Enersize Oyj offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 24 oktober 2022 upprättat ett investeringsmemorandum som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida enersize.com och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 31 oktober 2022 innehar aktier i Enersize Oyj har med företräde rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Vid teckning av tre (3) nyemitterade aktier erhålls även tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 3/2023.

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Enersize Oyj publishes information memorandum regarding the rights issue

Enersize Oyj (”Enersize” or the “Company”) today publishes an information memorandum by reason of the rights issue of shares resolved by the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021, in accordance with the proposal of the Board of Directors (the “Rights Issue”). Upon full subscription in the Rights Issue, the Company will receive approximately SEK 14 million before issue costs. The Rights Issue is secured through underwriting commitments corresponding to 100 percent of the maximum issue volume. Enersize also carries out a directed share issue of approximately SEK 14 million to ten qualified investors.

Enersize Oyj offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som extra bolagsstämman i Enersize beslutade om den 5 november 2021, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den maximala emissionsvolymen. Enersize genomför även en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK till tio kvalificerade investerare.

Enersize Oyj publicerar tillägg till prospekt

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende “Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Enersize Oyj” som godkändes av Finska Finansinspektionen (“FFI”) den 24 september 2019 och offentliggjordes samma dag (“Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Enersize Oyj publishes additions to the prospectus

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has prepared an addendum to the prospectus regarding “Invitation to subscribe for shares and warrants in Enersize Oyj” approved by the Finnish Financial Supervisory Authority (“FFI”) on September 24, 2019 and published on the same day ( “prospectus”). The supplementary prospectus is part of, and should be read in conjunction with, the prospectus.