Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Anpassning av försäljningsorganisation inför uppskalning av ny SaaS-affärsmodell.

Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2021 uppgick till 67 310 (53 095) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet 2021 uppgick till -404 724 (-535 999) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för tredje kvartalet 2021 uppgick till -460 600 (-684 238) EUR.
 • Medelantalet anställda under tredje kvartalet 2021 uppgick till 11,5 (10,0).

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 189 215 (142 380) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -1 319 866 (-1 241 105) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -1 485 470 (-1 442 512) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 10,5 (9,0).

Väsentliga händelser under 2021

Tredje kvartalet

 • Enersize tecknade partneravtal med det sydkoreanska bolaget Das Korea, vilket senare även lade en beställning på utrustning för Compressed Air Services.
 • Bolaget erhöll en order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions.
 • Enersize övergår till kvartalsrapportering från och med tredje kvartalet 2021.
 • Styrelsen för Enersize meddelar sin avsikt att ytterligare effektivisera bolagsstrukturen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize tecknar avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med TeraFactory.
 • Bolaget ingår strategiskt samarbete med Sigma Industry Solutions.
 • Den extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag från den 12 oktober 2021, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 14 MSEK samt en riktad emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 14 MSEK.
 • Enersize erhåller två patentgodkännanden i Kina.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

EUR 2021
Kv 3
2020
Kv 3
2021
Kv1 – Kv3
2020
Kv1 – Kv3
2020
Helår
Nettoomsättning 67 310 53 095 189 215 142 380 222 209
Bruttomarginal, % 52 74* 60 60* 59*
Rörelseresultat (EBIT) -404 724 -535 999 -1 319 866 -1 241 105 -1 856 189
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före skatt -460 600 -684 238 -1 485 470 -1 442 512 -2 180 835
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0020 -0,0029 -0,0064 -0,0062 -0,0094
Antal aktier 233 773 853 232 637 459 233 773 853 232 637 459 233 202 425
Antal aktier i genomsnitt 233 704 779 202 407 565 233 370 492 135 230 023 167 139 339
Soliditet, % 27,2 82,0 27,2 82,0 77,5
Balansomslutning 1 797 022 3 047 676 1 797 022 3 047 676 2 296 683
Kassaflöde från rörelsen -302 265 -839 604 -987 646 -1 340 615 -1 892 598
Medelantalet anställda 11,5 10,0 10,5 9,0 9,0

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN KOMMENTERAR

Det har varit ett intensivt kvartal för Enersize. Bland annat har en ny affärsmodell sjösatts. Bolaget har ställt om till en modell där program säljs som SaaS-lösning. Därför har försäljningsorganisationen anpassats och fokuserar nu på partnersamarbeten. Behovet av vår lösning fortsätter att öka, och arbetat är att kapitalisera på det ökade fokus på energibesparingar som finns på marknaden.
Möt Anders Sjögren, vd, som står redo för att ta Enersize till nästa nivå.

Enersize hjälper tillverkningsindustrin att göra betydande reduceringar av energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Detta sker genom Enersize patenterade helhetslösning som effektivt hittar och eliminerar energiläckage där industriell tryckluft används.

Beskriv utvecklingen under tredje kvartalet?
Vi jobbar vidare med den nya affärsmodellen där vi gått från att sälja hela systemlösningar direkt till kunden till att via partners sälja en skalbar lösning som ett SaaS-abonnemang (Software-as-a-Service), vilket har en mycket kort återbetalningstid för kunden och ger oss återkommande och förutsägbara intäkter. Skalbarheten kommer genom att vi säljer mjukvaran som en SaaS-lösning via strategiska samarbetspartner runtom i världen.
Utöver det har vi nyligen ingått ett strategiskt viktigt samarbete med Sigma Industry Solutions, som ska hjälpa oss med installation och underhåll av monitoreringsutrustning, något som ytterligare bidrar till en skalbar process. Slutligen kan jag också berätta att vi har fått två patent godkända för den kinesiska marknaden, vilket bådar gott för framtiden.

Hur har försäljningen gått? Och hur ser resultatet ut för tredje kvartalet?
Vi sammanfattar nettoomsättningen till och med tredje kvartalet till 189 215 (142 380) EUR och för kvartal tre 67 310
(53 095) EUR. Ökningen beror främst på att vi ingått samarbeten med nya partners. En effekt av omställning till en SaaS-modell är att omsättning mer gradvis byggs upp då det är en prenumerationsmodell – jämfört med som tidigare då varje order var större men i form av en engångsintäkt.
Några exempel på samarbeten är Momentum Industrial AB i Sverige och SCOPP Solutions i Marocko. I Marocko har vår lösning testats på ett stålverk med goda resultat, Maghreb Steel, som har ett flertal tryckluftssystem i anläggningen. I övrigt har vi haft högre personalkostnader än planerat beroende av att vi bygger om och ställer om organisationen, främst marknad- och försäljning, för att anpassa oss efter den nya affärsmodellen och rekryteringar av ny kompetens för att vara redo att skala upp, en investering som har påverkat vårt resultat.

Vad har du sett för resultat av den nya affärsmodellen och omställningen i organisationen hittills?
Jag är stolt över att vi numera har en mycket tydligare identitet och varumärke, och att vårt gedigna marknadsföringsarbete under det senaste året har inneburit att vi i dag också presenterar oss som ett världsledande företag förväntas göra.

Hur ser marknaden ut?
Vår marknad är mycket stor, eftersom 10 procent av den globala industrins samlade elproduktion går åt till att producera tryckluft. Cirka hälften av denna tryckluft slösas bort på grund av läckage och ineffektiv användning. Vi uppskattar den samlade besparingspotentialen till mer än tusen miljarder kronor. Lägger man till det faktum att energioptimering inte är en engångsåtgärd, utan något man aktivt behöver jobba med för att bibehålla, finns det goda förutsättningar för många och långa kundrelationer.
Enersize kostnadseffektiva SaaS-lösning erbjuder kunder monitorering av tryckluftssystem för att hantera nya läckage löpande, vilket i sin tur genererar återkommande intäkter för oss.

Vad händer framåt?
Vi kommer att lägga vårt fokus på att fortsätta jobba med marknad- och försäljning, finans och utvecklingsfunktionerna i Enersize. Vi genomför en riktad- och företrädesemission med start den 12 november 2021 för att ta in 28 miljoner kronor för att få ett rörelsekapital som gör det möjligt att genomföra den nya affärsmodellen fullt ut. Utöver det jobbar vi för på att ta in fler partnerföretag för en snabbare tillväxt samt på utvecklingen av den andra generationen av vår molnbaserade mjukvarulösning. Vi ska lansera en ännu bättre tjänst som ska ge ytterligare mervärde för kunder och skapa en stabilare och bättre intjäning.

Anders Sjögren
VD, Enersize

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Enersize Oyj announces final outcome of the rights issue

The rights issue in Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”), which was resolved at the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021 (the “Rights Issue”), was subscribed to 100 percent, corresponding to approximately SEK 14 million. In total, 116,886,926 shares were subscribed for, of which 59,856,938 with preferential rights, 20,416,719 without preferential rights and 36,613,269 within the framework of the procured consortium of underwriters. In addition, the Company will receive approximately SEK 14 million through the directed issue, which was resolved at the Extraordinary General meeting on 5 November 2021 (the “Directed Issue”), resulting in the Company receiving a total of approximately SEK 28 million before issuance costs.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes information memorandum regarding the rights issue

Enersize Oyj (”Enersize” or the “Company”) today publishes an information memorandum by reason of the rights issue of shares resolved by the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021, in accordance with the proposal of the Board of Directors (the “Rights Issue”). Upon full subscription in the Rights Issue, the Company will receive approximately SEK 14 million before issue costs. The Rights Issue is secured through underwriting commitments corresponding to 100 percent of the maximum issue volume. Enersize also carries out a directed share issue of approximately SEK 14 million to ten qualified investors.

Läs mer »

Enersize Q3 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3 2021 company brief originally published in Swedish on November 11, 2021, with title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021”.

Läs mer »

Enersize receives important patent approvals in China

Nasdaq First North-listed Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has received two approvals for its Chinese patent applications. The patents relate partly to a method for designing, optimizing, and performing measurements of compressed air systems that consist of several compressors, and partly to visualizing the energy consumption in such systems. The patents are important steps in the development of the Enersize software platform Compressed Air Services (“CAS”), which offers Enersize’s customers continuous monitoring and optimization of compressed air systems.

Läs mer »

NEWS