Enersize avser att effektivisera bolagsstrukturen

Enersize Oyjs (”Enersize” eller ”Bolaget”) styrelse meddelar idag att man har för avsikt att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize i syfte att uppnå en förenklad bolagsstruktur och administration, samt reducera overhead-kostnader. Styrelsen avser att titta på olika möjligheter att genomföra effektiviseringen, där domicilbyte, fusion och omvänt förvärv identifierats som tänkbara alternativ.

Bolaget har under det senaste året genomgått en omfattande omställning av verksamheten som innebär att man lanserat en ny affärsmodell som bygger på försäljning av Enersize unika ”Software-as-a-Service” lösning. En del av omställningen har varit att centralisera verksamheten till det svenska Enersize Advanced Research AB.

Styrelsen tittar nu aktivt på olika alternativ för att förenkla bolagsstrukturen i Enersize. I dagsläget är det finska moderbolaget Enersize Oyj noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under tickern ”ENERS”, samtidigt som all verksamhet bedrivs från det svenska dotterbolaget. Avsikten att förenkla bolagsstrukturen är på grund av att det skulle kunna medföra positiva effekter i form fördjupad centralisering och effektivisering, förenklad administration samt reducerade overhead-kostnader. Alternativ som identifierats och diskuterats i syfte att uppnå detta är domicilbyte, fusion samt sk. omvänt förvärv. En typ av omvänt förvärv, nämligen det som innebär att ett icke-noterat bolag tar över Enersize Oyj’s plats på Nasdaq First North och att aktierna i den svenska delen av Enersize delas ut under Lex Asea till aktieägarna och att den svenska delen av Enersize börsintroduceras på Nasdaq First North, ses som extra fördelaktigt då det bör kunna genomföras utan nettokostnad och då Enersize’s aktieägare efter genomförd affär, förutom att de fortsatt äger samma andel i Enersize, även äger aktier i ett nytt bolag.

”Ett viktigt steg i processen att bygga det nya Enersize är att bolagsstrukturen anpassas till de nya förutsättningarna. Styrelsen ser det som angeläget att undersöka möjligheterna för att ytterligare effektivisera verksamheten, vilket skulle vara gynnsamt för såväl Enersize som dess aktieägare”, säger styrelseordförande Anders Lundström

More from the Newsletter

Time to get started

It has never been easier to save energy and reduce your carbon footprint! Energy optimization of compressed air is low-hanging

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize intends to streamline the company structure

The Board of Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that it intends to further centralize and streamline operations in Enersize in order to achieve a simplified company structure and administration, and to reduce overhead costs. The Board intends to look at various opportunities to implement the streamlining, where domicile change, merger and reverse acquisition have been identified as possible alternatives.

Läs mer »

Enersize starts with quarterly reporting

Enersize Oyj (”Enersize” or ”the Company”) will publish interim reports on a quarterly basis, starting from the third quarter of 2021. The interim report for the period of January – September 2021 will be published on November 18, 2021.

Läs mer »

Enersize H1 2021 Company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 20, 2021, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2021”.

Läs mer »

Enersize receives order for equipment from Korean partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has received an order from its new South Korean partner Das Korea 다스코리아㈜ (“Das Korea”) for equipment to be used with Enersize’s Software-as-a-Service (“SaaS”) platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value amounts to EUR 13,000 and the order is one of the initial steps a new partner of Enersize needs to take during the onboarding process.

Läs mer »

NEWS