Enersize effektiviserar organisationen och kraftsamlar för att hjälpa företagen att spara energi

Enersize genomför en effektivisering av organisationen och genomför besparingsåtgärder på forskning, ekonomi och overheadfunktioner sammantaget uppskattas besparingsåtgärderna medföra en reduktion av rörelsekostnader om cirka 40 procent. Organisationens kostnader effektiviseras på flera områden samtidigt ökar fokuset på försäljning och kundimplementationer och det kommer genomföras omställningar i organisationen för att snabbare nå ut på marknaden i denna aktuella energikrisperiod.

Enersize streamlines the organization and focuses to help companies save energy

Enersize implements a streamlining of the organization and implements cost-saving measures in research, finance and overhead functions. Altogether, the cost-saving measures are estimated to result in a reduction of operating costs of approximately 40 per cent. The organization’s costs are streamlined in several areas, at the same time the focus on sales and customer implementations is increasing and there will be changes in the organization to reach the market more quickly in this current energy crisis period.

Enersize Oyj avslutar processen med Finnish Batteries Oy avseende omvänt förvärv för att fokusera på kärnverksamheten

Styrelsen för Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 18 oktober 2021 pressmeddelande om att Bolaget ingått avsiktsförklaring (“LOI”) med Finnish Batteries Oy (även kallat TeraFactory) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen. Parterna har idag avslutat processen och det omvända förvärvet kommer således inte att genomföras.

Enersize Oyj suspends the reverse acquisition process with Finnish Batteries Oy to focus on the core business

The Board of Directors of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) published a press release on 18 October 2021 that the Company entered into a Letter of Intent (“LOI”) with Finnish Batteries Oy (also known as TeraFactory) as a step towards streamlining the corporate structure. The parties have today suspended the process and the reverse acquisition will therefore not be carried out.

Enersize obtains a bridge loan to continue the establishment of the new SaaS business model

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has today entered into an agreement on a bridge facility for a total of SEK 5 million from two existing shareholders. The bridge financing gives the Board the opportunity to actively evaluate various alternatives for the Company’s long-term financing, and enables continued establishment and sale of the new business model.

Enersize signs Letter of Intent regarding reverse takeover with TeraFactory

The Board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) announces that it has signed a Letter of Intent (“the LoI”) with Finnish Batteries Oy (to be renamed “TeraFactory”) as a step towards streamlining the company structure. The LoI is regarding a contemplated transaction (“the Transaction”) between Enersize and TeraFactory (jointly referred to as “the Parties”) and includes a reverse takeover of Enersize, transfer of Enersize’s business to Swedish subsidiary (“Enersize Sweden”) and the subsequent distribution of Enersize shares to the shareholders. The Transaction further includes the re-listing of Enersize, then renamed TeraFactory Oyj, on Nasdaq First North Growth Market Stockholm, as well as the re-listing of Enersize Sweden. Provided that the Transaction is completed, Enersize shareholders will own 100% of Enersize Sweden and about 10% of TeraFactory.

Enersize tecknar avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med TeraFactory

Styrelsen för Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att den har tecknat en avsiktsförklaring (“LoI”) med Finnish Batteries Oy (som avses döpas om till “TeraFactory”) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen . LoI avser en övervägd transaktion (“Transaktionen”) mellan Enersize och TeraFactory (gemensamt kallad ”Parterna”) och inkluderar ett omvänt förvärv av Enersize, överföring av Enersize verksamhet till det svenska dotterbolaget (”Enersize Sverige”) och senare distribution av Enersize aktier till aktieägarna. Transaktionen inkluderar vidare omnotering av Enersize, sedan Bolaget bytt namn till TeraFactory Oyj, på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt omnotering av Enersize Sverige. Förutsatt att Transaktionen slutförs kommer Enersize aktieägare att äga 100% av Enersize Sverige och cirka 10% av TeraFactory.