Enersize beslutar om optionsprogram och om kvittningsemission för slutbetalning avseende förvärvet av AirDev AB.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om ett optionsprogram för teckningsoptioner av serie 1/2021 omfattande 25 000 000 aktier, riktade till VD, styrelsens ledamöter samt övrig ledning och personal i Bolaget. Vidare beslutades om en kvittningsemission omfattande 571 428 aktier avseende förvärvet av Airdev AB:s aktier.

Styrelsen i Enersize har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 beslutat om att införa ett optionsprogram med teckningsoptioner av serie 1/2021 omfattande 25 000 000 aktier. Priset för optionerna har marknadsvärderats enligt Black&Scholes modell.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 0,48 SEK per aktie. Teckningsperioden för aktier sträcker sig mellan den 1 april 2024 och den 30 juni 2024.

Antalet aktier som kan emitteras med teckningsoptionerna kan uppgå till högst 25 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar en potentiell utspädning om maximalt 10,72 procent.

Styrelsen beslöt i enlighet med mandatet från Bolagets extra bolagsstämma den 30 mars 2021 att optioner fördelas till VD och till styrelsens ledamöter enligt följande:

  • VD Anders Sjögren ges möjlighet att förvärva 5 596 000 teckningsoptioner
  • Ordföranden Anders Lundström ges möjlighet att förvärva 5 130 000 teckningsoptioner
  • Styrelseledamot Stefan Kaiser ges möjlighet att förvärva 5 130 000 teckningsoptioner

Styrelsen kan komma att besluta om fördelning av teckningsoptioner till andra personer inom Bolaget än VD och styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen i Enersize beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021, att emittera 571 428 aktier avseende förvärvet av Airdev AB:s aktier, som offentliggjorts den 6 november 2018. Dessa aktier utgör slutlig del av den tilläggsköpeskilling som avtalats med gentemot LMS Nordic, och kommer att kvittas i sin helhet mot den återstående skuld som Bolaget har till LMS Nordic. Antalet aktier efter emissionen kommer uppgå till 233 773 853 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 0,24 procent.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS