Kallelse till Enersize ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma (“bolagsstämman”) fredagen, den 9 juni kl. 13:00 (CET), plats: Enersize, Ideongatan 3B, Lund, Sverige.

Enersize Oyj årsredovisning 2022 är publicerad

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag publicerat bolagets årsredovisning för 2022 på Bolagets webbplats enersize.com, och årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

Enersize – EPHIA ansökan beviljad av Energimyndigheten

Statens energimyndighet beviljar Enersize Advanced Research AB stöd motsvarande 80 procent av stödgrundande kostnader, dock högst 240 000 kronor. Stödet lämnas för genomförande av projektet EPHIA – Enersize Polen Holland Innovations Acceleration under tiden 2023-05-22 – 2024-06-28. Projektet genomförs inom ramen för programmet Global Innovation Accelerator. Beslutet fattas med stöd av förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Enersize – Ny utbildning av Q+professionals

Enersize kommer i kommande vecka utbilda ytterligare sex Q+professionals i norra Sverige i en satsning mot optimeringsstöd till sina industrikunder och i samarbete med partners.

Enersize Oyj genomför en riktad unitemission uppgående till [3,95] MSEK och en riktad kvittningsemission uppgående till [0,55] MSEK

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, beslutat om en (i) riktad unitemission innehållande [395 000 000] units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie [4/2023] till en teckningskurs om 0,01 SEK unit, motsvarande cirka 0,001 EUR per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt (den ”Riktade Emissionen”) och en (ii) riktad kvittningsemission till Staffansgården i Trää och Torsion Invest], (”Långivarna”) till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie, motsvarande 0,001 EUR per aktie (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 41,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Genom den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen tillförs Enersize [3,95] MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare (”Investerarna”). Betalning för tecknade units ska ske genom kontant betalning. Betalning för tecknade aktier i den Riktade Kvittningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran.