Enersize beslutar om optionsprogram och om kvittningsemission för slutbetalning avseende förvärvet av AirDev AB.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om ett optionsprogram för teckningsoptioner av serie 1/2021 omfattande 25 000 000 aktier, riktade till VD, styrelsens ledamöter samt övrig ledning och personal i Bolaget. Vidare beslutades om en kvittningsemission omfattande 571 428 aktier avseende förvärvet av Airdev AB:s aktier.

Styrelsen i Enersize har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 beslutat om att införa ett optionsprogram med teckningsoptioner av serie 1/2021 omfattande 25 000 000 aktier. Priset för optionerna har marknadsvärderats enligt Black&Scholes modell.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 0,48 SEK per aktie. Teckningsperioden för aktier sträcker sig mellan den 1 april 2024 och den 30 juni 2024.

Antalet aktier som kan emitteras med teckningsoptionerna kan uppgå till högst 25 000 000 nya eller av bolaget innehavda aktier, vilket motsvarar en potentiell utspädning om maximalt 10,72 procent.

Styrelsen beslöt i enlighet med mandatet från Bolagets extra bolagsstämma den 30 mars 2021 att optioner fördelas till VD och till styrelsens ledamöter enligt följande:

  • VD Anders Sjögren ges möjlighet att förvärva 5 596 000 teckningsoptioner
  • Ordföranden Anders Lundström ges möjlighet att förvärva 5 130 000 teckningsoptioner
  • Styrelseledamot Stefan Kaiser ges möjlighet att förvärva 5 130 000 teckningsoptioner

Styrelsen kan komma att besluta om fördelning av teckningsoptioner till andra personer inom Bolaget än VD och styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen i Enersize beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021, att emittera 571 428 aktier avseende förvärvet av Airdev AB:s aktier, som offentliggjorts den 6 november 2018. Dessa aktier utgör slutlig del av den tilläggsköpeskilling som avtalats med gentemot LMS Nordic, och kommer att kvittas i sin helhet mot den återstående skuld som Bolaget har till LMS Nordic. Antalet aktier efter emissionen kommer uppgå till 233 773 853 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 0,24 procent.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS