Enersize noterades på Nasdaq Stockholm First North den 15 juni 2017

Enersize började handlas på Nasdaq First North Stockholm 15 juni 2017 under ticker ENERS, efter fulltecknad nyemission som tillfört Enersize cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsbeskrivning finns för nedladdning här. Prospekt finns för nedladdning på denna sida.

4 050 000 nyemitterade aktier emitterades, motsvarande cirka 27,9 MSEK. Teckningskursen var 6,90 SEK per aktie. Emissionen fulltecknades.

Emissionslikviden är dels avsedd att finansiera utveckling av en helautomatiserat analysmjukvara för industriell tryckluftseffektivisering avsett för en global marknadslansering, vilket bolaget för närvarande utvecklar. Vidare avser Enersize att använda likviden för att finansiera en marknadsacceleration med finansiering av proaktiva installationer för ett stort antal nya kunder. Kapitalet från förestående nyemission bedöms av styrelsen finansiera verksamheten fram till dess att bolaget genererar kapitalöverskott, vilket är beräknat att ske under 2019.

Certified Advisor och Finansiell rådgivare:

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Enersize i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är bolagets certified advisor.

Första dag för handel: 15 juni 2017

Ticker: ENERS

Material för nedladdning

Teaser (länk till pdf)

Prospekt (länk till pdf)

Anmälningssedel (länk till pdf)

För frågor avseende publik nyemission samt notering på First North Stockholm, vänligen kontakta:

 

Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40-615 14 10

info@sedermera.se

 
För mer Information om Enersize vänligen kontakta:

 

Newsdesk

Enersize Oyj offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner under fjärde kvartalet 2022. Under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 hade innehavare av Teckningsoptionerna möjligheten att teckna nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR), genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Read more »

Enersize Oyj förtydligar teckning för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj vill förtydliga, då det kommit in flera frågor, rörande teckningen för serie 3/2023 från såväl aktieägare som institut. Den 27 januari 2023, fastställdes teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Read more »

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Read more »

ENERSIZE Oyj
c/o Enersize Advanced Research AB
Ideongatan 3B
223 62 Lund
Sweden

info@enersize.com

Sign up for our newsletter

© 2018 All rights reserved​

Enersize Advanced research AB