Enersize fullföljer förvärvet av LEAQS genom en riktad emission

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att styrelsen beslutat att, i enlighet med ingått avtal den 6 november 2018, förvärva samtliga aktier i Airdev AB (”Airdev”) som innehar rättigheterna till mjukvaran LEAQS. I syfte att fullfölja förvärvet av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK, vilken har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018.

Bakgrund

Den 6 november 2018 meddelade Enersize att styrelsen beslutat att genomföra strategiskt förvärv av LEAQS inför planerad Europaexpansion. LEAQS förvärvades genom inkråmsförsäljning av Airdev AB och berättigade Enersize till namn, produktnamn, samtliga kundrelationer och kontrakt samt befintlig SaaS-mjukvara för LEAQs. Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 6 MSEK, varav cirka 2 MSEK utbetalades kontant och resterade köpeskilling om cirka 4 MSEK skall utbetalas via nyemitterade aktier i tre separata transaktioner under tre efterföljande år med start 2019. För mer information om köpeavtalet hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

Emissionsbeslut

Enersize meddelar idag att styrelsen beslutat att fullfölja förvärvet av Airdev och, i syfte att fullfölja ingått köpeavtal av Airdev, genomföra en riktad nyemission om totalt cirka 2 MSEK. Aktuell nyemission är den första av tre separata transaktioner som skall genomföras enligt ingått köpeavtal. Totalt nyemitteras 571 428 aktier i Enersize till Leakage Management Systems Nordic AB, tidigare ägare av Airdev, till en teckningskurs om 3,50 SEK per aktie. Teckningskursen har beslutats genom förhandling mellan Enersize och Leakage Management Systems Nordic AB. Emissionsbeloppet betalas i sin helhet av Leakage Management Systems Nordic AB genom överlåtelse av samtliga aktier i Airdev AB. Teckningskursen för aktierna ska i sin helhet registreras i bolagets fria kapitalfond. Utspädningen för befintliga aktieägare i Enersize kommer genom den riktade nyemissionen att uppgå till cirka 1,9 procent.

Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Enersize frångår i aktuell riktad nyemission aktieägares företrädesrätt. Syftet med den riktade nyemissionen är att betala en del av köpeskillingen i ingått köpeavtal. Därför finns det väsentliga ekonomiska skäl från bolagets sida till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt vad som anges i 9 kap. 4 § 1 aktiebolagslagen.

Lock-up

Aktierna som nyemitteras i enlighet med köpeavtalet är villkorade lock-up som innebär att avyttring av aktier inte kan ske utan Enersizes godkännande under en period om minst två år efter förvärvstidpunkten den 6 november 2018.

Antal aktier

Efter registrering av den riktade nyemissionen hos Patent- och registerstyrelsen uppgår antalet aktier i Enersize till 29 801 108 stycken.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS