Enersize renews strategic partner agreements

Nasdaq First North-listed Enersize Advanced Research AB has renewed cooperation agreements with two of the company’s early partner companies, SCOPP Solutions SARLAU Capital 100,000DH and Momentum Industrial AB. The agreements are cornerstones of Enersize’s new business model, based on sales of long-term subscriptions to the company’s cloud-based, SaaS software (Software-as-a-Service). Through the partner network, Enersize helps customers worldwide to eliminate leakages and optimize energy use in industrial compressed air systems.

Enersize förnyar strategiska partneravtal

Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB har förnyat samarbetsavtal med två av bolagets tidiga partnerföretag, SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH och Momentum Industrial AB. Avtalen är grundstenar i Enersize nya affärsmodell, som bygger försäljning av långsiktiga prenumerationer av bolagets molnbaserade, SaaS-mjukvara (Software-as-a-Service). Genom partnernätverket hjälper Enersize kunder världen över att eliminera läckage samt optimera energianvändningen i industriella tryckluftssystem.

Enersize announces last day of trading in paid subscribed shares

In connection with the recently completed fully guaranteed rights issue (the “Rights Issue”), corresponding to approximately SEK 14 million, trading in paid subscribed shares (Sw. “Betalda tecknade aktier/BTA”) began on Nasdaq First North Growth Market in Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”). In addition, the Company received approximately SEK 14 million in a directed issue (the “Directed Issue”). Delivery of shares will begin on January 27, 2022 and the last day for trading in BTA is February 1, 2022.

Enersize meddelar sista dag för handel i BTA

I samband med den nyligen genomförda fullt garanterade företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”), motsvarande cirka 14 MSEK, inleddes handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”). Därutöver tillfördes Bolaget cirka 14 MSEK i en riktad emission (den ”Riktade Emissionen”). Leverans av aktier påbörjas den 27 januari 2022 och sista dag för handel i BTA är den 1 februari 2022.

Enersize receives important patent approvals in China

Nasdaq First North-listed Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has received two approvals for its Chinese patent applications. The patents relate partly to a method for designing, optimizing, and performing measurements of compressed air systems that consist of several compressors, and partly to visualizing the energy consumption in such systems. The patents are important steps in the development of the Enersize software platform Compressed Air Services (“CAS”), which offers Enersize’s customers continuous monitoring and optimization of compressed air systems.

Enersize erhåller viktiga patentgodkännanden i Kina

Nasdaq First North-listade Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har erhållit två godkännanden på sina kinesiska patentansökningar. Patenten avser dels metod för att designa, optimera och utföra mätningar av tryckluftssystem som består av flera kompressorer, dels för att visualisera energianvändningen i sådana system. Patenten utgör viktiga steg i utvecklandet av Enersize mjukvaruplattform Compressed Air Services (”CAS”), som erbjuder Enersize kunder kontinuerlig monitorering och optimering av tryckluftssystem.

Enersize in strategic collaboration with Sigma Industry Solutions

`The collaboration is an important part of the rapid expansion of Enersize’s new business model.´ Nasdaq First North-listed Enersize Advanced Research AB (“Enersize”) has signed a letter of intent with Sigma Industry Solutions AB (“Sigma”). The agreement means that Sigma develops and maintains so-called IoT solutions for Enersize customers. The agreement will be an important part of Enersize’s transition to becoming a pure software company that focuses on eliminating energy leakage in industrial compressed air systems.

Enersize i strategiskt samarbete med Sigma Industry Solutions

`Samarbetet viktig del i snabb expansion av Enersize nya affärsmodell.´ Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB (“Enersize”) har tecknat en avsiktsförklaring – ett så kallat letter of intent – med Sigma Industry Solutions AB (“Sigma”). Överenskommelsen innebär att Sigma utvecklar och underhåller så kallade IoT-lösningar för Enersize kunder. Avtalet blir en viktig del i Enersize övergång till att bli ett renodlat mjukvaruföretag som fokuserar på att eliminera energiläckage i industriella tryckluftssystem.

Enersize intends to streamline the company structure

The Board of Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that it intends to further centralize and streamline operations in Enersize in order to achieve a simplified company structure and administration, and to reduce overhead costs. The Board intends to look at various opportunities to implement the streamlining, where domicile change, merger and reverse acquisition have been identified as possible alternatives.

Enersize avser att effektivisera bolagsstrukturen

Enersize Oyjs (”Enersize” eller ”Bolaget”) styrelse meddelar idag att man har för avsikt att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize i syfte att uppnå en förenklad bolagsstruktur och administration, samt reducera overhead-kostnader. Styrelsen avser att titta på olika möjligheter att genomföra effektiviseringen, där domicilbyte, fusion och omvänt förvärv identifierats som tänkbara alternativ.