Enersize Oyj genomför en riktad unitemission uppgående till [3,95] MSEK och en riktad kvittningsemission uppgående till [0,55] MSEK

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, beslutat om en (i) riktad unitemission innehållande [395 000 000] units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie [4/2023] till en teckningskurs om 0,01 SEK unit, motsvarande cirka 0,001 EUR per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt (den ”Riktade Emissionen”) och en (ii) riktad kvittningsemission till Staffansgården i Trää och Torsion Invest], (”Långivarna”) till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie, motsvarande 0,001 EUR per aktie (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 41,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Genom den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen tillförs Enersize [3,95] MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare (”Investerarna”). Betalning för tecknade units ska ske genom kontant betalning. Betalning för tecknade aktier i den Riktade Kvittningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran.

Enersize Oyj offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner under fjärde kvartalet 2022. Under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 hade innehavare av Teckningsoptionerna möjligheten att teckna nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR), genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Enersize Oyj förtydligar teckning för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj vill förtydliga, då det kommit in flera frågor, rörande teckningen för serie 3/2023 från såväl aktieägare som institut. Den 27 januari 2023, fastställdes teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Enersize Oyj offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 januari 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Första dag för handel i teckningsoptioner i Enersize Oyj

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att första dag för handel i teckningsoptioner i Enersize på Nasdaq First North är den 12 januari 2023. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 9 februari 2023.

Sista dag för handel i BTA i Enersize Oyj

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats i finska Handelsregistret. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 4 januari 2023. Utsökningsdagen för BTA är den 9 januari 2023.

Enersize Oyj genomför riktad kvittningsemission till emissionsgaranter med anledning av den avslutade företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 och vars utfall offentliggjordes den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen idag beslutat om att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier till de garanter som valt att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier (”Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,0507 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 november 2022 till och med 16 november 2022.

Enersize Oyj offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”), som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”), tecknades till 100 procent, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Totalt tecknades 354 410 778 aktier och 354 410 778 teckningsoptioner, varav 69,32 procent tecknades med företrädesrätt, 28,88 procent tecknades utan företrädesrätt samt 1,80 procent tecknades inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.