Enersize – EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten

Statens energimyndighet beviljar Enersize Advanced Research AB stöd motsvarande 80 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 240 000 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet EPHIA – Enersize Polen Holland Innovations Acceleration under tiden 2023-05-22 – 2024-06-28. Projektet genomförs inom ramen för programmet Global Innovation Accelerator. Beslutet fattas med stöd av förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Enersize – Ny utbildning av Q+professionals

Enersize kommer i kommande vecka utbilda ytterligare sex Q+professionals i norra Sverige i en satsning mot optimeringsstöd till sina industrikunder och i samarbete med partners.

Enersize – Sista platsen kvar i projektet ISAVE

Tillsammans med Enersize driver #IUCSyd ett Vinnova projekt finansierat av Vinnova som syftar till att sänka industrins energiförbrukning & elkostnader genom analys och optimering av industrins tryckluftssystem. En smartare produktion, utan eltjuvar och spill, gynnar även klimatet genom en mer hållbar produktion.

Enersize – Kolförbränning ökar 6% globalt – Enersize lösning unik – tar bort och skapar inte andra problem

Energimyndigheten hade i veckan bjudit in experter från IEA (international Energy Agency) och Leads University i Storbritannien för att diskutera den aktuella krisen för energi och klimat. Under eventet lyftes många farhågor om att den stora utmaningen blir kommande vinter och inte den nuvarande. Peter Taylor från Leads University menade att nyproduktion inte räckter till för att lösa situationen. Besparingar och möjligheter att dra ner förbrukningen var en öppen möjlighet. Det löser både en akut brist samtidigt som det också drar ner risken för ytterligare ökningar av miljöförstörande produktion. Ökningen av koleldning i kraftverk togs upp som en stor utmaning då den under året ökat med över 6% globalt och avsevärt mer i vissa områden.

Enersize – ordförande summerar helgernas insatser

Under helgerna har Enersize fokus varit att skapa nya samarbeten där IUC och projektet ISave har varit ett sådant, som vi beviljades redan i december. Det har vi nu dedikerat resurser till under 2023. Dessutom har Enersizes ordförande under december och januari haft dialog med Svenska Industriföreningen, Energieffektiviserings företagen i Sveriges och Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket m.fl.