full-year basis.

Read more »

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – september 2020 och kan för koncernen redovisa försäljning på 142 379 EUR för perioden. Försäljningen för det tredje kvartalet uppgår till 53 094 EUR att jämföra med ca 133 000 EUR motsvarande period 2019. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Read more »

Enersize signs Letter of Intent with Moroccan partner SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with Moroccan partner SCOPP Solutions SARLAU (“SCOPP Solutions”) where SCOPP Solutions will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and West African market, initially focusing on the local Moroccan market.

Read more »

Enersize tecknar avsiktsförklaring med partner SCOPP Solutions i Marocko

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) undertecknar en avsiktsförklaring (“LOI”) med Marockanska SCOPP Solutions SARLAU (“SCOPP Solutions”) där SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services SaaS-plattform för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den lokala Marockanska marknaden.

Read more »

Anders Lif accelerates sales and marketing at Enersize

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that Anders Lif will take over the role of Head of Sales and Marketing with immediate effect. Anders has been working with the Company’s sales and marketing strategy for a couple of months and therefore has a good insight into the Company’s direction. It is therefore logical to have Anders take on the role of Head of Sales and Marketing as the Company now accelerates its strategy towards recurring revenues from software licenses and scalable internationalization through a strengthened partner network.

Read more »

Anders Lif accelererar sälj- och marknadsarbetet på Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anders Lif tar över rollen som Sälj- och Marknadschef. Anders har arbetat med Bolagets sälj- och marknadsstrategi sedan ett par månader och har därmed en god inblick i Bolagets situation. När Bolaget nu accelererar strategin mot återkommande intäkter från mjukvarulicenser och skalbar internationalisering genom ett stärkt partner-nätverk så är det naturligt att låta Anders Lif leda förändringsarbetet i rollen som ny sälj- och marknadschef.

Read more »

Result from exercise of warrants series TO 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) is contributed ca 259 884 SEK before emission costs through use of warrants TO2. During the fourth quarter of 2019, Enersize carried out a rights issue in the form of shares and free warrants. Those who subscribed for one share in the new share issue during the period 1 October to 16 October 2019 thus received a free enclosed warrant per subscription for every two (2) subscribed shares (“Warrant”). Each two (2) Warrants gives the right to subscribe for three (3) new shares in the Company. The subscription price when subscribing for a new share through the exercise of a Warrant is SEK 0.46 and EUR 0.04438 per share, respectively.

Read more »

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) tillförs ca 259 884 SEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner. Enersize genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober 2019 erhöll en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Som tidigare kommunicerats fastställdes teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption till 0,46 SEK i Sverige eller 0,04438 EUR i Finland.

Read more »

The subscription price for the exercise of series 2 warrants in Enersize has been set at SEK 0.46 in Sweden and EUR 0.04438 in Finland

During the fourth quarter of 2019, Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) carried out a rights issue in the form of shares and free warrants. Those who subscribed for one share in the new share issue during the period 1 October to 16 October thus received a free enclosed warrant per subscription for every two (2) subscribed shares (“Warrant”). Each two (2) Warrants gives the right to subscribe for three (3) new shares in the Company. The subscription price when subscribing for a new share through the exercise of a Warrant is SEK 0.46 and EUR 0.04438 per share, respectively.

Read more »

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize har fastställts till 0,46 SEK i Sverige och 0,04438 EUR i Finland

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Varje två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption är 0,46 SEK respektive 0,04438 EUR per aktie.

Read more »

Enersize fokuserar på mjukvara och centraliserar verksamheten till Lund

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat att centralisera och effektivisera Bolaget för att snabba på omställningen mot försäljning av mjukvara som leder till återkommande intäkter. VD Anders Sjögren tar kortsiktigt över den operativa ledningen av sälj- och marknadsarbetet. Omorganisationen förväntas effektivisera arbetet och sänka kostnaderna för bolaget genom att kontoret i Göteborg läggs ner.

Read more »

For Investors

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.

Enersize Q4 2020 Company Brief

Enersize Oyj’s Q4 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q4 report originally published in Swedish on March 19, 2020, with title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké”.

Read more »

Enersize Oyj: Interim Report for the third quarter of 2020

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits the interim report for the period January – September 2020 and can report sales of 142,379 EUR for the period for the group. Sales for the third quarter amount to 53,094 EUR, compared with approximately 133,000 EUR in the corresponding period in 2019. Please note that this is not a financial report but a compilation of the most significant events during the past quarter. In accordance with the requirements of Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regulations, Enersize releases financial reports on a half-year and full-year basis.

Read more »

Enersize signs Letter of Intent with Moroccan partner SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with Moroccan partner SCOPP Solutions SARLAU (“SCOPP Solutions”) where SCOPP Solutions will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and West African market, initially focusing on the local Moroccan market.

Read more »

Anders Lif accelerates sales and marketing at Enersize

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that Anders Lif will take over the role of Head of Sales and Marketing with immediate effect. Anders has been working with the Company’s sales and marketing strategy for a couple of months and therefore has a good insight into the Company’s direction. It is therefore logical to have Anders take on the role of Head of Sales and Marketing as the Company now accelerates its strategy towards recurring revenues from software licenses and scalable internationalization through a strengthened partner network.

Read more »

Result from exercise of warrants series TO 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) is contributed ca 259 884 SEK before emission costs through use of warrants TO2. During the fourth quarter of 2019, Enersize carried out a rights issue in the form of shares and free warrants. Those who subscribed for one share in the new share issue during the period 1 October to 16 October 2019 thus received a free enclosed warrant per subscription for every two (2) subscribed shares (“Warrant”). Each two (2) Warrants gives the right to subscribe for three (3) new shares in the Company. The subscription price when subscribing for a new share through the exercise of a Warrant is SEK 0.46 and EUR 0.04438 per share, respectively.

Read more »

Enersize publishes the interim report for the first six months 2020

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits a half-year report for the period January – June 2020. Enersize is an independent player that develops and sells the cloud services LEAQS and Q+ which together form a unique complete solution for improving the energy efficiency of compressed air systems for the global manufacturing industry. Enersize’s results during H1 2020 are significantly better than during H1 2019, which is a result of a more efficient organization. Below is a summary of the half-year report. A complete half-year report is available in Swedish on Enersize’s website (https://enersize.com) and as an attachment.

Read more »

Enersize Oyj intends to propose to the Annual General Meeting to authorize the Board to decide on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 17.3 million

The Board of Directors of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) intends to propose to the Annual General Meeting to authorize the Board of Directors to decide on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 17.3 million (“Rights issue”). The offering is expected to consist of a maximum of 101,641,252 shares. The rights issue will ensure an intensified investment in marketing and sales as well as establishment in Germany. Enersize’s goal is to achieve positive cash flow during 2021.

Read more »

CEO letter in April 2020

It’s been a couple of months since I wrote the last CEO letter and very exciting things are happening at Enersize that I want to tell you about. The order intake (not invoiced) during Q1 was almost as high as sales (invoiced) for the full year 2018, despite declining sales at the end of Q1 due to COVID-19. The outside world has changed rapidly with the outbreak of COVID-19 in Sweden and Europe, and I will touch on how the Company is affected by this.

Read more »

Grundfos initiates direct cooperation with Enersize

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has previously had Grundfos as a customer regarding leakage management through its Danish sales partner Granzow A/S. The company announces Grundfos ordered more advanced compressed air efficiency and saving services, such as monitoring and monitoring, directly from Enersize. In February 2020, Grundfos ordered services equivalent to just under SEK 100,000.

Read more »

Enersize Q4 2019 Company Brief

The Q4 company brief can be found on enersize.com. It is a translation of selected parts of the Q4 report originally published in Swedish on March 20, 2019, with title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké”.

Read more »

Enersize receives orders for Q+ from Norway

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that Tylekk, one of the Company’s partners in Norway, has received a larger order for a complete package of Q+ for monitoring and surveillance of compressed air systems for installation at one end customer in Norway. The order value initially amounts to around SEK 280,000 and includes a three-year license for Q+ Base.

Read more »

Enersize Oyj appoints Mangold as liquidity guarantor

Enersize Corporation (“Enersize” or the “Company”) today announces that the Company has appointed Mangold Fondkommission as liquidity guarantor for the Company’s share. The purpose of the liquidity guarantee is to improve the liquidity of the share and reduce the difference between the buying and selling price. The assignment will commence on November 25, 2019.

Read more »

© 2021 All rights reserved

Enersize Advanced research AB