Rättelse: Enersize offentliggör halvårsrapport 2023

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA HALVÅRET 2023 Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Enersize Oyj genomför en riktad unitemission uppgående till [3,95] MSEK och en riktad kvittningsemission uppgående till [0,55] MSEK

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, beslutat om en (i) riktad unitemission innehållande [395 000 000] units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie [4/2023] till en teckningskurs om 0,01 SEK unit, motsvarande cirka 0,001 EUR per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt (den ”Riktade Emissionen”) och en (ii) riktad kvittningsemission till Staffansgården i Trää och Torsion Invest], (”Långivarna”) till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie, motsvarande 0,001 EUR per aktie (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 41,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Genom den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen tillförs Enersize [3,95] MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare (”Investerarna”). Betalning för tecknade units ska ske genom kontant betalning. Betalning för tecknade aktier i den Riktade Kvittningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran.

Enersize Oyj offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner under fjärde kvartalet 2022. Under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 hade innehavare av Teckningsoptionerna möjligheten att teckna nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR), genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Enersize ingår exklusivt partnerskap med Fransk-Kinesiska Akila

Enersize meddelar idag att man ingått partneravtal med det Fransk-Kinesiska företaget Akila. Enersize och Akila tecknar ett exklusivt partnerskap för den asiatiska marknaden – där man kommer att integrera Enersize mjukvara för energioptimering av tryckluft i Akilas övergripande “digital twin”-plattform.

Enersize streamlines the organization and focuses to help companies save energy

Enersize implements a streamlining of the organization and implements cost-saving measures in research, finance and overhead functions. Altogether, the cost-saving measures are estimated to result in a reduction of operating costs of approximately 40 per cent. The organization’s costs are streamlined in several areas, at the same time the focus on sales and customer implementations is increasing and there will be changes in the organization to reach the market more quickly in this current energy crisis period.

Enersize effektiviserar organisationen och kraftsamlar för att hjälpa företagen att spara energi

Enersize genomför en effektivisering av organisationen och genomför besparingsåtgärder på forskning, ekonomi och overheadfunktioner sammantaget uppskattas besparingsåtgärderna medföra en reduktion av rörelsekostnader om cirka 40 procent. Organisationens kostnader effektiviseras på flera områden samtidigt ökar fokuset på försäljning och kundimplementationer och det kommer genomföras omställningar i organisationen för att snabbare nå ut på marknaden i denna aktuella energikrisperiod.

Enersize Oyj avslutar processen med Finnish Batteries Oy avseende omvänt förvärv för att fokusera på kärnverksamheten

Styrelsen för Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 18 oktober 2021 pressmeddelande om att Bolaget ingått avsiktsförklaring (“LOI”) med Finnish Batteries Oy (även kallat TeraFactory) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen. Parterna har idag avslutat processen och det omvända förvärvet kommer således inte att genomföras.