Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Enersize Oyj förtydligar teckning för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj vill förtydliga, då det kommit in flera frågor, rörande teckningen för serie 3/2023 från såväl aktieägare som institut. Den 27 januari 2023, fastställdes teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Enersize ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft

Enersize har slutit ett 3-årigt vinstdelningsavtal kring energioptimering av tryckluft med en skånsk livsmedelsproducent. Enersize installerar sin delvis patenterade, världsunika mjukvarulösning Compressed Air Services (CAS) som stöd för optimeringsarbetet. Genom kontinuerlig övervakning av tryckluftssystemet och analys i molnet ger CAS beslutsstöd för robust och energioptimerad tryckluft. Det direkta ordervärdet beräknas till ca 600kSEK över 3 år.

Enersize – Ny order och fördjupat engagemang med Scania

Enersize har fått en ny order som fördjupar samarbetet mellan bolagen. Uppdraget kommer genomföras omgående och förväntas leda till lösningar och handlingsplaner för vidare förbättringar inom Scania. Ordern är en följd av tidigare avtal och samarbete. Ordervärdet initialt är ca 100kSEK.

Grönt ljus från Vinnova att starta projekt som sparar el i skånsk industri

Tillsammans med Enersize har IUC Syd (industriellt utvecklingscentrum i Skåne) nyligen blivit beviljade pengar från Vinnova för att starta ett projekt i syfte att spara energi i skånska små- och medelstora industrier. Totalt tog Vinnova emot 87 ansöknignar. Av dessa fick 31 ansökningar grönt ljus, däribland en ansökan från IUC Syd och Enersize.

Enersize Oyj offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 januari 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Enersize – Kolförbränning ökar 6% globalt – Enersize lösning unik – tar bort och skapar inte andra problem

Energimyndigheten hade i veckan bjudit in experter från IEA (international Energy Agency) och Leads University i Storbritannien för att diskutera den aktuella krisen för energi och klimat. Under eventet lyftes många farhågor om att den stora utmaningen blir kommande vinter och inte den nuvarande. Peter Taylor från Leads University menade att nyproduktion inte räckter till för att lösa situationen. Besparingar och möjligheter att dra ner förbrukningen var en öppen möjlighet. Det löser både en akut brist samtidigt som det också drar ner risken för ytterligare ökningar av miljöförstörande produktion. Ökningen av koleldning i kraftverk togs upp som en stor utmaning då den under året ökat med över 6% globalt och avsevärt mer i vissa områden.

Enersize – ordförande summerar helgernas insatser

Under helgerna har Enersize fokus varit att skapa nya samarbeten där IUC och projektet ISave har varit ett sådant, som vi beviljades redan i december. Det har vi nu dedikerat resurser till under 2023. Dessutom har Enersizes ordförande under december och januari haft dialog med Svenska Industriföreningen, Energieffektiviserings företagen i Sveriges och Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket m.fl.