Releases

1024 166 Enersize

Enersize tecknar nya avtal med cementfabrik samt dieselmotortillverkare

Enersize Oyj har tecknat två nya fristående avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd samt BBMG Liulihe Cement. Den sammanlagda tryckluftskapaciteten i de bägge fabrikerna uppgår till nära 3MW.

Beijing Foton Cummins Engine är ett joint venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en tidigare Enersizekund, och Cummins, som är ett US Fortune 500 företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

BBMG Liulihe Cement plant är en del av statligt delägda BBMG Corporation som är listat på Hong Kong-börsen. BBMG är en av Kinas största tillverkare av byggnadsmaterial och arbetar aktivt för att bli ledande inom den cirkulära ekonomin.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system. Projektets installationsfas beräknas påbörjas under Q2 2017.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”Vårt nya kontrat med Foton Cummins grundar sig i goda resultat från vårt pågående projekt med Foton Beiqi i deras fordonsfabrik i Peking vilket återigen visar på värdet att få in foten hos dessa större koncerner och visa dem vad vi kan åstadkomma. BBMG passar även de in perfekt då de har många fabriker spridda över Kina och vi är glada över att vi nu lyckats säkra ett första projekt med dem.“

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar: 

För mig som styrelseordförande är det upplyftande att se hur Sami och vår kinesiska säljorganisation nu säkrar kontrakt efter kontrakt. Vi har spenderat det senaste året på att stärka vår försäljningspipeline och nu börjar vi se de första resultaten av allt hårt arbete som lagts ned.” 

 

För mer information om planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize signs new customer agreements with Cement Plant and Diesel Engine Manufacturer

Enersize Oyj has agreed on two new separate projects covering the installation of their system for measurements and efficiency analysis of energy usage in industrial compressed air systems in Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd as well as in BBMG Liulihe Cement Plant. The total compressed air capacity in both plants combined is almost 3 MW.

Beijing Foton Cummins Engine is a joint venture between Beiqi Foton Motor, which is an existing Enersize customer, and Cummins, which is a US Fortune 500 company and a world leader in diesel engine manufacturing.

BBMG Liulihe Cement plant is a part of state controlled BBMG Corporation, publicly listed in Hong Kong and one of China’s largest manufacturers of building materials with an emphasis on becoming a circular economy leader in its segment.

Enersize´s part of the yearly savings during the lifetime of the project will be agreed with the customer in the second project phase when the savings potential has been measured and identified through Enersize system. Installation phase for the system will start in Q2 2017.

Sami Mykkänen, CEO Enersize, comments:

”Our new Foton Cummins contract comes from good results from our ongoing project for Foton’s Beijing automotive plant which again proves the value of getting our foot in the door at these larger companies and show them what can be done. BBMG fits this profile perfectly with many plants all over China and we are happy that we now have secured a first project with them“

Christian Merheim, Enersize chairman of the board comments: 

For me as a chairman it is very satisfying to see Sami and our China sales team close deal after deal. We have used the last year to build momentum in our sales pipeline and we now see the first results from all that hard work.”

 

For more Information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize starts second project with Chinese flat screen manufacturer BOE Group

Enersize Oyj has agreed on a new separate project covering the installation of their system for measurements and efficiency analysis of energy usage in compressed air systems in one of BOE Display Technology Co. Ltd´s production plants in Beijing. This is Enersize second project with BOE Group together with local Chinese partner Jointeam international.

The potential savings in the plant has been estimated to be over 3 MEUR annually which is more than three times that of the already ongoing BOE project from which Enersize received its first profit sharing payments in 2016.

BOE Group has eight similar manufacturing plants in China. It is a listed company on Shenzhen Stock Exchange and the largest shareholder is the Chinese Government. BOE Group has an annual turnover of 6,9 bn EUR (2015) and is ranked as the third largest flat screen manufacturer globally.

Enersize´s part of the yearly savings during the lifetime of the project will be agreed with the customer in the second project phase when the savings potential has been measured and identified through Enersize system. Installation phase for the system will start effective immediately.

 

Sami Mykkänen, CEO Enersize, comments:

”A second contract with an existing customer with such high quality standards as BOE is the best proof we could get that Enersize provides good customer value. This is a project with a huge savings potential which of course makes it even more exciting.”

Christian Merheim, Enersize chairman of the board comments: 

It is a pleasure to for us to have several good partners on the Chinese market and Jointeam as a partner for BOE projects has been great in both securing this deal and making the pilot project successful. We are now gearing up with more capable technology and more resources which we believe will help us close further large scale deals together with Jointeam during the coming year.”

Yuan Wei, General Manager Jointeam International comments:

This will be our second project together with Enersize for BOE. After our successful pilot project in their generation 5 Beijing Factory this has been a natural next step. Our strategy of introducing advanced Nordic energy saving technologies to the Chinese market has paid off and we are very excited over the results that can be achieved with Enersize technology. We are confident that we will lower BOEs carbon footprint and energy costs even more through this project, something that is needed more than ever here in China as pressure to lower CO2 emission is now high on the government agenda.”

 

For more Information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize påbörjar sitt andra projekt med kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group

Enersize Oyj har tecknat ett nytt och fristående avtal om installation av deras system för energimätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem med BOE Group i en av deras fabriker i Peking. Detta är Enersize andra fristående projekt för BOE Group tillsammans med Enersize lokala kinesiska partner Jointeam International.

Den totala besparingspotentialen i fabriken uppskattas preliminärt till över 3 miljoner Euro årligen vilket är tre gånger mer än det pågående BOE projektet från vilket Enersize erhöll sina första vinstdelningsutbetalningar under 2016.

BOE Group har åtta liknande fabriker i Kina. Bolaget är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE Group har en årsomsättning på över 6,9 Miljarder EUR (2015) och rankas som världens 3:e största plattskärmstillverkare.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats genom Enersize system. Projektets installationsfas påbörjas omgående.

 

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:

”Att vi nu fått ytterligare ett projekt hos en befintlig kund med så höga kvalitetskrav som BOE är det bästa beviset vi kan få för den kundnytta vi levererar. Det här är ett projekt där besparingspotentialen är enorm vilket naturligtvis gör det ännu mer spännande”

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize kommenterar: 

Vi är mycket nöjda med att ha flera bra partners på den kinesiska marknaden och Jointeam har som partner i BOE projekten utfört ett utmärkt arbete, både genom att säkra detta avtal och att genom att ha bidragit till ett lyckat pilotprojekt. Nu ökar vi takten med mer avancerad teknologi och mer resurser som vi anser kommer hjälpa oss stänga flera större affärer tillsammans med Jointeam under det kommande året “

Yuan Wei, General Manager Jointeam International kommenterar:

“Det här är vårt andra projekt för BOE som vi kommer att genomföra tillsammans med Enersize. Efter vårt framgångsrika pilotprojekt i BOEs generation 5 fabrik i Peking så var detta nya projekt ett naturligt steg för oss. Vår strategi att introducera avancerade Nordiska energibesparingsteknologier på den kinesiska marknaden har verkligen visat sig vara lönsamt för oss och vi är imponerade över resultaten som kan uppnås med Enersize teknologi. Vi är övertygade om att vi i det här projektet kommer minska BOEs miljöpåverkan och energikostnader ännu mer än tidigare, något som är väldigt efterfrågat här med tanke på regeringens aggressiva plan för sänkning av Kinas CO2 utsläpp.”

 

För mer information om planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize Oyj: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 1 mars 2017, hölls årsstämma i Enersize Oyj. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets förlust enligt den framlagda balansräkningen. Vidare fastställer stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter ska utgå med 2 000 EUR. Vidare beslutade stämman att arvode inte utgår till de styrelseledamöter som är anställda i eller konsulterar åt bolaget. Stämman beslutade även att styrelseledamöter erhåller ersättning för rese- och logikostnader.

Val av styrelse

Stämman beslutade dels att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter, dels att Christian Merheim, Thomas Bengtsson, Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen omväljs och dels att Christian Merheim omväljs till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt revisorer och val av registrerat revisionsbolag

Stämman beslutade att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Vidare beslutade stämman att KHT Markku Leino omväljs som huvudansvarig revisor och att KHT Heidi Puputti omväljs som revisorssuppleant, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande om ansökan om handel på First North Sweden och bemyndigande av styrelse att ta beslut därom

Stämman beslutade att bolaget ska ansöka om att uppta sina aktier för handel på First North Sweden. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att ta beslut härom. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om annullering av ansökan.

Fastställande av avstämningsförbehåll och bemyndigande av styrelse att ta beslut därom

Stämman beslutade att bolagets aktier ska tas upp i avstämningsregister och att bemyndiga styrelsen att ta beslut om den registreringsperiod när aktierna tas upp i avstämningsregistret och andra beslut härom.

Beslut om att göra bolaget publikt och justera bolagsordningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets form till ett publikt (publ) bolag.  Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen för att anpassas inför planerad notering och för att kunna tas upp i avstämningsregister.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med 30 juni 2018, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 5 000 000 aktier. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Bemyndigandet ersätter tidigare bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner av aktier. Bemyndigandet ersätter inte styrelsens bemyndigande från 3 februari 2017 om att besluta om optionsprogram.

 

För frågor gällande Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, Styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

 

Om Enersize Oyj (”Enersize”)

Enersize är ett finskt bolag inom energisektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker.. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersizes största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.

 

1024 166 Enersize

Enersize Oy har genomfört private placement med strategiska investerare samt förstärker styrelsen inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oy (”Enersize”) har genomfört en private placement om cirka 11 MSEK (1,2MEUR) i förberedelse inför bolagets planerade IPO under andra kvartalet 2017. Bland investerarna återfinns tyska Heinz Dürr Invest GmbH och lastbilskoncernen Scanias nystartade riskkapitalfond Scania Growth Capital. Kapitalanskaffningen genomfördes för att accelerera Enersize intäktsökning och att vidareutveckla företagets egen mjukvara inkluderande användning av artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys

Investerare i private placement har även skriftligen lämnat teckningsförbindelser i den publika nyemission som planeras under andra kvartalet 2017 inför notering på Nasdaq Stockholm First North.

Scania Growth Capital har nyligen initierat satsningen att investera i tillväxtbolag med strategisk koppling till Scania där ett av områdena är just tekniker för smartare fabriker. Heinz Dürr är en av huvudägarna till det tyska börsnoterade bolaget Dürr Group och ordförande i Dürr Groups Supervisory Board. Dürr Group är en av världens ledande leverantörer till bilindustrin med närvaro i 28 länder. Intresset för private placement var stort och ett större antal ytterligare investerare tillkom som ägare. Cleantech Invest är fortsatt största ägare i Enersize.

Industriell tryckluft utgör 5 procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som initialt inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk.

Enersize har även inför den planerade listningen beslutat att förstärka styrelsen och har valt in Thomas Bengtsson som ny styrelseledamot. Thomas är privat investerare i ett flertal cleantech-bolag och har ett stort nätverk av svenska investerare i tillväxtbolag. Bengtsson har varit vice ordförande för Industrifonden och har som senior rådgivare på Näringsdepartementet bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB och Inlandsinnovation AB. Thomas har också arbetat internationellt som expert för EU-kommissionen.

 

”Vi är mycket nöjda med att både Scania Growth Capital och Heinz Dürr Invest GmbH valt att investera i oss. Båda har gedigen erfarenhet av fordons- och tillverkningsindustri, är erfarna investerare och deras entusiasm över vår affärsmodell och teknologi gläder oss. Med dessa industriella ägare ombord förstärker vi även vårt globala nätverk och tillför strategisk kunskap” kommenterar Christian Merheim, styrelseordförande i Enersize Oy.

”Med dessa pengar kan vi svara på ökande efterfrågan från kunder samtidigt som vi kan accelerera utvecklingen av vår teknik. Vi ämnar använda artificiell intelligens för automatiserad övervakning och analys. Intresset för att investera i Enersize var stort och jag vill välkomna samtliga nya aktieägare.” kommenterar Sami Mykkänen, VD för Enersize Oy.

Jag är glad över att presentera Enersize som Scania Growth Capitals första investering. Vi ser i bolaget både en stor potential för global verkstadsindustri och att de med sitt fokus på smarta fabriker passar bra in på vårt investeringsfokus” kommenterar Lars-Olof Gustavsson, ordförande Scania Growth Capital.

”För mig är fokus på effektivare och mer hållbar utveckling inom industriell produktion viktig och något jag ägnat mig mycket åt. Med digitaliseringen av industrin så uppstår nya outforskade möjligheter och nya orörda marknadssegment för företag som Enersize. Att affärsmodellen dessutom ger en stark positiv miljöpåverkan där det gör som mest nytta är något som verkligen tilltalar mig.” kommenterar Heinz Dürr.

 

Finansiell rådgivare:

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize

 

För mer information om private placement och planerad publik nyemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize Oy has completed a private placement with strategical investors and strengthened the board in preparation for its planned listing at Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oy (”Enersize”) has completed a private placement of approximately 1.2 MEUR (11 MSEK) in preparation for its planned IPO during the second quarter 2017. Among the investors are both German industrial investor Heinz Dürr Invest GmbH as well as Swedish truck manufacturing group Scania, through their newly established venture capital fund Scania Growth Capital. The capital raise was executed to accelerate Enersize’s revenue growth and to further develop the company’s proprietary software to utilize artificial intelligence for automated monitoring and analytics. Investors in the private placement have also given commitments to further invest into the company at the coming IPO on Stockholm First North.

Scania Growth Capital has recently launched the initiative to make investments into growth companies with strategic connections to Scania, and one of the focus areas is technology for smart factories. Heinz Dürr is one of the major shareholders of German Dürr Group and chairman of the Dürr Group supervisory board. Dürr Group is one of the leading suppliers for global vehicle manufacturers and has operations in 28 countries. There was a lot of investor interest for the private placement and a large number of investors became new shareholders of Enersize. Cleantech Invest remains the largest shareholder in Enersize.

Industrial compressed air systems use almost 5% of global electricity and is used in 90% of all manufacturing plants. Through Enersize’s in-house software for data collection and analysis, up to 30% energy savings in industrial compressed air systems can be achieved. Enersize shares the profit from the achieved savings with their customers, who do not have to pay any upfront costs for using the technology. One of the world’s largest flat screen manufacturers, renowned vehicle brands and steel plants are among existing Enersize customers.

Enersize has also in preparation for its planned IPO decided to strengthen the board of directors and has therefor elected Thomas Bengtson as a new member of the board. Thomas is a private investor in several cleantech-companies and has a large network of Swedish growth investors. Bengtsson has been deputy chairman at Industrifonden and in his role as senior advisor for the Swedish ministry of Enterprise & Innovation he has been part of the founding of Almi Invest AB and Inlandsinnovation AB. Thomas also has international experience from his time as an international expert for the EU commission.

Christian Merheim, Chairman of the Board, Enersize Oy comments:

”We are delighted of having both Scania Growth Capital and Heinz Dürr Invest GmbH as investors. Both have immense experience from plant manufacturing, they are seasoned investors and we are pleasured to see their enthusiasm for both our business model and technology. With these industrial owners onboard we both strengthen our global network and add strategic knowledge.”

 

Sami Mykkänen, CEO, Enersize Oy comments:

“With this latest financing round we are now able to accelerate our sales by responding to growing customer demand, and at the same time we are able to accelerate development of our core technology. We aim to utilize artificial intelligence for automated monitoring and analytics. The interest to invest into Enersize has been huge and I would like to welcome all new owners.”

 

Lars-Olof Gustavsson, Chairman of the board,  Scania Growth Capital comments:

”It is a pleasure to present Enersize as Scania Growth Capitals first investment. We see a great potential for Enersize within the global manufacturing industry and with their focus on smart factories they are also a perfect fit to our investment focus.”

 

Heinz Dürr comments:

”A focus on increased efficiency and sustainable development is important for me and something I have dedicated a lot of time to. With the digitalization of the manufacturing industry new and previously undiscovered opportunities and market segments arise that can be explored by companies like Enersize. The fact that their business model also has a strong positive environmental impact where it makes most difference is something that really appealed to me.”

 

Financial advisor:

Sedermera Fondkommission is Enersize Financial Advisor for the private placement

For more information about private placement and planned IPO please contact:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

For  more information about Enersize, please contact:

Christian Merheim, Chairman of the Board

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

1024 166 Enersize

Enersize, starts project with second Chinese glass producer

Enersize has agreed on the installation of Enersize´s system for measuring and efficiency of energy usage in compressed air systems in another factory of a leading Chinese manufacturer of automotive, float, electronic and engineering glass. The producer has a total of eight factories whereof seven are located in China. It is a listed company with over 10.000 Employees and revenues in excess of 1bn EUR.
This is Enersize’s second customer within the Chinese glass manufacturing industry. The potential savings in the pilot factory have been estimated to be 400 000 – 600 000 EUR annually. The installation of the Enersize system is planned to take place during the first quarter of 2017. Enersize´s share of the yearly savings during the lifetime of the project will be agreed with the customer when the savings potential has been measured and verified through Enersize system.
Enersize recently disclosed that they have received their first installation contract in the Chinese glass manufacturing industry.
CEO of major owner, Cleantech Invest, Alexander Lidgren:
”Compressed air goes into more or less everything we use so it is no surprise that Enersize can achieve savings across industries. We have announced previously that Enersize has a big pipeline of potential deals and CEO Sami Mykkänen is now living his life in meeting rooms inside Chinese manufacturing plants trying to close them.
Enersize chairman of the board Christian Merheim comments:
“I’m impressed by Enersize’s hard working team that they have been able to close two important deals with two separate Chinese glass manufacturers within such a short time. With these pilot installations we are building a huge momentum for future growth as successful pilots may later lead to a quick roll-out in several manufacturing sites at once.”
Sami Mykkänen, Enersize CEO, comments:
“I am really delighted that our sales are proceeding as planned. At the start of the year we focused on quickly building momentum in our sales pipeline. Early in we added another Chinese sales partner for this and we can now see the results as we are are starting to close those deals.”
1024 166 Enersize

Enersize selects Sedermera Fondkommission as advisor for planned listing on Nasdaq Stockholm First North during 2017

The listing process starts directly and exact information will follow in an investor memorandum to be published later. Enersize recently added one large Chinese glass manufacturer to its project list after previously announcing orders in both the Chinese vehicle and electronics sector.

Christian Merheim, Chairman of the Board Enersize, comments:

“With an attractive case we had a large selection of advisors to choose from. We are very happy to announce that we choose Sedermera. We had our initial discussions with them over a year ago and we have been impressed with their thoroughness, professionality and integrity all along the way. Enersize team is really looking forward working together with Sedermera for the 2017 IPO”.

Sami Mykkänen, Enersize CEO, comments:

“The timing to start our IPO process could not have been better. During the last year, we have more than tripled the size of our sales pipeline and closed several significant customers. The upcoming IPO gives us the possibility to take on even more projects”. 

Cleantech Invest, the largest owner of Enersize, CEO Alexander Lidgren comments:

“We are happy to be one step closer to offering a listed share in what we think is a carbon cutting champion. After hard and systematic efforts building a big customer pipeline, Enersize is now delivering what can only be labelled drastic energy savings to the Chinese manufacturing industry.”

Sedermera Fondkommission’s Head of Corporate Finance, Andreas Sandgren, comments:

”We are delighted to have been appointed Enersize’s advisor and look forward to initiating the listing process of the company.”

About Sedermera Fondkommission:

Sedermera Fondkommission offers services for listed companies or companies with the target of being listed at a trading platform. Sedermera’s services includes corporate finance, certified adviser, M&A’s, financial communications, issue management and market making. Sedermera is a secondary name of ATS Finans AB, an investment firm under the supervision of the Swedish FSA (Finansinspektionen). Sedermera’s headquarter is in Malmö, Sweden. The company also have offices in Lund (Medicon Village) and Norrköping (Norrköping Science Park). The organisation consists of approximately fifteen co-workers. Sedermera’s ambition is to create long term client and investing relations.

1024 166 Enersize

Enersize, starts project with Chinese glass factory

Enersize has agreed on the installation of Enersize´s system for measuring and efficiency of energy usage in compressed air systems in one factory of a major Chinese manufacturer of float glass. The manufacturer has a total of seven factories, and is a Chinese listed company with revenues exceeding 300MEUR. After earlier installations in electronics and automotive factories this is the first installation in the glass manufacturing industry.

The potential savings in the pilot factory have been estimated to 500 000 – 700 000 EUR yearly. The installation of the Enersize system is planned to take place during the first quarter of 2017.

Enersize´s part of the yearly savings during the lifetime of the project will be determined when the savings have been verified and agreed with the customer.

Enersize recently disclosed that they had received their first major payments from revenue sharing projects in China, and that they are investigate listing of the company during 2017.

 

Enersize chairman of the board Christian Merheim comments: 

This new installation agreement shows, once again, that Enersize has found the right place in the market with our technology and presence in China. It will be exciting to follow this project, as we expect it to lead to continued deals with significant revenue potential for Enersize.”

Major owner Cleantech Invest CEO Alexander Lidgren:


”I am extremely proud that we have a Enersize in our portfolio. To bring Nordic cutting edge expertise in energy efficiency to the market in the world where it is needed the most is bold, ambitious and potentially very profitable. We believe that energy efficiency, the production of negawatts, will emerge as a significant new industry in its own right and companies like Enersize are well positioned to capture a leading role in it.”

  • 1
  • 2