Enersize Oyj årsredovisning 2021 är publicerad

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2021 på Bolagets webbplats enersize.com, och årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

Enersize Q4 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q4 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q4 2021 company brief originally published in Swedish on March 10, 2022, with the title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2021”.

Enersize Q3 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3 2021 company brief originally published in Swedish on November 11, 2021, with title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021”.

Enersize offentliggör halvårsrapport 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller “Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport avseende perioden januari-juni 2021 samt det andra kvartalet 2021. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Enersize H1 2021 Company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 20, 2021, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2021”.

Enersize publishes Interim Report for the first quarter of 2021

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) hereby submits a quarterly report for the period January – March 2021 and can report sales of EUR 72,248 to the Group, compared with EUR 53,902 for the corresponding to the period 2020. Please note that this is not a financial report but a summary of the most significant events during the past quarter. In accordance with the requirements of the Nasdaq Stockholm First North Growth Market’s regulations, Enersize publishes financial reports on a half-year and full-year basis.

Enersize publicerar kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2021 och kan för koncernen redovisa försäljning på 72 248 EUR, att jämföra med 53 902 EUR för motsvarande period 2020. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk publicerar Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.