Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

I tabellen nedan ingår ej förvaltarregistrerade aktier som hålls av Nordea Bank AB (PUBL). Dessa aktier (11 750 581 st) motsvarar 36,5% av antalet aktier (+ 829 600 st).
Bland förvaltarregistrerade aktier hos Nordea ingår även aktier från ägare (ex. Holdix) som tidigare redovisats separat. Det finns i dagsläget inga aktiva lock-up avtal.
 Ägare Ändring Antal Aktier Andel %
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ 10 103 925 31,3
MYKKÄNEN SAMI PETTERI 1 805 000 5,6
THORKEL INVESTMENTS OY 1 766 250 5,5
KIVLA OY 852 366 2,6
CLEAN FUTURE FUND KY 764 340 2,4
ASYLO OY 501 917 1,6
KOSKENOJA ANJA 295 390 0,9
QES INVEST OY 232 750 0,7
RAUSANNE OY 201 800 0,6

Ägarförteckning per 2019-04-01 med ändringar sedan 2018-12-31.

 

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Bolaget har per 2018-12-31 totalt 32.229.680 aktier varav huvuddelen (20.357.499) är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Av det totala antalet aktier är 3 000 000 av Enersize emitterade aktier för användning vid påkallande av konvertering från Formue Nord Fokus A/S, se tabellen nedan.

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Teckningsoptioner av serie 1/2019

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 11 057 420 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022.

Teckningsoptionerna, 44 229 680 till antalet, är noterade på Nasdaq Stockholm First North, har ISIN-kod FI4000359641 och handlas under tickern ”ENERS TO 1”. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 4 mars 2022.

Fullständiga villkor för optionerna kan laddas ner här / Complete terms and conditions for the options can be downloaded here: link

Konvertibelfinansiering med Formue Nord

Enersize har ingått ett finansieringsavtal baserat på räntefria konvertibla skuldebrev (”Konvertibler”) med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”). Överenskommelsen innebär att Formue Nord åtagit sig att teckna Konvertibler för upp till 30 MSEK, dels i en första enskild tranch om 10 MSEK och därefter i åtta enskilda trancher om 2,5 MSEK vardera som kan kvartalsvis påkallas frivilligt av Enersize med start från 1 juni 2019.

Konverteringspriset av Konvertiblerna uppgår till 92 % av lägsta volymviktade priset under en handelsperiod om de 15 senaste handelsdagarna före påkallande om konvertering. Dagar då Formue Nord stått för mer än 20 % av handeln i Enersizes aktie är ej prisgrundande. Konvertering sker automatiskt 24 månader efter utfärdandet av den aktuella tranchen, om konvertering inte påkallats innan dess. Konvertiblerna berättigar till teckning av högst 30 000 000 nya aktier.

Formue Nord har härutöver vederlagsfritt erhållit 15 000 000 teckningsoptioner av Serie 1/2019. För optionsvillkor se ovan under rubrik Teckningsoptioner av serie 1/2019

Enersize har förhandsemitterat 3 000 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringarna. Egna aktier saknar rösträtt och rätt till utdelning så länge som de innehas av bolaget själv. När egna aktier överförs till annan part från bolaget övergår de till att ha samma rättigheter som övriga aktier. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersizes hemsida. Eventuellt överskjutande aktier efter att konvertibellånet har konverterats i sin helhet kommer om de behövs användas för kommande trancher av konvertibellån enligt finansieringsavtalet med Formue Nord, annars kommer aktierna upplösas av bolaget. Styrelsen har bemyndigande genom beslut taget på extra bolagsstämma 28 november 2018 att förhandsemittera upp till 30 000 000 aktier för att användas till framtida konverteringar. Om förhandsemittering av ytterligare antal egna aktier sker kommer detta meddelas genom separat pressmeddelande.

I tabellen nedan anges antalet förhandsemitterade aktier, mottagna trancher, det konverterade beloppet och antalet aktier som konverterats och emitterats enligt avtalet.

 

Datum Tranch nr Erhållet belopp (SEK) Förhands-emission av egna aktier (st) Konverterat belopp (SEK) Antal aktier (st) Konverteringskurs (SEK/st) Utestående konvertibel (SEK) Enersize förhandsemitterade aktier (st)
2018-11-28 1 10 000 000 10 000 000
2019-04-02 3 000 000 10 000 000 3 000 000
2019-04-11 200 000 123 799 1,62 9 800 000 2 800 000
 2019-04-12 200 000 123 799 1,62 9 600 000 2 600 000
 2019-04-23 1 000 000 618 995 1,62 8 600 000 1 600 000
 2019-05-03 2 2 500 000 11 100 000 1 600 000
 2019-05-07 200 000 175 457 1,14 10 900 000 1 400 000
2019-05-20 100 000 137 502 0,727 10 800 000 1 300 000
2019-05-24 100 000 137 694 0,726 10 700 000 1 200 000

 

Investor Relations Kontakt

VD Anders Sjögren, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission

Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö

Telefon: +46 40 615 14 10, ca@sedermera.se

www.sedermera.se