Enersize signs Letter of Intent regarding reverse takeover with TeraFactory

The Board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) announces that it has signed a Letter of Intent (“the LoI”) with Finnish Batteries Oy (to be renamed “TeraFactory”) as a step towards streamlining the company structure. The LoI is regarding a contemplated transaction (“the Transaction”) between Enersize and TeraFactory (jointly referred to as “the Parties”) and includes a reverse takeover of Enersize, transfer of Enersize’s business to Swedish subsidiary (“Enersize Sweden”) and the subsequent distribution of Enersize shares to the shareholders. The Transaction further includes the re-listing of Enersize, then renamed TeraFactory Oyj, on Nasdaq First North Growth Market Stockholm, as well as the re-listing of Enersize Sweden. Provided that the Transaction is completed, Enersize shareholders will own 100% of Enersize Sweden and about 10% of TeraFactory.

Enersize tecknar avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med TeraFactory

Styrelsen för Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att den har tecknat en avsiktsförklaring (“LoI”) med Finnish Batteries Oy (som avses döpas om till “TeraFactory”) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen . LoI avser en övervägd transaktion (“Transaktionen”) mellan Enersize och TeraFactory (gemensamt kallad ”Parterna”) och inkluderar ett omvänt förvärv av Enersize, överföring av Enersize verksamhet till det svenska dotterbolaget (”Enersize Sverige”) och senare distribution av Enersize aktier till aktieägarna. Transaktionen inkluderar vidare omnotering av Enersize, sedan Bolaget bytt namn till TeraFactory Oyj, på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt omnotering av Enersize Sverige. Förutsatt att Transaktionen slutförs kommer Enersize aktieägare att äga 100% av Enersize Sverige och cirka 10% av TeraFactory.

Enersize signerar avtal om kreditram – expanderar nya SaaS-affärsmodellen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om en kreditram om sammanlagt 8,4 MSEK med en mindre grupp investerare. Kreditramen ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör expansion av den nya SaaS-affärsmodellen.

Enersize signs loan agreement – expanding the new SaaS-business model

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) has today entered into an agreement regarding a credit facility of in total SEJ 8,4 million with a smaller group of investors. The credit facility provides an opportunity for the board of directors to actively evaluate different alternatives for the Company’s long-term financing and also enables expansion of the new SaaS-business model.

Today, trading in warrants of series 2-2019 will commence

On December 9, 2019, trading will commence in Enersize Oyj’s (“Enersize”) warrants of series 2-2019 (TO2). The warrants are traded with ISIN code FI4000399761 and under the ticker “ENERS TO 2”. The last trading day is August 27, 2020.

Enersize has terminated its liquidity guarantee service

This is a translation of previously released news. The Board of Enersize Oyj (“Enersize”) has decided to terminate the agreement with Sedermera Fondkommission regarding liquidity services. The final day with liquidity guarantee was July 26, 2019. The Board will continuously evaluate if there is or will be a need for liquidity guarantee services.

Enersize har avslutat avtal om likviditetsgaranti

Styrelsen i Enersize Oyj (“Enersize”) har beslutat att avsluta avtalet om likviditetsgaranti som levererats av Sedermera Fondkommission. Sista handelsdag med likviditetsgaranti var den 26 juli 2019. Styrelsen utvärderar löpande om behov av en likviditetsgarant finns eller uppkommer.

Byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Enersize Oyj (“Enersize”) har ingått avtal med Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (“SKMG”) avseende tjänsten som Certified Adviser. SKMG tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2019. Fram till dess kommer Sedermera Fondkommission att fortsatt agera som Certified Adviser åt bolaget.

Today, trading in warrants of series 1/2019 will commence

English translation of previously released regulatory news:Today, March 14, 2019, trading starts in Enersize Oyj’s (“Enersize”) warrants of series 1/2019. The warrants are traded with ISIN code FI4000359641 and under the ticker “ENERS TO 1”. The last day of trading in the warrants is March 4, 2022.