Annual General Meeting 2020

Please refer to the information in Swedish at the first link below.

Bolagsstämma 2020

På denna sida publiceras information och dokument avseende bolagsstämma 15.00 (CET) 29 maj 2020 i Stockholm.

Dokument för nedladdning:

Instruktioner om anmälan för aktieägare med förvaltarregistrerade aktier finns i kallelsen.

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

 • Kommuniké från årsstämma
 • Protokoll från bolagsstämma


Extra bolagsstämma september 2019

På denna sida publiceras information och dokument avseende extra bolagsstämma i september 2019.

More information about the rights issue.

Dokument för nedladdning:

 • Kallelse till bolagsstämma (Svenska)
 • Kallelse till bolagsstämma – Enersize Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomi)
 • Board Statement (Events occurring after the last half year report) (Suomi & English)

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

Q&A regarding EGM

Is there a missing paragraph in the Swedish version of the EGM invitation?

No, but there is a skipped paragraph number in the Swedish version. The paragraphs are correctly numbered in the Finnish version, which is the legally binding document. 

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

 • EGM Minutes / Protokoll från extra bolagsstämma (Suomi & English)

Bolagsstämma 2019

Här publiceras information och dokument avseende bolagsstämma 14.00 (CET) 25 april 2019 i Stockholm.

Dokument för nedladdning:

 • Kallelse till bolagsstämma (Svenska)
 • Kallelse till bolagsstämma – Enersize Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (Finska/Suomi)
 • Reviderad årsredovisning (Finska/suomi och översättning till svenska)
 • Revisorsutlåtande (Finska/suomi och översättning till svenska)
 • Kompletterande beslutsunderlag huvudägare representerande mer än 40% av antalet aktier för punkterna 10-12 på stämman (Finska/suomi och svenska)
 • Kompletterande beslutsunderlag från styrelsen för punkterna 16-17 på stämman (Finska/suomi och svenska)

Instruktioner om anmälan för aktieägare med förvaltarregistrerade aktier finns i kallelsen.

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

 • Kommuniké från årsstämma (svenska)

Här publiceras information och dokument avseende extra bolagsstämma i november 2018.

Dokument för nedladdning:

 • Kallelse till bolagsstämma (Svenska)
 • Kallelse till bolagsstämma – Enersize Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomi)
 • Board Statement (Events occurring after the last half year report) (Suomi & English)

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

 • EGM Minutes / Protokoll från extra bolagsstämma (Suomi & English)

Bolagsstämma 2018

På denna sida publiceras information och dokument avseende bolagsstämma 2018.

Dokument för nedladdning:

Instruktioner om anmälan för aktieägare med förvaltarregistrerade aktier finns i kallelserna.

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

 • Kommuniké från årsstämma (Svenska)

Bolagsordning

Nedanstående bolagsordning är översatt från finska. Vid eventuella språkliga skillnader har den finska bolagsordningen tolkningsföreträde.

Enersize Oyj:s bolagsordning, antagen 2017-03-01.

1 § Namn och hemort

Bolagets namn är Enersize Oyj, Enersize Abp på svenska och Enersize Plc på engelska. Bolagets hemort är Helsingborg, Finland.

2 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde omfattar utveckling och försäljning design- och konsultationstjänster samt programvaror, totalleverans av projekt, samt köp, försäljning, administration och uthyrning av värdepapper och fastigheter.

3 § Aktier och värdeandelssystemet

Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet efter anmälningstidens utgång.

4 § Bolagets styrelse och verkställande direktör

Bolagets styrelse består minst av tre (3) och högst sex (6) ordinariemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

5 § Bolagets representation

Förutom styrelsen, kan företaget representeras av styrelseordföranden samt verkställande direktören, vardera ensam, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan även meddela övriga personer prokura eller rätt att representera bolaget.

6 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Ifall till revisor väljs en revisionssammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorns mandatperiod utgår då följande efter valet infallande ordinarie bolagsstämma avslutas.

7 § Kallelse till bolagsstämma, anmälningstid och plats för bolagstämman

Kallelsen till bolagsstämma ska delges aktieägarna genom att publicera kallelsen på bolagets internet-sidor eller på ett annat bevisligt sätt tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock senast nio (9) dagar före den i aktiebolagslagen angivna avstämningsdagen.

Ifall styrelsen så beslutar, bör aktieägare för att få delta i bolagsstämman anmäla sig till bolaget senast på den i kallelsen angivna dagen, vilken kan vara tidigast tio (10) dagar innan bolagsstämman.

Bolagstämman kan hållas förutom i bolagets hemort också i Helsingfors i Finland eller i Stockholm i Sverige.

8 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter att räkenskapsperioden har avslutat.

Den ordinarie bolagsstämman skall:

framlägga
1. bokslut samt vid behov verksamhetsberättelse;
2. redovisningsberättelse;

besluta om
3. fastställande av bokslut;
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
5. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören;
6. arvoden för styrelsemedlemmar och revisor;
7. antalet styrelsemedlemmar;

välja
8. styrelsemedlemmar; och
9. revisor och vid behov revisorssuppleant.

Newsdesk

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB