Ändring av antalet aktier i Enersize Oyj

I samband med den nyligen genomförda fullt garanterade företrädesemissionen ingick Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) garantiavtal med ett antal kvalificerade investerare. Två av garanterna har nu valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslutat om en riktad emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget, och teckningskursen har fastställts till 0,12 SEK.

Change in the number of shares in Enersize Oyj

In connection with the recently completed fully guaranteed rights issue, Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) entered into guarantee agreements with a number of qualified investors. Two of the guarantors have now chosen to receive the guarantee compensation in the form of newly issued shares. The Board has, with the support of the authorization from the Extraordinary General Meeting on November 5, 2021, decided on a directed issue of a total of 4,999,999 shares in the Company, and the subscription price has been set at SEK 0.12.

Enersize Oyj offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”), som beslutades av extra bolagsstämma i Enersize den 5 november 2021 (”Företrädesemissionen”), tecknades till 100 procent, motsvarande cirka 14 MSEK. Totalt tecknades 116 886 926 aktier, varav 59 856 938 med företrädesrätt, 20 416 719 utan företrädesrätt och 36 613 269 aktier inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Härutöver tillförs Bolaget cirka 14 MSEK i den riktade emission som beslutades av extra bolagsstämman den 5 november 2021 (den ”Riktade Emissionen”), vilket innebär att Bolaget totalt tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Enersize Oyj announces final outcome of the rights issue

The rights issue in Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”), which was resolved at the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021 (the “Rights Issue”), was subscribed to 100 percent, corresponding to approximately SEK 14 million. In total, 116,886,926 shares were subscribed for, of which 59,856,938 with preferential rights, 20,416,719 without preferential rights and 36,613,269 within the framework of the procured consortium of underwriters. In addition, the Company will receive approximately SEK 14 million through the directed issue, which was resolved at the Extraordinary General meeting on 5 November 2021 (the “Directed Issue”), resulting in the Company receiving a total of approximately SEK 28 million before issuance costs.

Enersize Oyj proposes a fully underwritten rights issue and a directed issue totalling approximately SEK 28 million

The Board of Directors of Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) today announces its proposal for a fully underwritten rights issue of approximately SEK 14 million (the ”Rights Issue”) and a directed issue of approximately SEK 14 million (the ”Directed Issue”, together the ”Issues”). The subscription price in both the Rights Issue and the Directed Issue is SEK 0.12 or EUR 0.012 per share. The Issues are subject to approval at an Extraordinary General Meeting scheduled for Friday, 5 November 2021.

Enersize Oyj föreslår en fullt garanterad företrädesemission och en riktad emission om totalt cirka 28 MSEK

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sitt förslag till dels en fullt garanterad företrädesemission om cirka 14 MSEK (”Företrädesemissionen”), dels en riktad emission om cirka 14 MSEK (den ”Riktade Emissionen”, tillsammans ”Emissionerna”). Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som den Riktade Emissionen är SEK 0,12 eller 0,012 EUR per aktie. Emissionerna förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras till fredagen den 5 november 2021.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) tillförs ca 259 884 SEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner. Enersize genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober 2019 erhöll en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Som tidigare kommunicerats fastställdes teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption till 0,46 SEK i Sverige eller 0,04438 EUR i Finland.

Result from exercise of warrants series TO 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) is contributed ca 259 884 SEK before emission costs through use of warrants TO2. During the fourth quarter of 2019, Enersize carried out a rights issue in the form of shares and free warrants. Those who subscribed for one share in the new share issue during the period 1 October to 16 October 2019 thus received a free enclosed warrant per subscription for every two (2) subscribed shares (“Warrant”). Each two (2) Warrants gives the right to subscribe for three (3) new shares in the Company. The subscription price when subscribing for a new share through the exercise of a Warrant is SEK 0.46 and EUR 0.04438 per share, respectively.