enersize-logo 300

Enersize offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2021

Ny skalbar affärsmodell möjliggör tillväxt och expansion

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 48 435 (79 629) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -572 792 (-615 084) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för fjärde kvartalet 2021 uppgick till -901 294 (-738 323) EUR.
 • Medelantalet anställda under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 14,0 (8,5).

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 237 650 (222 009) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för helåret 2021 uppgick till -1 892 658 (-1 856 189) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för helåret 2021 uppgick till -2 386 764 (-2 180 835) EUR.
 • Medelantalet anställda under helåret 2021 uppgick till 11,0 (9,0).

Väsentliga händelser under 2021

Fjärde kvartalet

 • Enersize tecknar avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med TeraFactory Oy.
 • Bolaget ingår strategiskt samarbete med Sigma Industry Solutions.
 • Bolaget genomförde, utifrån beslut från den extra bolagsstämman den 5 november 2021, en fullt garanterad företrädesemission samt en riktad emission till en mindre grupp investerare. Företrädesemissionen tecknades till 100 procent, och totalt tillfördes Bolaget cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Enersize erhåller två patentgodkännanden i Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize förnyar strategiska partneravtal.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

EUR 2021
Kv 4
2020
Kv 4
2021
Helår
2020
Helår
Nettoomsättning 48 435 79 629 237 650 222 009
Bruttomarginal, % 76 57* 64 59*
Rörelseresultat (EBIT) -572 792 -615 084 -1 892 658 -1 856 189
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före skatt -901 294 -738 323 -2 386 764 -2 180 835
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0039 -0,0032 -0,0102 -0,0094
Antal aktier 233 773 853 233 202 425 233 773 853 233 202 425
Antal aktier i genomsnitt 233 773 853 233 134 132 233 472 440 167 139 339
Soliditet, % 79,1 77,5 79,1 77,5
Balansomslutning 3 108 457 2 296 683 3 108 457 2 296 683
Kassaflöde från rörelsen -700 530 -551 982 -1 688 176 -1 892 597
Medelantalet anställda 14,0 8,5 11,0 9,0

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN HAR ORDET

Nasdaq First North-listade Enersize hjälper tillverkningsindustrier att bli mer klimatanpassade och energieffektiva genom att energioptimera deras tryckluftssystem. Här berättar Enersize vd om bolagets satsningar på ny kompetens för fortsatt utveckling och expansion, om nya kunder och om utvecklingen kring det nya Enersize där övergången till SaaS-intäkter tar fart.

Beskriv utvecklingen under fjärde kvartalet?
Vi har haft fokus på att rekrytera och trimma den nya organisationen som består, dels en fokuserad sälj- och marknadsavdelning, med målsättning att växa affären och skaffa fler strategiskt viktiga partnerskap, dels ett kompetent FoU-team som ska utveckla nästa generations molnbaserade mjukvarulösning samt utöka patentportföljen.

Hur har försäljningen gått och hur ser resultatet ut?
Försäljningen har varit lägre än motsvarande period, 48 435 euro jämfört med 79 629. Dels på grund av omställningen till långsiktiga prenumerationskontrakt, dels på grund av förnyade Covid-restriktioner som gjort att säljarbetet försvårats.
Vi börjar se positiva resultat av den skalbara affärsmodellen. Resultatmässigt har vi fortsatt låg försäljning. En rörelseförlust på -572 792 euro är i linje med förra året. Men med bättre marginaler, vilket beror på att övergången till SaaS-intäkter börjar ge resultat. Sammanfattningsvis har vi en annan komposition av kostnader där investeringen i ny kompetens är synlig. Vårt team består nu av en specialiserad säljorganisation med fokus på skalbarhet, och en väldigt kompetent utvecklingsorganisation med siktet inställt på nästa generation molnbaserade mjukvara för tryckluftsoptimering.

Vilka är årets viktigaste händelser?
Årets viktigaste händelser är lansering av ”det nya Enersize” och vår skalbara affärsmodell. Ett förstärkt team med rätt kompetens och en god finansiering, för fortsatt fokus på att utveckla nästa generations molnbaserade mjukvara för tryckluftsoptimering.

Lanseringen av den skalbara affärsmodellen, som bygger på långsiktiga prenumerationskontrakt, har bekräftats av ett antal nya avtal under året. Inte minst med Saint-Gobain ISOVER, som är en viktig referenskund. Vi har också ett antal nya partnersamarbeten med Momentum i Sverige, SCOPP i Marocko och övriga Afrika och Das Korea i Sydkorea. Partnersamarbeten är en grundsten i den skalbara affärsmodellen.

Vi har gjort ett antal lyckade rekryteringar till vårt FoU-team, vilka kommer fokusera på att utveckla nästa generations molnbaserade mjukvara för tryckluftsoptimering. Förhoppningen är också att det ska innebära nya, strategiskt viktiga patentansökningar.

I slutet av fjärde kvartalet genomförde vi en kombinerad riktad- och företrädesemission och tog in cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Därmed har vi rörelsekapital för att fortsatt verkställa vår plan – som är att växa antalet kunder/SaaS-kontrakt med hjälp av vårt växande partnernätverk.

Hur skulle du sammanfatta året som gått lite mer i detalj?
Det har varit ett år av intensivt arbete i att paketera och lansera den nya affärsmodellen. Allt från att utkristallisera vår prismodell och vårt budskap, till att målgruppsanpassa vårt säljerbjudande och rekrytera nya partnerföretag för snabbare expansion. Vi har arbetat fram en process för att snabbt och smidigt ansluta nya samarbetspartners och för att utrusta dessa med nödvändig utrustning och utbildning. Utöver det har vi kompletterat organisationen med viktiga funktioner inom FoU och administration.

Hur ser marknaden ut?
Tryckluft används i en väldigt stor skala av industrin världen över. Och vi ser en mycket stor tillväxtpotential för Enersize då företagen står inför stora utmaningar i att minimera sina utsläpp och energianvändning. Studier visar att så mycket som 50 procent av energin som krävs för att producera tryckluft går förlorad, vilket motsvarar mer än åtta kärnkraftverk bara i Europa. Detta är okänt för de flesta, men med vår expertis och mjukvara kan företag minimera läckage och ineffektiv användning och därmed spara stora summor.

Hur ser det framtida investeringsbehovet ut?
Det handlar främst om att fortsätta utveckla mjukvaran och effektivisera implementationen av vår mjukvara hos kund. Men också om att ha tillräckligt rörelsekapital att vi ska kunna växa med långsiktiga SaaS-kontrakt, som inledningsvis ger lägre intäkter, men på sikt skapar allt större och mer förutsägbara intäkter. Kapacitetsbehovet framåt är begränsat, eftersom den nya affärsmodellen bygger på att växa genom partners.

Ni har ny expertis och kompetens på plats, berätta.
Vi har anställt flera kompetenta medarbetare till vår FoU-avdelning. De kommer att fokusera på att utveckla nästa generations molnbaserade mjukvarulösning för effektivisering av tryckluftssystem. Målsättningen är också att det ska leda till antal nya patentansökningar, vilket känns särskilt spännande för mig personligen utifrån min bakgrund som teknologie doktor i fysik.

Hur har pandemin påverkat er?
Vi har påverkats negativt eftersom restriktionerna har medfört att flera projekt försenats och varken vi eller våra partnerföretag har kunnat besöka kunder.

Fokus 2022, vad kommer karaktärisera året?
Försäljning! Vi är positiva inför 2022 och med ny finansiering på plats ser vi fram emot att samhället åter öppnas i och med att restriktioner hävs i land efter land. Självklart kan det komma bakslag men som läget ser ut nu bedömer vi det positivt. Arbetet med att finjustera affärsmodellen fortsätter och vi har nyligen börjat erbjuda våra kunder vinstdelning. Detta för att sänka tröskeln för nya kunder ytterligare. Vi kan göra detta eftersom vi av erfarenhet vet att besparingspotentialen ofta är så pass stor, och att det också kan innebära ökade intäkter för oss.
Vi och våra befintliga partnerföretag kommer lägga ett stort fokus på att växa antalet kunder. Vi ser framför oss att ett flertal nya partnerföretag tillkommer från främst Europa och Asien. Utöver det kommer vi att vidareutveckla våra mjukvaru- och implementationslösningar, för att möjliggöra en ökning av vår kundbas.

Anders Sjögren
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS