Styrelse och ledning

Anders Lundström – styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2019

Anders Lundström, född 1964, är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är idag aktiv som styrelseordförande för W5 Solutions AB, ett bolag som levererar högteknologiska lösningar till bland annat försvarsindustrin. Lundströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat rollen som styrelseledamot och VD i Svenska Aerogel Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 2005 –2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 senior konsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.

Innehav i Enersize
Lundström äger 705 882 aktier i bolaget. Lundström äger 172 413 aktier i Loudspring Oyj, motsvarande ca 0,5%, som innehar 19% av aktierna i Enersize.

Oberoende

Anders Lundström är styrelseledamot i Loudspring som är Enersizes största aktieägare.


Thomas Bengtsson – styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande 2019-2020

Thomas Bengtsson, född 1972, har en civilekonomexamen (M.Sc. Economics) vid Lunds universitet samt en utbildning i IFL, Valuation and Corporate finance från Handelshögskolan i Stockholm. Bengtsson har lång erfarenhet inom både cleantech och svensk industri och driver eget bolag inom bl.a. elproduktion från vindkraft. Thomas Bengtsson har en bakgrund som senior rådgivare för svenska Näringslivsdepartementet där han bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB, Inlandsinnovation AB, Saminvest AB samt Fouriertransform AB. Förutom styrelseuppdrag i Almi Invest AB under 2008-2011 och Inlandsinnovation AB har Bengtsson även varit vice ordförande för Industrifonden 2011-2015 samt ledamot för Loudspring Oyj 2015-2019, ordförande 2018-2019. Thomas Bengtsson har tidigare arbetat på internationell nivå, bl.a. inom EU-kommissionen. Bengtsson arbetar i rollen som ledamot för bolaget även aktivt som konsult, som CFO och avseende finans- och investerarfrågor.

Innehav i Enersize
Thomas Bengtsson har 1 197 750 aktier i Enersize.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolagets samt bolagsledningen.

Sami Mykkänen – styrelseledamot sedan 2015

Sami Mykkänen, född 1973, är utbildad högskoleingenjör (BSc.Automation) inom automationsteknik vid Åbo Akademi. Mykkänen har varit VD i Enersize sedan januari 2015, dessförinnan arbetade han nio månader i Enersize i annan roll. Under 2008 till 2014 var Mykkänen VD (President & CEO) för det noterade bolaget InCap Oyj som är verksamt i Finland, Estland, Indien och Kina inom kontraktstillverkning av elektronik. Därförinnan var Mykkänen vice VD för bolaget med operativt ansvar. Vidare har Mykkänen tidigare varit operativ chef (Operations Director) i Shanghai för Powerwave Technologies med ansvar för cirka 1 200 anställda. Mykkänen var VD i Enersize 2015-2018.

Innehav i Enersize
Sami Mykkänen äger privat 1 805 000 aktier. Mykkänen äger även 232 750 aktier genom närståendes bolag. Vidare har Mykkänen 2 232 500 teckningsoptioner i Bolaget.

Oberoende

Mykkänen är direkt samt via bolag en större aktieägare i bolaget. Han är oberoende från ledningsgruppen.

Stefan Kaiser – styrelseledamot sedan 2020

Stefan Kaiser är född 1964 och är utbildad civilekonom och tidigare auktoriserad revisor och partner på PWC.
Stefan har en lång karriär inom Private Equity industrin både i Baltikum, Ryssland, Ukraina och Afrika.
Han är i dag aktiv som styrelseledamot i Frank Digital Experiences AB, Hot Chilly AB, W5 Solutions AB och Progress Capital AB

Innehav i Enersize

Stefan har 705 882 aktier i bolaget.

Oberoende

Stefan är oberoende i förhållande till bolagsledningen och större aktieägare.
 

Anders Sjögren – VD sedan 2018

Anders Sjögren, född 1974 har en PhD i Fysik. Sjögren har tidigare arbetat som CTO och Head of Research samt verkat som interim CFO på Anoto AB. Han har har tidigare haft positioner på Enersize som Head of Rersearch samt CTO. Sjögren är ej ledamot i bolagets styrelse.

Innehav i Enersize
Sjögren äger 2 749 201 aktier i Enersize. Sjögren innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

 

Bo Kuraa – Technical Director och General Manager China sedan 2019

Bo Kuraa, född 1963, är mekanikingenjör och en av världens ledande experter på energibesparing i industriella tryckluftssystem med bland annat Världsbanken och FN som tidigare uppdragsgivare. Kuraa är knuten till Enersize via samarbetsavtal, vilket innebär att Kuraa arbetar exklusivt för Enersizes räkning med tryckluftseffektivisering. Bo Kuraa har lång erfarenhet av effektivisering av tryckluftssystem i Asien och Mellanöstern. Han har förutom specialistkompetens inom tryckluftssystem även unik kompetens inom optimering av ångpannor vilket är vanligt förekommande inom industrin. Kuraa har även ett pågående samarbete med DTI, Teknologiska Institutet i Danmark, samt ett brett internationellt kontaktnätverk.

Innehav i Enersize
Kuraa äger 883 178 aktier i Enersize. Kuraa innehar inga teckningsoptioner i Bolaget.

Anders Lif – Head of Sales and Marketing

Anders Lif, född 1963, är civilingenjör i teknisk fysik och har under mer än 20 år haft globala ledarroller inom automations- och IT industrin—framförallt hos Siemens, IFS och Unit4. Med huvudfokus på internationell affärsutveckling har Anders arbetat med sälj och marknadsföring i alla världsdelar, haft direktrapporterande personal i mer än tio länder och en plats i den globala ledningsgruppen hos både IFS och Unit4. Anders Lif är knuten till Enersize via sitt egna bolag Redbellytrout AB på ett icke tidsbegränsat uppdrag.

Innehav i Enersize
Lif äger aktier och har inga teckningsoptioner i Bolaget.

Newsdesk

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB