Aktieinformation

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

Största Ägare

(Uppdaterad 20 april 2020)
 Ägare Antal Aktier Andel %
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ 19 187 815 18,9
Danske Bank International S.A. 6 833 809 6,8
Mangold Fondkommission AB 6 085550 6,0
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 5 506 430 5,5
GLD Invest AB 2 263 077 2,2
Formue Nord Markedsneutral A/S 2 249 821 2,2
Thorkel Investments OYJ 2 101 684 2,1
Mare Invest AB 2 100 000 2,1
Sami Petteri Mykkänen 1 805 000 1,8

Ägarförteckning per 2020-04-15. 

 

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Bolaget har per 2019-12-31 totalt 101 641 252 aktier varav drygt en fjärdedel är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Teckningsoptioner av serie 1/2019

Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 3,22 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 14 743 227 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022.

Teckningsoptionerna, 44 229 680 till antalet, är noterade på Nasdaq Stockholm First North, har ISIN-kod FI4000359641 och handlas under tickern ”ENERS TO 1”. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 4 mars 2022.

Fullständiga villkor för optionerna kan laddas ner här: link

Teckningsoptioner av serie 2/2019

En (1) teckningsoption av serie 2/2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Totalt finns 29 412 972 utestående teckningsoptioner av serie 2-2019. Dessa teckningsoptioner har en lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 1,30 SEK (0,12 EUR) eller lägre än 0,65 SEK (0,06 EUR). Kravet på en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie, innebär att aktier kan emitteras för sammanlagt mellan ca 19 och 38 miljoner kronor. Teckningsoption serie 2/2019: ISIN-kod FI4000399761, ticker ”ENERS TO 2”. Sista dag för handel i teckningsoption serie 2/2019 är den 27 augusti 2020.

Fullständiga villkor för optionerna finns på sidan 69 i följande dokument: link

Investor Relations Kontakt

VD Anders Sjögren, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB

Telefon: +46 8 503 01 550, ca@mangold.se