Sista dag för handel i BTA i Enersize Oyj

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats i finska Handelsregistret. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 4 januari 2023. Utsökningsdagen för BTA är den 9 januari 2023.

Enersize Oyj genomför riktad kvittningsemission till emissionsgaranter med anledning av den avslutade företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 och vars utfall offentliggjordes den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen idag beslutat om att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier till de garanter som valt att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier (”Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,0507 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 november 2022 till och med 16 november 2022.

Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed delårsrapport avseende perioden januari-september 2022 samt det tredje kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Enersize –beviljas anslag av Vinnova för projekt ISAVE

Enersize och IUC Syd har sedan tidigare meddelat att man sökt stöd för ett gemensamt projekt för att bidra till el besparingar inom industrin. Vinnova meddelade igår eftermiddags att ansökan beviljats och mer information kommer inom kort!

Enersize Oyj offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”), som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”), tecknades till 100 procent, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Totalt tecknades 354 410 778 aktier och 354 410 778 teckningsoptioner, varav 69,32 procent tecknades med företrädesrätt, 28,88 procent tecknades utan företrädesrätt samt 1,80 procent tecknades inom ramen för upphandlat garantikonsortium. Totalt tillförs Bolaget därmed cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,4 MSEK.

Enersize Oyj offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 24 oktober 2022 upprättat ett investeringsmemorandum som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida enersize.com och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 31 oktober 2022 innehar aktier i Enersize Oyj har med företräde rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) teckningsrätt där fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier. Vid teckning av tre (3) nyemitterade aktier erhålls även tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 3/2023.

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Enersize ingår exklusivt partnerskap med Fransk-Kinesiska Akila

Enersize meddelar idag att man ingått partneravtal med det Fransk-Kinesiska företaget Akila. Enersize och Akila tecknar ett exklusivt partnerskap för den asiatiska marknaden – där man kommer att integrera Enersize mjukvara för energioptimering av tryckluft i Akilas övergripande “digital twin”-plattform.