Enersize offentliggör bokslutskommuniké

Enersize Oyj (”Enersize” eller "Bolaget") avlägger härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020 samt det fjärde kvartalet 2020. Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Helår (2020-01-01 till 2020-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 222 009 (441 864) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -2 180 835 (-2 998 596) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,013 EUR per aktie (-0,07) och -0,0094 EUR (-0,03) per aktie sett till resultat efter utspädning.
 • Soliditeten** uppgick till 77% (65)%.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 31 december 2020: 233 202 425 aktier (101 641 252). Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2020: 167 139 339 aktier (41 298 276) aktier. Resultat efter utspädning avser resultatet dividerat med antalet aktier per den 31 december 2020. **Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Fjärde kvartalet (2020-10-01 till 2020-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 79 629 (192 944) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -738 323 (-1 727 606) EUR.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet

 • Enersize meddelar att bolaget tillförs ca 259 884 SEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner (Enersize TO2). Nyteckning av 564 966 aktier genom nyttjande av TO2 genomfördes till teckningskursen 0,46 SEK i Sverige eller 0,04438 EUR i Finland.
 • Enersize meddelar att Anders Lif tar över rollen som sälj- och marknadschef. Anders Lif har i samarbete med organisationen utarbetat en strategi för att anpassa produktpaketering, pris- och partnermodell efter Enersizes långsiktiga mål – att bygga återkommande intäkter baserat på mjukvara och expertis för strategisk energioptimering av industriell tryckluft.  
 • Enersize Advanced Research AB undertecknar en avsiktsförklaring (”LOI”) med Marokanska SCOPP Solutions SARLAU (”SCOPP Solutions”) där SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services SaaS-plattform för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den Markockanska marknaden.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize har i januari 2021 tecknat Partneravtal med den marockanska bolaget SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services, vilka är baserade på Bolagets Software-as-a-Service (“SaaS”) -plattform, för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den lokala Marockanska marknaden.
 • Vid styrelsens möte den 8 mars 2021 beslutades att kalla till extra bolagsstämma med förslag om bemyndighande till styrelsen om mandat att emittera upp till 70 000 000 nya aktier samt ett förslag till optionsprogram till vissa styrelseledamöter samt bolagets ledning och personal.
 •  Enersize Advanced Research AB har i mars 2020 bjudits in av Världsnaturfonden (“WWF”) att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers anläggningar i Indien. Bolaget kommer att presentera för indiska leverantörer till H&M, som är medlem i Climate Savers-programmet, på ett webinarium som WWF arrangerar i mars 2021.
 • Enersize Advanced Research AB har i mars 2020 undertecknat en avsiktsförklaring med eClouds Energy LLP (“eClouds”) i Indien. Enersize och eClouds kommer att samarbeta för att leverera Enersize’s Compressed Air Services till slutkunder i Indien.

”Under verksamhetsåret 2020 har Enersize fullt ut tagit klivet från olika former av projektbaserad verksamhet mot en modell där bolaget arbetar enbart genom partners och där partners använder Enersizes molntjänster för att kunna genomföra energibesparingar på industriella tryckluftssystem. Det blir mycket spännande att se hur affärerna utvecklas när Covid-19 släpper greppet.”, säger Anders Sjögren, VD 


För fullständig bokslutskommuniké, inklusive komplett förteckning av väsentliga händelser under 2020, se enersize.com.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS