enersize-logo 300

Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Enersize Oyj (”Enersize”) avlägger härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2018 samt det fjärde kvartalet 2018. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Anders Sjögren, VD Enersize, kommenterar: ”Verksamhetsåret 2018 har bjudit på stora omvälvningar och mer eller mindre en nystart för Enersize på de flesta fronter. Med en nystart kommer det även nya förväntningar kring vad vi kan leverera. Vi har en bra plan för vad vi ska åstadkomma framöver och jag ser med stor förhoppning på 2019 som en vändpunkt för Enersize och tackar samtliga aktieägare som är med och stöttar oss på denna resa.”

Helår (2018-01-01 till 2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 209 662 (321 402) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -1 644 318 (-1 820 407) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 (-0,07) EUR.
 • Soliditeten** uppgick till 1 (61) %.

Andra halvåret (2018-07-01 till 2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 25 730 (137 807) EUR.
 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1 141 499 (-890 094) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,04 (-0,03) EUR.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 31 december 2018: 29 229 680 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2018: 29 229 680 (27 564 680) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2018

 •  Enersize meddelar att styrelsen, förutsatt beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra ett verksamhetsförvärv (”LEAQS”) i syfte att åstadkomma en omedelbar marknadsetablering i Europa samt bredda kunderbjudandet för att accelerera företagets utveckling. Vidare meddelar bolaget att företagsförvärvet, förutsatt beslut vid extra bolagsstämma, är tilltänkt att finansieras genom en finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”) om maximalt 30 MSEK i form av konvertibellån. I finansieringslösningen ingår även en emission av totalt cirka 45 000 000 teckningsoptioner till nuvarande ägare samt Formue Nord där fyra optioner berättigar till tecknande av en ny aktie och som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 45 MSEK vid fullt nyttjande.
 •  Enersize kallar till extra bolagsstämma den 28 november 2018. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).
 •  Enersize tecknar sitt första europeiska SaaS-avtal med Saint-Gobain Sweden AB (”Saint-Gobain”) genom LEAQS. SaaS-avtalet gäller i 36 månader och har tecknats mellan LEAQS och Saint-Gobain och innefattar sensornätverk och mjukvaruabonnemang för mätdatainsamling, visualisering och rapportering.
 •  Enersize håller extra bolagsstämma. Kommuniké med fattade beslut finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).
 •  Enersize påkallar den första tranchen inom ramen för finansieringsavtalet med Formue Nord.
 •  Enersize utser Anders Sjögren till ny VD för bolaget. Vidare utses Daniel Winkler (tidigare VD för LEAQS/LMS) som globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring i Enersize.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Enersize ingår samarbete med Bo Kuraa, vilket är en internationellt erkänd expert inom tryckluftsoptimering. Det fyråriga samarbetsavtalet innebär att Bo Kuraa kommer att arbeta exklusivt för Enersizes räkning med tryckluftseffektivisering. Bo Kuraa kommer även att ingå i Enersizes nya, omformade ledningsgrupp.
 •  Enersize erhåller en projektfinansiering om EUR 250 000 från huvudägaren Loudspring Oyj (”Loudspring”), som en del i deras tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med den större satsning på Europamarknaden som Enersize påbörjade i samband med förvärvet av LEAQS under Q4 2018.
 •  Enersize beslutar om emittering av teckningsoptioner i enlighet med finansieringsavtalet med Formue Nord. Teckningsoptionerna börjar handlas på Nasdaq Stockholm First North den 14 mars 2019. Teckningsoptionerna handlas med ISIN-kod FI4000359641 och under tickern ”ENERS TO 1”.
 •  Enersize erhåller preliminärt patentgodkännande för ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produktionsförändringar. Beslutet innebär att endast ett antal administrativa steg återstår innan ett slutligt godkännande kan utfärdas.
 •  Enersize fullföljer förvärv av LEAQS genom en riktad nyemission. Totalt nyemitteras 571 428 aktier i Enersize.

För fullständig bokslutskommuniké, inklusive komplett förteckning av väsentliga händelser under 2018, se https://enersize.com/rapporter/.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS