1024 166 Enersize

Enersize Oyj: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 1 mars 2017, hölls årsstämma i Enersize Oyj. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets förlust enligt den framlagda balansräkningen. Vidare fastställer stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter ska utgå med 2 000 EUR. Vidare beslutade stämman att arvode inte utgår till de styrelseledamöter som är anställda i eller konsulterar åt bolaget. Stämman beslutade även att styrelseledamöter erhåller ersättning för rese- och logikostnader.

Val av styrelse

Stämman beslutade dels att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter, dels att Christian Merheim, Thomas Bengtsson, Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen omväljs och dels att Christian Merheim omväljs till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt revisorer och val av registrerat revisionsbolag

Stämman beslutade att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Vidare beslutade stämman att KHT Markku Leino omväljs som huvudansvarig revisor och att KHT Heidi Puputti omväljs som revisorssuppleant, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande om ansökan om handel på First North Sweden och bemyndigande av styrelse att ta beslut därom

Stämman beslutade att bolaget ska ansöka om att uppta sina aktier för handel på First North Sweden. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att ta beslut härom. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om annullering av ansökan.

Fastställande av avstämningsförbehåll och bemyndigande av styrelse att ta beslut därom

Stämman beslutade att bolagets aktier ska tas upp i avstämningsregister och att bemyndiga styrelsen att ta beslut om den registreringsperiod när aktierna tas upp i avstämningsregistret och andra beslut härom.

Beslut om att göra bolaget publikt och justera bolagsordningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagets form till ett publikt (publ) bolag.  Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen för att anpassas inför planerad notering och för att kunna tas upp i avstämningsregister.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med 30 juni 2018, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget högst ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 5 000 000 aktier. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Bemyndigandet ersätter tidigare bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner av aktier. Bemyndigandet ersätter inte styrelsens bemyndigande från 3 februari 2017 om att besluta om optionsprogram.

 

För frågor gällande Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, Styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com

 

Om Enersize Oyj (”Enersize”)

Enersize är ett finskt bolag inom energisektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion, och används i 90 procent av alla fabriker.. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersizes största ägare är Cleantech Invest Oyj som är noterat på Nasdaq Helsinki First North och Nasdaq Stockholm First North.