Emissionsutfall i Enersize Oyj – tillförs 42,5 MSEK genom företrädesemission samt riktad emission

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört en företrädesemission och en riktad emission som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK. Teckning i företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen uppgår sammanlagt till 90,4 procent av det tidigare publicerade teckningsutrymmet i företrädesemissionen.

Den företrädesemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner som offentliggjordes den 24 september 2019 (”Företrädesemissionen”) har tecknats till totalt 81,25 procent där cirka 47,6 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 33,6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,2 MSEK före emissionskostnader. Härutöver tillförs Bolaget cirka 4,3 MSEK i en riktad emission i enlighet med styrelsens bemyndigande för kvittning av projektlån och fordringar (”Riktade emissionen”).

Genom emissionerna tillförs Enersize kapital för att kunna stärka organisationens försäljnings-, marknadsförings- och produktionsorganisation samt återbetala Bolagets kortfristiga lån. Genom emissionerna stärks Bolagets balansräkning avsevärt.

”Det känns fantastiskt att vi nu står med ett riktigt bra emissionsresultat där bolaget tillförs 42,5 MSEK i kapital och kan konstatera att vi nu kan starta den expansion vi har förberett för och aggressivt börja bearbeta vår försäljningspipeline. Vi avser därför att fortsätta förstärka säljorganisationen och därmed öka vårt fokus på försäljningen, initialt i Norden och Europa, men även fortsatt i Kina och globalt. Emissionen har tillfört bolaget nödvändig likviditet och avsevärt stärkt vår balansräkning.”, säger Anders Sjögren, VD på Enersize.

Antal aktier

Den nu genomförda företrädesmissionen omfattade 58 825 944 aktier till en teckningskurs om 0,65 SEK eller 0,06 EUR per aktie. Av totala antalet teckningsanmälningar var 34 489 567 aktier (cirka 48 procent) med stöd av teckningsrätter och 24 336 377 aktier (cirka 34 procent) utan stöd av teckningsrätter.  

Härutöver har 6 613 800 aktier tillkommit genom den nu genomförda Riktade emissionen vilket innebär att Bolaget totalt tillförs 65 439 744 nya aktier. Efter genomförda emissioner ökar antalet aktier i Bolaget från 36 201 508 till totalt 101 641 252, vilket resulterar till en utspädningseffekt om cirka 64 procent.

Efter båda emissionerna har styrelse och ledning ökat sitt aktieägande till 6 047 743 aktier vilket motsvarar cirka 6,0 procent av Bolaget. Vidare har befintliga storägare Loudspring Oyj, Formue Nord Fokus A/S, Thorkel Investments Oy och Kivla Oy ökat sitt innehav till 26 833 507 aktier, vilket sammanlagt motsvarar 26,4 procent av Bolaget.

Teckningsoptioner

De vidhängande teckningsoptionerna av serie 2-2019 (TO2) har lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 1,30 SEK (0,12 EUR) eller lägre än 0,65 SEK (0,06 EUR). Villkoren är att det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie, vilket innebär att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 19 MSEK och som högst cirka 38 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Riktad nyemission

I enlighet med bemyndigandet på extra bolagsstämma den 24 september så har styrelsen beslutat om en riktad kvittningsemission i syfte att konvertera två återstående projektlån till fordringsägarna GLD Holding AB och till BietBi Holdings samt att konvertera delar av lön och fordringar till personal och rådgivande bolag till aktier.

Den Riktade emissionen har skett till samma kurs som teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,65 SEK, men har inte berättigat till teckningsoptioner (TO2). Den Riktade emissionen har genomförts i syfte att stärka Bolagets balansräkning och har då teckningsoptioner (TO2) ej utgetts, genomförts till sämre villkor än det som erbjudits övriga aktieägare i Företrädesemissionen.

Sammantaget så har projektlån och fordringar för 4 298 970 SEK kvittats till totalt 6 613 800 aktier, varav 4 056 922 aktier till fordringsägare och 2 556 878 till personal och rådgivande bolag.

Omräkning av lösenpris för teckningsoptioner av serie TO1

Med anledning av Företrädesemission har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet 1/2019 avseende teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

För TO1/2019 är den nya teckningskursen 3,22 SEK (tidigare 4,00 SEK). Tidigare gav fyra (4) teckningsoptioner rätt till teckning av en (1) ny aktie, nytt antal teckningsoptioner som berättigar till teckning av en (1) ny aktie är tre (3).

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS