Information om Enersizeaktien

Ägarförteckning

(Uppdaterad 30 juni 2022)
 
 Ägare   Antal Aktier Andel %
Futur pension   59 221 956 12,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB   25 961 337 5,1
LOUDSPRING (tidigare Cleantech Invest) OYJ   23 484 357 5,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension   19 453 235 4,1
Modelio Equity AB (publ)   16 939 109 3,6
Gerhard Dal, privat och via bolag   11 276 664 2,4
Torsion Invest AB   10 943 638 2,3
J.O. Möllerström Brother Operation   9 849 274 2,0
Ironblock AB   8 754 911 1,9
Per Åke Karlsson   8 345 591 1,8
Övriga aktieägare   280 317 574 59,3
Totalt   472 547 704 100,0

Ägarförteckning per 2022-06-30. 

Aktier tillgängliga för handel på First North Stockholm

Bolaget har per 2022-02-07 totalt 472 547 704 aktier varav drygt en tiondel är registrerade hos Euroclear Finland och är ej tillgängliga för handel via first North Stockholm.

 

Övrig information om aktien

Följ aktien på Nasdaq First North Stockholm

Länk till Nasdaq First North

Utdelning

Enersize Oyj har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i bolagets utveckling. Kvarvarande skulder efter skuldnedskrivning inom bolagets saneringsprogram begränsar möjligheten till utdelning till dess skulderna har återbetalts i enlighet med programmet.

Se prospekt/bolagsbeskrivning för detaljerad information om villkor för saneringsprogrammet.

Insyn

För transaktioner av samtliga finansiella instrument, i bolaget, utförda av personer i ledande ställning, se Finanssivalvontas insynsregister: www.finanssivalvonta.fi/se

 

Övrig Information

Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 15 Juni 2017 med ticker [ENERS]
Bolagets ISIN: FI4000233317

Teckningsoptioner av serie 1/2019

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 2,18 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Totalt kan således högst 22 114 840 aktier nyemitteras genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 1/2019. Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022.

Teckningsoptionerna, 44 229 680 till antalet, är noterade på Nasdaq Stockholm First North, har ISIN-kod FI4000359641 och handlas under tickern ”ENERS TO 1”. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 4 mars 2022.

Lösenperiod för Teckningsoptioner av serie 2/2019

Två (2) teckningsoptioner av serie 2/2019 berättigar till teckning av tre (3) ny aktier. Dessa teckningsoptioner har en lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020.

Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 0,92 SEK eller lägre än 0,46 SEK. Lösenpriset har fastställts till 0,46 SEK eller motsvarande 0,04438 EUR i Finland. Totalt finns 29 412 972 utestående teckningsoptioner av serie 2-2019. Kravet på två (2) teckningsoptioner för att teckna tre (3) aktier innebär att aktier kan emitteras för maximalt ca 20 miljoner kronor. Teckningsoption serie 2/2019: ISIN-kod FI4000399761, ticker ”ENERS TO 2”. Sista dag för handel i teckningsoption serie 2/2019 var den 27 augusti 2020.

Teckningssedel för teckning av aktier med stöd av TO2 finns att ladda ned här: Anmälningssedel-TO2

Fullständiga villkor för optionerna finns på sidan 69 i följande dokumentlink

Investor Relations Kontakt

VD Anders Sjögren, se fliken “Contacts” för kontaktuppgifter

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB

Telefon: +46 8 503 01 550, ca@mangold.s

Newsdesk

Enersize Oyj offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner under fjärde kvartalet 2022. Under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 hade innehavare av Teckningsoptionerna möjligheten att teckna nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR), genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Read more »

Enersize Oyj förtydligar teckning för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj vill förtydliga, då det kommit in flera frågor, rörande teckningen för serie 3/2023 från såväl aktieägare som institut. Den 27 januari 2023, fastställdes teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Read more »

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Read more »

ENERSIZE Oyj
c/o Enersize Advanced Research AB
Ideongatan 3B
223 62 Lund
Sweden

info@enersize.com

Sign up for our newsletter

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB