Enersize avser att effektivisera bolagsstrukturen

Enersize Oyjs (”Enersize” eller ”Bolaget”) styrelse meddelar idag att man har för avsikt att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize i syfte att uppnå en förenklad bolagsstruktur och administration, samt reducera overhead-kostnader. Styrelsen avser att titta på olika möjligheter att genomföra effektiviseringen, där domicilbyte, fusion och omvänt förvärv identifierats som tänkbara alternativ.

Bolaget har under det senaste året genomgått en omfattande omställning av verksamheten som innebär att man lanserat en ny affärsmodell som bygger på försäljning av Enersize unika ”Software-as-a-Service” lösning. En del av omställningen har varit att centralisera verksamheten till det svenska Enersize Advanced Research AB.

Styrelsen tittar nu aktivt på olika alternativ för att förenkla bolagsstrukturen i Enersize. I dagsläget är det finska moderbolaget Enersize Oyj noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under tickern ”ENERS”, samtidigt som all verksamhet bedrivs från det svenska dotterbolaget. Avsikten att förenkla bolagsstrukturen är på grund av att det skulle kunna medföra positiva effekter i form fördjupad centralisering och effektivisering, förenklad administration samt reducerade overhead-kostnader. Alternativ som identifierats och diskuterats i syfte att uppnå detta är domicilbyte, fusion samt sk. omvänt förvärv. En typ av omvänt förvärv, nämligen det som innebär att ett icke-noterat bolag tar över Enersize Oyj’s plats på Nasdaq First North och att aktierna i den svenska delen av Enersize delas ut under Lex Asea till aktieägarna och att den svenska delen av Enersize börsintroduceras på Nasdaq First North, ses som extra fördelaktigt då det bör kunna genomföras utan nettokostnad och då Enersize’s aktieägare efter genomförd affär, förutom att de fortsatt äger samma andel i Enersize, även äger aktier i ett nytt bolag.

”Ett viktigt steg i processen att bygga det nya Enersize är att bolagsstrukturen anpassas till de nya förutsättningarna. Styrelsen ser det som angeläget att undersöka möjligheterna för att ytterligare effektivisera verksamheten, vilket skulle vara gynnsamt för såväl Enersize som dess aktieägare”, säger styrelseordförande Anders Lundström

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS