Ändring av antalet aktier i Enersize Oyj

I samband med den nyligen genomförda fullt garanterade företrädesemissionen ingick Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) garantiavtal med ett antal kvalificerade investerare. Två av garanterna har nu valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslutat om en riktad emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget, och teckningskursen har fastställts till 0,12 SEK.

Som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 12 oktober 2021 har Bolaget tidigare ingått garantiavtal med investerare i den riktade emissionen som genomfördes i samband med den nyligen avslutade företrädesemissionen. I enlighet med ingångna garantiavtal hade garanterna möjlighet att välja att erhålla garantiersättning, som uppgick till 10 procent av garantibeloppet, i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Två garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 november 2021, om en riktad emission av totalt 4 999 999 aktier i Bolaget för att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts av styrelsen till 0,12 SEK per aktie, vilket motsvarar kursen i de nyligen genomförda emissionerna, och där hänsyn tagits till den gällande marknadssituationen. Aktieteckningspriset kommer att kvittas mot beloppet av garantiavgiften.

Som kommunicerats via pressmeddelande den 3 december 2021 ökade antalet aktier i Bolaget med 233 773 852 aktier till totalt 467 547 705 aktier efter genomförd företrädesemission och riktad emission. Genom den nu beslutade riktade emissionen till garanter ökar antalet aktier i Bolaget till 472 547 704 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Change in the number of shares in Enersize Oyj

In connection with the recently completed fully guaranteed rights issue, Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) entered into guarantee agreements with a number of qualified investors. Two of the guarantors have now chosen to receive the guarantee compensation in the form of newly issued shares. The Board has, with the support of the authorization from the Extraordinary General Meeting on November 5, 2021, decided on a directed issue of a total of 4,999,999 shares in the Company, and the subscription price has been set at SEK 0.12.

Läs mer »

Enersize Oyj announces final outcome of the rights issue

The rights issue in Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”), which was resolved at the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021 (the “Rights Issue”), was subscribed to 100 percent, corresponding to approximately SEK 14 million. In total, 116,886,926 shares were subscribed for, of which 59,856,938 with preferential rights, 20,416,719 without preferential rights and 36,613,269 within the framework of the procured consortium of underwriters. In addition, the Company will receive approximately SEK 14 million through the directed issue, which was resolved at the Extraordinary General meeting on 5 November 2021 (the “Directed Issue”), resulting in the Company receiving a total of approximately SEK 28 million before issuance costs.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes information memorandum regarding the rights issue

Enersize Oyj (”Enersize” or the “Company”) today publishes an information memorandum by reason of the rights issue of shares resolved by the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021, in accordance with the proposal of the Board of Directors (the “Rights Issue”). Upon full subscription in the Rights Issue, the Company will receive approximately SEK 14 million before issue costs. The Rights Issue is secured through underwriting commitments corresponding to 100 percent of the maximum issue volume. Enersize also carries out a directed share issue of approximately SEK 14 million to ten qualified investors.

Läs mer »

Enersize Q3 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3 2021 company brief originally published in Swedish on November 11, 2021, with title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021”.

Läs mer »

NEWS