Enersize fullföljer förvärvet av LEAQS genom en riktad emission

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att styrelsen beslutat att, i enlighet med ingått avtal den 6 november 2018, förvärva samtliga aktier i Airdev AB (”Airdev”) som innehar rättigheterna till mjukvaran LEAQS. I syfte att fullfölja förvärvet av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK, vilken har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018.

Bakgrund

Den 6 november 2018 meddelade Enersize att styrelsen beslutat att genomföra strategiskt förvärv av LEAQS inför planerad Europaexpansion. LEAQS förvärvades genom inkråmsförsäljning av Airdev AB och berättigade Enersize till namn, produktnamn, samtliga kundrelationer och kontrakt samt befintlig SaaS-mjukvara för LEAQs. Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 6 MSEK, varav cirka 2 MSEK utbetalades kontant och resterade köpeskilling om cirka 4 MSEK skall utbetalas via nyemitterade aktier i tre separata transaktioner under tre efterföljande år med start 2019. För mer information om köpeavtalet hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

Emissionsbeslut

Enersize meddelar idag att styrelsen beslutat att fullfölja förvärvet av Airdev och, i syfte att fullfölja ingått köpeavtal av Airdev, genomföra en riktad nyemission om totalt cirka 2 MSEK. Aktuell nyemission är den första av tre separata transaktioner som skall genomföras enligt ingått köpeavtal. Totalt nyemitteras 571 428 aktier i Enersize till Leakage Management Systems Nordic AB, tidigare ägare av Airdev, till en teckningskurs om 3,50 SEK per aktie. Teckningskursen har beslutats genom förhandling mellan Enersize och Leakage Management Systems Nordic AB. Emissionsbeloppet betalas i sin helhet av Leakage Management Systems Nordic AB genom överlåtelse av samtliga aktier i Airdev AB. Teckningskursen för aktierna ska i sin helhet registreras i bolagets fria kapitalfond. Utspädningen för befintliga aktieägare i Enersize kommer genom den riktade nyemissionen att uppgå till cirka 1,9 procent.

Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Enersize frångår i aktuell riktad nyemission aktieägares företrädesrätt. Syftet med den riktade nyemissionen är att betala en del av köpeskillingen i ingått köpeavtal. Därför finns det väsentliga ekonomiska skäl från bolagets sida till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt vad som anges i 9 kap. 4 § 1 aktiebolagslagen.

Lock-up

Aktierna som nyemitteras i enlighet med köpeavtalet är villkorade lock-up som innebär att avyttring av aktier inte kan ske utan Enersizes godkännande under en period om minst två år efter förvärvstidpunkten den 6 november 2018.

Antal aktier

Efter registrering av den riktade nyemissionen hos Patent- och registerstyrelsen uppgår antalet aktier i Enersize till 29 801 108 stycken.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS