Rättelse: Enersize offentliggör halvårsrapport 2023

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA HALVÅRET 2023 Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Enersize offentliggör halvårsrapport 2023

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA HALVÅRET 2023 Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Kallelse till Enersize ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma (“bolagsstämman”) fredagen, den 9 juni kl. 13:00 (CET), plats: Enersize, Ideongatan 3B, Lund, Sverige.

Enersize Oyj årsredovisning 2022 är publicerad

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2022 på Bolagets webbplats enersize.com, och årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

Enersize Oyj genomför en riktad unitemission uppgående till [3,95] MSEK och en riktad kvittningsemission uppgående till [0,55] MSEK

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, beslutat om en (i) riktad unitemission innehållande [395 000 000] units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie [4/2023] till en teckningskurs om 0,01 SEK unit, motsvarande cirka 0,001 EUR per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt (den ”Riktade Emissionen”) och en (ii) riktad kvittningsemission till Staffansgården i Trää och Torsion Invest], (”Långivarna”) till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie, motsvarande 0,001 EUR per aktie (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 41,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Genom den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen tillförs Enersize [3,95] MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare (”Investerarna”). Betalning för tecknade units ska ske genom kontant betalning. Betalning för tecknade aktier i den Riktade Kvittningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att offentliggörandet av årsredovisningen för 2022 flyttas till den 10 maj 2023.

Enersize Oyj meddelar att arbetet med revisionsberättelsen har dragit ut på tiden, längre än väntat, och därför väljer bolaget i samråd med KPMG (fi) att skjuta upp offentliggörandet av årsredovisningen till den 10 maj. För mer information om Enersize, vänligen kontakta: Johan Olson, VDTelefon: +46 705 424600E-post: johan.olson@enersize.com Om Enersize Enersize utvecklar och levererar smart programvara, […]