Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Anpassning av försäljningsorganisation inför uppskalning av ny SaaS-affärsmodell.

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 67 310 (53 095) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet 2021 uppgick till -404 724 (-535 999) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för tredje kvartalet 2021 uppgick till -460 600 (-684 238) EUR.
 • Medelantalet anställda under tredje kvartalet 2021 uppgick till 11,5 (10,0).

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 189 215 (142 380) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -1 319 866 (-1 241 105) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -1 485 470 (-1 442 512) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 10,5 (9,0).

Väsentliga händelser under 2021

Tredje kvartalet

 • Enersize tecknade partneravtal med det sydkoreanska bolaget Das Korea, vilket senare även lade en beställning på utrustning för Compressed Air Services.
 • Bolaget erhöll en order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions.
 • Enersize övergår till kvartalsrapportering från och med tredje kvartalet 2021.
 • Styrelsen för Enersize meddelar sin avsikt att ytterligare effektivisera bolagsstrukturen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize tecknar avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med TeraFactory.
 • Bolaget ingår strategiskt samarbete med Sigma Industry Solutions.
 • Den extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag från den 12 oktober 2021, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 14 MSEK samt en riktad emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 14 MSEK.
 • Enersize erhåller två patentgodkännanden i Kina.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

EUR 2021
Kv 3
2020
Kv 3
2021
Kv1 – Kv3
2020
Kv1 – Kv3
2020
Helår
Nettoomsättning 67 310 53 095 189 215 142 380 222 209
Bruttomarginal, % 52 74* 60 60* 59*
Rörelseresultat (EBIT) -404 724 -535 999 -1 319 866 -1 241 105 -1 856 189
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före skatt -460 600 -684 238 -1 485 470 -1 442 512 -2 180 835
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0020 -0,0029 -0,0064 -0,0062 -0,0094
Antal aktier 233 773 853 232 637 459 233 773 853 232 637 459 233 202 425
Antal aktier i genomsnitt 233 704 779 202 407 565 233 370 492 135 230 023 167 139 339
Soliditet, % 27,2 82,0 27,2 82,0 77,5
Balansomslutning 1 797 022 3 047 676 1 797 022 3 047 676 2 296 683
Kassaflöde från rörelsen -302 265 -839 604 -987 646 -1 340 615 -1 892 598
Medelantalet anställda 11,5 10,0 10,5 9,0 9,0

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN KOMMENTERAR

Det har varit ett intensivt kvartal för Enersize. Bland annat har en ny affärsmodell sjösatts. Bolaget har ställt om till en modell där program säljs som SaaS-lösning. Därför har försäljningsorganisationen anpassats och fokuserar nu på partnersamarbeten. Behovet av vår lösning fortsätter att öka, och arbetat är att kapitalisera på det ökade fokus på energibesparingar som finns på marknaden.
Möt Anders Sjögren, vd, som står redo för att ta Enersize till nästa nivå.

Enersize hjälper tillverkningsindustrin att göra betydande reduceringar av energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Detta sker genom Enersize patenterade helhetslösning som effektivt hittar och eliminerar energiläckage där industriell tryckluft används.

Beskriv utvecklingen under tredje kvartalet?
Vi jobbar vidare med den nya affärsmodellen där vi gått från att sälja hela systemlösningar direkt till kunden till att via partners sälja en skalbar lösning som ett SaaS-abonnemang (Software-as-a-Service), vilket har en mycket kort återbetalningstid för kunden och ger oss återkommande och förutsägbara intäkter. Skalbarheten kommer genom att vi säljer mjukvaran som en SaaS-lösning via strategiska samarbetspartner runtom i världen.
Utöver det har vi nyligen ingått ett strategiskt viktigt samarbete med Sigma Industry Solutions, som ska hjälpa oss med installation och underhåll av monitoreringsutrustning, något som ytterligare bidrar till en skalbar process. Slutligen kan jag också berätta att vi har fått två patent godkända för den kinesiska marknaden, vilket bådar gott för framtiden.

Hur har försäljningen gått? Och hur ser resultatet ut för tredje kvartalet?
Vi sammanfattar nettoomsättningen till och med tredje kvartalet till 189 215 (142 380) EUR och för kvartal tre 67 310
(53 095) EUR. Ökningen beror främst på att vi ingått samarbeten med nya partners. En effekt av omställning till en SaaS-modell är att omsättning mer gradvis byggs upp då det är en prenumerationsmodell – jämfört med som tidigare då varje order var större men i form av en engångsintäkt.
Några exempel på samarbeten är Momentum Industrial AB i Sverige och SCOPP Solutions i Marocko. I Marocko har vår lösning testats på ett stålverk med goda resultat, Maghreb Steel, som har ett flertal tryckluftssystem i anläggningen. I övrigt har vi haft högre personalkostnader än planerat beroende av att vi bygger om och ställer om organisationen, främst marknad- och försäljning, för att anpassa oss efter den nya affärsmodellen och rekryteringar av ny kompetens för att vara redo att skala upp, en investering som har påverkat vårt resultat.

Vad har du sett för resultat av den nya affärsmodellen och omställningen i organisationen hittills?
Jag är stolt över att vi numera har en mycket tydligare identitet och varumärke, och att vårt gedigna marknadsföringsarbete under det senaste året har inneburit att vi i dag också presenterar oss som ett världsledande företag förväntas göra.

Hur ser marknaden ut?
Vår marknad är mycket stor, eftersom 10 procent av den globala industrins samlade elproduktion går åt till att producera tryckluft. Cirka hälften av denna tryckluft slösas bort på grund av läckage och ineffektiv användning. Vi uppskattar den samlade besparingspotentialen till mer än tusen miljarder kronor. Lägger man till det faktum att energioptimering inte är en engångsåtgärd, utan något man aktivt behöver jobba med för att bibehålla, finns det goda förutsättningar för många och långa kundrelationer.
Enersize kostnadseffektiva SaaS-lösning erbjuder kunder monitorering av tryckluftssystem för att hantera nya läckage löpande, vilket i sin tur genererar återkommande intäkter för oss.

Vad händer framåt?
Vi kommer att lägga vårt fokus på att fortsätta jobba med marknad- och försäljning, finans och utvecklingsfunktionerna i Enersize. Vi genomför en riktad- och företrädesemission med start den 12 november 2021 för att ta in 28 miljoner kronor för att få ett rörelsekapital som gör det möjligt att genomföra den nya affärsmodellen fullt ut. Utöver det jobbar vi för på att ta in fler partnerföretag för en snabbare tillväxt samt på utvecklingen av den andra generationen av vår molnbaserade mjukvarulösning. Vi ska lansera en ännu bättre tjänst som ska ge ytterligare mervärde för kunder och skapa en stabilare och bättre intjäning.

Anders Sjögren
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS