Enersize makes strategic acquisition for European expansion and enters into an associated financing agreement

This is a translation into English of previously released regulatory news: Enersize Oyj (“Enersize”) today announced, on November 5, 2018, that the Board, subject to resolution at a Extraordinary General Meeting, has decided to conduct a acquisition (“LEAQs”) in order to achieve immediate market access in Europe as well as broadening their customer offering to accelerate company development. The business includes a newly developed mobile-based software for structured leakage repair and end-use optimization, as well as an established customer and distribution network comprising more than a thousand previous customers as well as leading repair and maintenance service providers for the manufacturing industry. The acquisition is planned to be carried out partly in cash and partly by directed new issue of shares. In order to finance the company acquisition and European expansion, Enersize intends to enter into a financing solution with Formue Nord Focus A / S (“Formue Nord”) of a maximum of 30 MSEK in the form of convertible loans. The financing solution also includes an issue of a total of approximately 45,000,000 warrants to current owners as well as Formue Nord, where 4 options entitle to subscription of 1 share, which can add another 45 million SEK to full-time use. The acquisition and financing solution are subject to a resolution by the Extraordinary General Meeting.

Enersize genomför strategiskt förvärv inför europaexpansion och har i samband med detta ingått avtal om finansieringslösning

Enersize Oyj (“Enersize”) meddelar idag, den 5 november 2018, att styrelsen, förutsatt beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra ett verksamhetsförvärv (“LEAQs”) i syfte att åstadkomma en omedelbar marknadsetablering i Europa samt bredda kunderbjudandet för att accelerera företagets utveckling. Verksamheten innefattar dels en nyutvecklad mobilbaserad mjukvara för strukturerad läckagereparation och optimering av slutanvändning, samt ett etablerat kund- och distributionsnätverk omfattande fler än tusen tidigare kunder samt ledande leverantörer av reparations- och underhållstjänster för tillverkningsindustrin. Förvärvet planeras genomföras dels kontant och dels genom riktad nyemission av aktier. För att kunna finansiera företagsförvärvet samt europaexpansion avser Enersize ingå en finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (“Formue Nord”) om maximalt 30 MSEK i form av konvertibellån. I finansieringslösningen ingår även en emission av totalt cirka 45 000 000 teckningsoptioner till nuvarande ägare samt Formue Nord där 4 optioner berättigar till tecknande av 1 aktie och som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 45 MSEK vid fullt nyttjande. Företagsförvärvet och finansieringslösningen är villkorat av beslut vid extra bolagsstämma.