enersize-logo 300

Enersize har lämnat in två patentansökningar av stor strategisk betydelse

Enersize Oyj (”Enersize”) har per 2018-03-20 lämnat in två patentansökningar som av styrelsen bedöms ha stor strategisk betydelse för bolaget. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina. Bolaget samt bolagets patentombud har bedömt sannolikheten för att patentansökningarna kommer att godkännas som mycket god och att patenten kommer ge ett starkt skydd för uppfinningarna.

Uppfinningarna innebär att analys av produktionseffektivitet, kompressorutnyttjande och matchning mot förbrukning av tryckluft kan automatiseras. Att utföra denna typ av analys med på marknaden tillgängliga och för bolaget kända metoder är ett tidskrävande arbete som kräver djup expertkunskap som även ger en ofullständig och bristfällig bild av felaktiga inställningar, systembrister samt orsakssamband och förbättringsmöjligheter.

Enersize nya uppfinningar innebär att bolaget nu har nått en automatiseringsgrad så att det på fabriksnivå och dessutom utan assistans kan göras den nödvändiga analysen. Att analysen nu kan utföras automatiskt istället för manuellt gör att analysen även kan ske i realtid, vilket ger stora fördelar i samband med till exempel produktionsförändringar. Vidare möjliggör detta även kontinuerlig systemövervakning och automatiserad avvikelse- och ineffektivitetsdetektering.

Strategiska fördelar och nya möjligheter

Enersize har hittills förlitat sig på att skydda sin teknik genom att endast erbjuda kunderna tillgång till teknik genom projektsamarbeten där Enersize har stått för analysarbete samt användandet av SaaS (Software as a Service)-mjukvaran. Detta har dock fört med sig begränsningar i hur Enersize har kunnat utveckla sina affärer. Med dessa två patentansökningar har Enersize fler möjligheter till marknadsexploatering av sin teknik samt även möjlighet att bedriva samarbeten med andra marknadsaktörer genom exempelvis tekniklicensiering eller marknadssamarbeten som ger betydligt bättre skalbarhet framöver. Enersize kommer med andra ord från och med nu kunna erbjuda partners, kunder och pågående projekt tillgång till tekniken. De båda patentansökningarna förbättrar även i allmänhet skyddet för Enersize kunderbjudande inom segmentet genom att hindra andra aktörer att erbjuda motsvarande produkter.

Enersize har i samband med detta pressmeddelande även släppt ytterligare ett pressmeddelande som i mer detalj redovisar de strategiska fördelarna och hur Enersize avser att dra nytta av dessa genom att anpassa bolagets tillväxtstrategi. Pressmeddelandet finna att ladda ner från www.enersize.com/nyheter/.

Positiv påverkan på försäljningsprocessen och genomförande av befintliga projekt

Enersize bedömer att uppfinningarna kommer att ha en positiv påverkan på både försäljningsprocessen och pågående projekt eftersom det nu blir möjligt att delge kunderna en djupare inblick i både analysen och resultatet. Vidare kan analysen nu genomföras betydligt snabbare och med kortare mätperioder. Uppfinningen ger även möjlighet till att genomföra preliminära effektivitetsanalyser även utan mätdata, vilket gör att den kan användas redan i införsäljningsprocessen. Med en patentsökt unik teknologi och mjukvara med betydligt bättre prestanda än övriga på marknaden tillgängliga alternativ för effektivitetsanalys och systeminsikt skapas en stark konkurrensfördel.

Avsaknad av konkurrerande teknik

I samband med utarbetandet av patentansökningarna har det även genomförts en nyhetsgranskning, som inte visat på några närliggande uppfinningar som skulle kunna utgöra ett hinder för patenterbarheten.

Den har även visat på en näst intill total avsaknad av publika patentdokument riktade mot analys/datorbaserad analys av industriella tryckluftssystem. Detta har stärkt Enersizes syn på att den mjukvara bolaget utvecklar är unik i sitt slag. De befintliga patent och patentansökningar som varit mest närliggande har avsett kontrollstrategier för kompressorer eller kompressorstyrsystem.

Kortare time to market för autonom mjukvara

Av strategisk vikt är även att uppfinningarna ger möjlighet till en kortare time to market för den autonoma helautomatiserade analysmjukvaran som Enersize avser att lansera. Tack vare uppfinningarna har bolaget uppnått ett ytterligare automatiseringssteg som förädlar och filtrerar rådata på ett sådant sätt att tillämpning av maskininlärning och artificiell intelligens som beslutsstöd nu är betydligt lättare och snabbare att implementera. Härutöver ökar även precisionen och kvaliteten.

Genomförda fälttester med positivt resultat

Enersize har genomfört testkörningar på befintliga kundsystem varvid direkta besparingspotentialer på upp till 40 % har påvisats. Cirka 70 % av alla kundsystem som har testkörts har visat sig vara både feldimensionerade av kompressorleverantörerna och ha felaktiga kontrollparametrar med både latent instabilitet och ineffektivitet som resultat. Inom gruppen mindre system under 2MW installerad kapacitet visade sig 100 % av de testkörda systemen vara både felaktigt dimensionerade och ha felaktiga inställningar med instabilitet och låg effektivitet som resultat.

Om Patentansökningarna

Uppfinningarna har utvecklats i Enersize forskningsavdelning i Lund där för närvarande fem personer arbetar med forskning och utveckling, varav två stycken tekniska doktorer.

Patentansökningarna och nyhetsgranskning har genomförts av Awapatent, ett av de ledande IP-konsultföretagen med verksamhet i Europa och Kina med 165 IP-konsulter, rådgivare och patentombud. Awapatent har sitt huvudkontor i Malmö, grundades redan 1897 och har flera Fortune 500-företag som kunder.

De båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina för att skapa ett bättre skydd samt kortare tid till patentgodkännande. Avsikten är att med hjälp av internationella PCT-ansökningar utöka skyddet internationellt. Båda patentansökningarna avser så kallade metodpatent. Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten.

I och med att ansökningarna är inlämnade aktiveras prioritet för uppfinningsskyddet, vilket innebär att vid ett senare godkännande av patenten täcker skyddet från och med inlämningsdatumen. Detta innebär att Enersize redan nu kan utnyttja ett kommande, förväntat godkännande genom exempelvis licensiering av tekniken utan att behöva invänta ett godkännande, Så kallat Patent Pending. Patentansökningarnas innehåll är sekretessbelagda under ansökningsprocessen under de kommande 18 månaderna. Godkännande av patentansökningarna kan väntas tidigast efter 18 månader för grundansökningarna i Sverige och Kina. Awapatents uppfattning baserad på nyhetsgranskning av existerande teknik och patent samt utformningen och skyddsomfånget av patentansökningarna är att Enersize kommer att erhålla ett starkt internationellt uppfinningsskydd.

Risker och osäkerheter avseende patent och patentansökningar

Granskningsprocessen för patentansökan är beroende på många faktorer såsom tidigare publicerade eller opublicerade patent, patentansökningar eller teknik, krav på inbetalning av olika patentavgifter, utökning till andra länder med egna granskningsprocesser med mera. Detta innebär att det finns ett antal generella risker i samband med både ansöknings- och granskningsprocessen som kan innebära att patentskyddet för uppfinningarna begränsas i omfattning eller ej uppnås. Även godkända patent kan bestridas i domstol vilket kan innebära en senare risk för att skyddet för uppfinningarna begränsas eller försvinner.

Christian Merheim, Ordförande Enersize, kommenterar: 

”Det här är utan tvekan det största steget Enersize har tagit, både tekniskt och ur kommersiell synvinkel. Detta visar väldigt tydligt och konkret på att vi har ett unikt erbjudande och det ger nu också Enersize en möjlighet att utnyttja detta för att förbättra allt från nykundsförsäljning, accelerering av befintliga projekt och kortare time to market för vår autonoma mjukvara. Dessa båda patentansökningar är verkligen dörröppnare på alla områden.”

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Utvecklingsavdelningen är i full gång med att lägga handen på de sista bitarna så att vi nu i princip omgående kan utnyttja dessa uppfinningar. Det känns fantastiskt att nu kunna gå till både gamla och nya kunder och visa upp oss och vår analyskapacitet på ett helt annat sätt än tidigare. Med det här kommer vi se väldigt positiva resultat inom kort tid.”

Anders Sjögren, Head of Research, Enersize, kommenterar: 

”Det har varit ett hårt arbete att få fram detta på så kort tid men resultatet har blivit ovanligt lyckat. Med dessa båda patentansökningar så har Enersize verkligen lyft den tekniska nivån över vad branschen trodde var möjligt när det gäller analys av tryckluftssystem. Jag ser nu fram emot det fortsatta arbetet med att ta fram flera uppfinningar av samma vikt här i Lund.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Mars 2018.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS