Enersize offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022

Enersize har under 2022 tagit beslut om omstrukturering för att 2023 kunna fokusera på försäljning och leverans istället för som tidigare fokuserat på forskning och utveckling.

Enersize utvecklar och säljer en komplett tjänst för energieffektivisering, kostnadsbesparing och förbättring av industriella tryckluftssystem för den globala tillverkningsindustrin. Tjänsten bygger på expertis, intelligent ”software-as-a-service” (SaaS), utbildning och välpaketerad leverans hos slutkund. Med Enersize tjänst kan kunder som inte har resurser att upprätthålla kvaliteten på den produktionskritiska tryckluften tryggt lämna ansvaret till Enersize.
Försäljning och distribution sker direkt och i samarbete med lokala partners som utbildas för att kunna erbjuda slutkunderna nyckelfärdiga helhetslösningar.

Oktober – December 2022

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 39 112 (48 435) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för fjärde kvartalet 2022 uppgick till -685 210 (-572 792) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för fjärde kvartalet 2022 uppgick till -952 490 (-901 294) EUR.
 • Medelantalet anställda under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 8,0 (14,0).

Januari – December 2022

 • Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 182 893 (237 650) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för helåret 2022 uppgick till -2 142 243 (-1 892 658) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för helåret 2022 uppgick till -2 421 048 (-2 386 764) EUR.
 • Medelantalet anställda under helåret 2022 uppgick till 11,0 (11,0).

Väsentliga händelser under 2022

Fjärde kvartalet

 • Genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 10,6 MSEK
 • Avslutar processen med Finnish Batteries Oy avseende omvänt förvärv
 • Effektiviserar organisationen – Sänker rörelsekostnaderna med 40% på helår
 • Ingår exklusivt partnerskap med Fransk-Kinesiska Akila
 • Tecknar avsiktsförklaring med amerikanska CTRL Systems
 • Offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen – Tillförs ca 10,6 MSEK före emissionskostnader
 • Beviljas anslag av Vinnova för projekt ISAVE

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Erhåller ny order från partnern SCOPP Solutions i Marocko
 • Johan Olson tillsätts som ny VD, Alexander Fällström (f.d. ledamot) tar över som styrelseordförande
 • Ny order och fördjupat engagemang med Scania
 • Ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft
 • Offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 – Tillförs ca 4,8 MSEK före emissionskostnader

Koncernens nyckeltal i sammandrag

EUR 2022
Kv 4
2021
Kv 4
2022
Helår
2021
Helår
Nettoomsättning 39 112 48 435 182 893 237 650
Bruttomarginal, % 79 76 77 64
Rörelseresultat (EBIT) -685 210 -572 792 -2 142 243 -1 892 658
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före skatt -952 490 -901 294 -2 421 048 -2 386 764
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0012 -0,0039 -0,0029 -0,0102
Antal aktier 826 958 482 233 773 853 826 958 482 233 773 853
Antal aktier i genomsnitt 649 753 093 233 773 853 530 366 168 233 472 440
Soliditet, % 52,0 79,1 52,0 79,1
Balansomslutning 2 006 727 3 108 457 2 006 727 3 108 457
Kassaflöde från rörelsen -497 098 -700 530 -1 664 757 -1 688 176
Medelantalet anställda 8,0 14,0 11,0 11,0

VD JOHAN OLSON HAR ORDET

Våren är på väg och vi ser ljusningar framåt för energiförsörjningen även om det av de flesta bedömare kommer vara kortsiktigt och innebära fortsatt mycket stora ansträngningar kommande vintrar. Enersize, som nämnts i tidigare Vd ord och i information via PM, satsar nu hårt på att omvandla Bolagets forsknings och utvecklings fokus mot marknad och försäljning. Det är därför en tydlig fördel att mycket fokus ligger på energifrågor både i industrin, som är vårt primära fokus, och bland företag, samhälle och individer i allmänhet.

Det blir allt tydligare att mer och mer på kort och medellång sikt kommer handla om att spara energi snarare än att bygga ut kapaciteten. För även om det går att bygga mer och smartare kommer det oundvikligen mötas av en allt bredare efterfrågan på främst el. Det blir för mig liksom för många andra alltmer tydligt att omställningen kommer kräva att vi accepterar en bredare utbyggnad av elanvändningen samtidigt som vi måste parera det med minskat slöseri och värna om effektiva och lönsamma lösningar. Det är sannolikt att vi inte kommer minska elbilsanvändningen för att ta ett tydligt exempel för det har fördelar jämfört med kol och olja baserade bränslen. Samtidigt är det ingen vinst om vi i andra änden måste framställa mer el från just kol och olja, som det ser ut just nu enligt IEA. Vi måste alltså både initialt och på medellång sikt möta det ökade smarta behovet av el med en minskning av dålig och ineffektiv elanvändning på annat håll.

Enersize har den lösningen! Genom att fokusera på onödiga utsläpp inom främst industrin kan vi bidra till mycket tydliga sänkningar av elanvändningen i samhället. De beräkningar som gjorts av forskningen, och som vi kunnat verifiera i verkligheten, säger att det motsvarar minst 5-15% av all industrins elförbrukning och det ska jämföras med EUs mål på 5% för den totala elförsörjningen. Således kommer vi med nyckeln för det avgörande steget enligt min bedömning för att på kort och medellång sikt komma till målet. Redan idag har vi sett en reduktion från hushåll och fastighetssektorn som gett en del av behovet. Men nu behövs det ett nytt större steg där industrin är en tydlig och uttalad part.

Varför har vi då inte överösts med nya order under hösten och vintern kan man ju undra? Det enkla svaret är som vanligt att saker tar tid och kostar pengar. Min förklaring ligger också i att vi inte har en tradition av att arbeta mot kund utan har haft fokus på forskning och utveckling samt varit organiserade på ett sätt som inte hjälpt. Under hösten har styrelsen arbetat mycket med att försöka stöpa om Bolaget och få fram en tydlig marknadsinriktning. Det har inneburit att en del personer sagts upp och att bolaget städats upp från en hel del kostnader och det syns också i denna rapport. Det är en svår sak att ställa om det vet vi alla men det är också kostsamt och svårt med en begränsad och trängd ekonomi som vi levt med sedan en par år. Genom att nu skära i främst onödiga kostnader kommer vi snabbt ner i så kallad Burn-rate och får en organisation som blir mycket mer flexibel och marknadsanpassad. Det kommer dock att ta en tid innan vi kommit ur tidigare åtagande och fullt ut fått frigjort resurser som behövs för en vändning av bolaget. 2022 har tagit mycket kostnader pga denna omställning och 2023 kommer fortsatt att präglas av detta som vi tidigare nämnt. Tanken är att resultaten ska börjar synas senare i höst och det beror mycket på att vår affärsmodell är baktung.

Vad gör vi då för att försöka snabba på omställningen? Det är viktigt att få en bättre och tydligare kommunikation med våra kunder både befintliga och potentiella vilket har varit en prioritet under vintern och det kommer vi fortsätta med under våren. Det kommer ge oss nya möjligheter att bredda vårt erbjudande och i dialog med såväl kunder som andra samarbetspartners blir det allt tydligare att man vill ha mer hjälp än vi förutspått tidigare. Vår lösning som tydligt visar på behoven hos varje industri sätter också fingret på en öm punkt hos många. Deras tid och brist på resurser är en tydlig anledning till att skjuta upp våra samarbeten. Industrin är stressad från flera håll och resurserna är begränsade. Detta gör att våra samarbeten kan bli ännu mer baktunga och det blir därför allt tydligare att en breddning från vår sida kan ge en tydlig uppsida både för befintliga erbjudande. För Enersize skapar det en ytterligare affärsgren som ändå har en mycket tydlig koppling till vårt grunderbjudande av en IoT/SaaS tjänst. Det är en logisk breddning som gör oss mer kundanpassade och knyter oss närmare kunderna.
Under kommande period utforska vi detta vidare i samarbeten med såväl direktkunder som intresseorganisationer, Regioner och andra intressenter. Jag vill inte att detta ska tära mer på vår ekonomi utan i stället ske så organiskt som möjligt och faller det ut enligt plan ser vi sannolikt löpande resultat från detta i form av ökad omsättning från främst konsulttimmar i dess första steg och i fler långsiktiga monitoreringslösningar på sikt.

Vår grundmodell kommer fortsatt vara ett fokus men med stöd av bredare erbjudande som gör att vi förhoppningsvis kan se mindre baktunga affärer framgent även om vi bygger vår plan på långsiktiga och löpande intäkter.

Trängt läge trots emission? Enersize har haft en för stor kostym under många år och det har blivit uppenbart för mig sedan i somras då jag valdes in i styrelsen. Vi har därför arbetat som jag nämnt ovan mycket intensivt med att ta reda på vart bolaget står, vart vi är på väg och var vår marknad finns och hur vi kan nå den. Till detta kom stora kostnader från beslut om att försöka skapa ett omvänt förvärv med Terra factory som inte föll ut på det sätt som förra styrelsen förutspått och önskat. Det tog så klart mycket tid och fokus initialt från både styrelse och organisationen och det har vi lidit av både kostnads- och marknadsmässigt. Nu är det avslutat och det var enligt min bedömning ett korrekt beslut även om det påverkat Bolagets ekonomi negativt då man verkade helt ha förlitat sig på denna lösning tidigare och inte haft fokus alls på ekonomin i bolaget.
Nu ser vi andra möjligheter och dialoger om samarbeten finns på många olika nivåer och min tilltro till att styrelsen tar detta vidare på sin kant samtidigt som jag och Bolagets personal parallellt skapar nya kunder, samarbeten och projekt. Jag ser allt mer ljust på framtiden även om det ser mörkt ut för aktiemarknaden i stort. Vår inriktning ligger i tiden och kommer enligt min bedömning att börja bära frukt under året och kryddas extra med en breddning som kan ske mer eller mindre organiskt.

Tuffa tider kräver tuffa åtgärder men framför allt kräver det samarbete, fokus på förbättringar och hjälp till självhjälp och det kan Enersize leverera framåt…

Johan Olson
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS