Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

I tabellen nedan ingår ej förvaltarregistrerade aktier som hålls av Nordea Bank AB (PUBL). Dessa aktier (18 590 549 st) motsvarar 51,4% av antalet aktier (+ 6 839 968 st).
Bland förvaltarregistrerade aktier hos Nordea ingår även aktier från ägare (ex. Holdix) som tidigare redovisats separat.
 Ägare Ändring Antal Aktier Andel %
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ 10 103 925 27,9
MYKKÄNEN SAMI PETTERI 1 805 000 5,0
THORKEL INVESTMENTS OY 1 766 250 4,9
KIVLA OY 852 366 2,4
CLEAN FUTURE FUND KY 764 340 2,1
ASYLO OY 501 917 1,4
MARE INVEST AB + 460 000 460 000 1,3
QES INVEST OY 232 750 0,6
RAUSANNE OY 201 800 0,6

Ägarförteckning per 2019-07-01 med ändringar sedan 2019-04-01.

 

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Bolaget har per 2018-07-01 totalt 36 201 108 aktier varav ca hälften (17 510 559) är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Av det totala antalet aktier är en del av Enersize emitterade aktier för användning vid påkallande av konvertering från Formue Nord Fokus A/S, se tabellen nedan.

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Teckningsoptioner av serie 1/2019

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 11 057 420 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022.

Teckningsoptionerna, 44 229 680 till antalet, är noterade på Nasdaq Stockholm First North, har ISIN-kod FI4000359641 och handlas under tickern ”ENERS TO 1”. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 4 mars 2022.

Fullständiga villkor för optionerna kan laddas ner här / Complete terms and conditions for the options can be downloaded here: link

Konvertibelfinansiering med Formue Nord

Enersize har ingått ett finansieringsavtal baserat på räntefria konvertibla skuldebrev (”Konvertibler”) med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”). Överenskommelsen innebär att Formue Nord åtagit sig att teckna Konvertibler för upp till 30 MSEK, dels i en första enskild tranch om 10 MSEK och därefter i åtta enskilda trancher om 2,5 MSEK vardera som kan kvartalsvis påkallas frivilligt av Enersize med start från 1 juni 2019.

Konverteringspriset av Konvertiblerna uppgår till 92 % av lägsta volymviktade priset under en handelsperiod om de 15 senaste handelsdagarna före påkallande om konvertering. Dagar då Formue Nord stått för mer än 20 % av handeln i Enersizes aktie är ej prisgrundande. Konvertering sker automatiskt 24 månader efter utfärdandet av den aktuella tranchen, om konvertering inte påkallats innan dess. Konvertiblerna berättigar till teckning av högst 30 000 000 nya aktier.

Formue Nord har härutöver vederlagsfritt erhållit 15 000 000 teckningsoptioner av Serie 1/2019. För optionsvillkor se ovan under rubrik Teckningsoptioner av serie 1/2019

Enersize har emitterat total 6 400 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringarna. Egna aktier saknar rösträtt och rätt till utdelning så länge som de innehas av bolaget själv. När egna aktier överförs till annan part från bolaget övergår de till att ha samma rättigheter som övriga aktier. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersizes hemsida. Eventuellt överskjutande aktier efter att konvertibellånet har konverterats i sin helhet kommer om de behövs användas för kommande trancher av konvertibellån enligt finansieringsavtalet med Formue Nord, annars kommer aktierna upplösas av bolaget. Styrelsen har bemyndigande genom beslut taget på extra bolagsstämma 28 november 2018 att förhandsemittera upp till 30 000 000 aktier för att användas till framtida konverteringar. Om förhandsemittering av ytterligare antal egna aktier sker kommer detta meddelas genom separat pressmeddelande.

I tabellen nedan anges antalet förhandsemitterade aktier, mottagna trancher, det konverterade beloppet och antalet aktier som konverterats och emitterats enligt avtalet.

 

Datum Tranch nr Erhållet belopp (SEK) Förhands-emission av egna aktier (st) Konverterat belopp (SEK) Antal aktier (st) Konverteringskurs (SEK/st) Utestående konvertibel (SEK) Enersize förhandsemitterade aktier (st)
2018-11-28 1 10 000 000 10 000 000
2019-04-01 200 000 123 799 1,62 9 800 000 -123 799
2019-04-02 3 000 000 9 800 000 2 876 201
 2019-04-12 200 000 123 799 1,62 9 600 000 2 752 402
 2019-04-23 1 000 000 618 995 1,62 8 600 000 2 133 407
 2019-05-03 2 2 500 000 11 100 000 2 133 407
 2019-05-07 200 000 175 457 1,14 10 900 000 1 957 950
2019-05-20 100 000 137 502 0,727 10 800 000 1 820 448
2019-05-24 100 000 137 694 0,726 10 700 000 1 682 754
2019-06-04 100 000 138 501 0,722 10 600 000 1 544 253
2019-06-12 1 090 000 1 540 078 0,708 9 310 000 4 175
2019-06-13 3 400 000 9 310 000 3 404 175
2016-06-19 400 000 565 166 0,708 8 910 000 2 839 009
2019-06-28 2 000 000 2 825 832 0,708 6 910 000 13 177

 

Investor Relations Kontakt

VD Anders Sjögren, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Certified Advisor

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Fähusgatan 5, 603 72, Norrköping

Telefon: +46 11 32 30 732, ca@skmg.se