Enersize ingår exklusivt partnerskap med Fransk-Kinesiska Akila

Enersize meddelar idag att man ingått partneravtal med det Fransk-Kinesiska företaget Akila. Enersize och Akila tecknar ett exklusivt partnerskap för den asiatiska marknaden – där man kommer att integrera Enersize mjukvara för energioptimering av tryckluft i Akilas övergripande “digital twin”-plattform.

Enersize streamlines the organization and focuses to help companies save energy

Enersize implements a streamlining of the organization and implements cost-saving measures in research, finance and overhead functions. Altogether, the cost-saving measures are estimated to result in a reduction of operating costs of approximately 40 per cent. The organization’s costs are streamlined in several areas, at the same time the focus on sales and customer implementations is increasing and there will be changes in the organization to reach the market more quickly in this current energy crisis period.

Enersize effektiviserar organisationen och kraftsamlar för att hjälpa företagen att spara energi

Enersize genomför en effektivisering av organisationen och genomför besparingsåtgärder på forskning, ekonomi och overheadfunktioner sammantaget uppskattas besparingsåtgärderna medföra en reduktion av rörelsekostnader om cirka 40 procent. Organisationens kostnader effektiviseras på flera områden samtidigt ökar fokuset på försäljning och kundimplementationer och det kommer genomföras omställningar i organisationen för att snabbare nå ut på marknaden i denna aktuella energikrisperiod.

Enersize Oyj avslutar processen med Finnish Batteries Oy avseende omvänt förvärv för att fokusera på kärnverksamheten

Styrelsen för Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 18 oktober 2021 pressmeddelande om att Bolaget ingått avsiktsförklaring (“LOI”) med Finnish Batteries Oy (även kallat TeraFactory) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen. Parterna har idag avslutat processen och det omvända förvärvet kommer således inte att genomföras.

Enersize Oyj suspends the reverse acquisition process with Finnish Batteries Oy to focus on the core business

The Board of Directors of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) published a press release on 18 October 2021 that the Company entered into a Letter of Intent (“LOI”) with Finnish Batteries Oy (also known as TeraFactory) as a step towards streamlining the corporate structure. The parties have today suspended the process and the reverse acquisition will therefore not be carried out.

Enersize Oyj genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10,6 MSEK

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juni 2022, tagit beslut om en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Erbjudandet består av högst 354 410 778 nya aktier och högst 354 410 778 teckningsoptioner.

Enersize obtains a bridge loan to continue the establishment of the new SaaS business model

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has today entered into an agreement on a bridge facility for a total of SEK 5 million from two existing shareholders. The bridge financing gives the Board the opportunity to actively evaluate various alternatives for the Company’s long-term financing, and enables continued establishment and sale of the new business model.