Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Enersize Oyj (”Enersize” eller "Bolaget") avlägger härmed delårsrapport avseende perioden januari-september 2022 samt det tredje kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

Juli – september 2022

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 27 241 (67 310) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet 2022 uppgick till –509 674 (-404 724) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för tredje kvartalet 2022 uppgick till –518 243 (-460 600) EUR.
 • Medelantalet anställda under tredje kvartalet 2022 uppgick till 11,0 (11,5).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 116 776 (189 215) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -1 446 554 (-1 319 866) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -1 483 092 (-1 485 470) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 12,5 (10,5).

 
Väsentliga händelser under 2022
 
Första kvartalet

 • Enersize förnyar strategiskt partneravtal med två tidigare partner företag, SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000 DH och Momentum Industrial AB. Avtalen utgör grunden i Enersizes nya affärsmodell.
 • Enersize Advanced Research AB har mottagit en order från det Indonesiska företaget PT Cicor Panatec som omfattar både hårdvara och mjukvara relaterat till Enersizes SaaS platform.
 • Enersize tecknar avsiktsförklaring med Akila Information Systems Ltd, vilket är en milstolpe mot ett partnerskap för Enersize produkter att integreras i Akila Services och dataplattform.

 
Andra kvartalet

 • Scania förlänger och utvidgar sitt pilotavtal med Enersize med 12 månader för energibesparingar och parallellt avser Enersize och Scania att starta gemensamma utvecklingsprojekt hösten 2022.
 • Scania beställer hårdvara till anläggningen i Södertälje.
 • Enersize Partner SCOPP får nya Afrikanska beställningar från Vivo Energy Maroc och Maghreb Steel.
 • DAS Korea installerar sin första pilot som en del av onboarding av Enersize.

Tredje kvartalet

 • Den 5 juli meddelade Enersize att man ingått avtal om bryggfinansiering om från två befintliga aktieägare, enligt vilka långivarna åtagit sig att tillhandahålla lån och låneram om 5,0 miljoner kronor. Brygglånet säkerställer fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen, samt ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering och optimala kapitalstruktur.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 24 oktober meddelar Enersize att styrelsen beslutat att genomföra en unit-emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kan initialt tillföra bolaget 10,6 miljoner kronor före emissionskostnader medan ytterligare 14,2 miljoner kronor kan tillföras vid fulltecknande av teckningsoptioner i senare skede.
 • Den 24 oktober meddelade Enersize att det LOI om ett s.k. reverse-takover med Finnish Batteries OY (Tera Factory) som tillkännagavs den 18 oktober 2021 upphört att gälla och att det omvända förvärvet därmed inte kommer att genomföras.
 • Den 25 oktober meddelar Enersize att man ingått partneravtal med Fransk-Kinesiska företaget Akila för den asiatiska marknaden där man kommer att integrera Enersize mjukvara för energioptimering av tryckluft i Akilas övergripande “digital twin”-plattform.
 • Den 25 oktober meddelar Enersize att man genomför en effektivisering av organisationen och genomför besparingsåtgärder på forskning, ekonomi och overheadfunktioner, vilka beräknas minska bolagets rörelsekostnader med cirka 40 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor på årsbasis.
 • Den 31 oktober offentliggjorde Enersize investeringsmemorandum inför sin företrädesemission
 • Den 11 november meddelade Enersize att man tecknat avsiktsförklaring med amerikanska CTRL Systems där CTRL Systems kommer att använda Enersizes SaaS-plattform för Compressed Air Services för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft till den nord- och centralamerikanska marknaden.
 • Den 23 november meddelade Enersize att den unit-emission som aviserades den 24 oktober blivit fulltecknad och att 98,2 av emissionen tecknats direkt av nya och befintliga aktieägare och endast 1,8% av garanter. 

Koncernens nyckeltal i sammandrag


EUR
2022
Kv 3
2021
Kv 3
2022
Kv1 – Kv3
2021
Kv1 – Kv3
2021
Helår
Nettoomsättning 27 241 67 310 116 776 189 215 237 650
Bruttomarginal, % 50 52 54 60 59*
Rörelseresultat (EBIT) -509 674 -404 724 -1 446 554 -1 319 866 -1 892 658
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före skatt -518 243 -460 600 -1 483 092 -1 485 470 -2 386 764
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0011 -0,0020 -0,0031 -0,0064 -0,010
Antal aktier 472 547 704 233 773 853 472 547 704 233 773 853 233 202 425
Antal aktier i genomsnitt 472 547 704 233 704 779 472 547 704 233 370 492 167 139 339
Soliditet, % 56,9 27,2 56,9 27,2 77,5
Balansomslutning 1 635 827 1 797 022 1 635 827 1 797 022 3 108 457
Kassaflöde från rörelsen -442 369 -302 265 -1 162 879 -987 646 -1 688 176
Medelantalet anställda 11,0 11,5 12,5 10,5 11,0

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN HAR ORDET
 
Hösten har varit dominerad av energifrågor vilket är positivt för Enersize som genom sitt fokus på energioptimering av industriell tryckluft ju kan göra verklig skillnad för Energitillgången i världen genom att hjälpa industrin att spara upp till 5% av sin totala elförbrukning. Samtidigt har bolaget bestämt sig för att svänga om från mer utveckling- och forskningsfokus till mer marknad och försäljning vilket krävt ändringar i organisationen och nya utmaningar. Vi har tagit detta steg för steg och vi har nu en mycket slimmad organisation.
Bland kunder märks en tydlig nyfikenhet och vi är mycket aktiva i hela bolaget för att vara med ute och lyssna av kunderna så att vi kan optimera våra erbjudande. Detta har varit en viktig del av arbetet under hösten och tillsammans har vi besökt och hjälp flera företag. Det har gett oss mycket värdefull information som vi kommer använda både i marknadsföring och i kommande erbjudande.
 
Marknaden lokalt har som sagt varit fokus under hösten men även internationellt har vi fått en del uppmärksamhet och nya samarbeten har fördjupats. Våra återförsäljare har i Indonesien, Marocko och USA varit aktiva och vi kommer fokusera allt mer på dessa samt så klart på vårt samarbete med Akila för den kinesiska marknaden som vi bedömer vara störst följt av USA.
 
Vi ser i våra dialoger att förändringarna på tryckluftssystemen i världen tyvärr inte förändrats mycket utan att besparingspotentialen fortfarande är ca 50% trots att rapporter från olika forskare och institut nu är något år gamla. Det är förvisso positivt för Enersize men väldigt sorgligt för väldens miljö- och klimatarbete. Vi satsar därför på att vara mycket tydliga i att vi kan bistå med denna hjälp och att det kan göra skillnad även i det globala. En potentiell besparing på 5% av den totala elkonsumtionen hos industrin motsvarar bara inom EU ca 8 kärnkraftverk! Samtidigt vet vi att USA har en 3 gånger större andel tryckluft i sin industri vilket gör den marknaden till synnerligen intressant. Motsvarande siffra finns inte för Kina men vi räknar med att de ligger på ungefär samma nivå som USA samtidigt som industrin där är avsevärt större. Det finns därför stora möjligheter på dessa marknader liksom lokalt. Våra samarbeten med Akila och CTRL system bedömer jag därför som väldigt intressanta och vi hoppas kunna se tydliga resultat från dem redan under kommande år.
 
Vår lösning ligger i tiden och vi vet att det med en kort horisont och låga investeringar går att göra en enorm skillnad varför vi också vill fördjupa samarbete med EU och andra organisationer för att få en snabb utrullning i industrin. Det är ett viktigt parallellt spår till vår marknadsutveckling som gör att flera även mindre industrier kan få snabb hjälp med sina energibesparingar.
 
Bolaget har tagit in nytt kapital under november och har en utestående teckningsoption till januari som kommer tillsammans inbringar mellan 10 och 25 Mkr. Min bedömning är att det kommer täcka vårt kapitalbehov under 2023 för satsning mot marknaden även om vår affär normalt är baktung. Det innebär små intäkter i de första stegen under de första månaderna för att sen ge full effekt först efter 1-3 år. Det är ett sätt att minska trösklarna men också för att det är en logisk följd av det arbete vi utför. På så sätt belastar vi inte industrin med tunga investeringar utan skapar direkt värde på först kort och sedan löpande sikt. Det är ett värde erbjudande som vi upplever att våra kunder uppskattar och som vi vet att vi kan leverera på.
Det är rätt unikt att våra långsiktiga och lönsamma avtal bygger på rena besparingar som betalar både vår faktura och företagets besparing. Samtidigt som samhället får mer energitillgång och med detta sannolikt lägre elpriser. Det sparar förutom pengar även miljön, klimatet och skapare en hållbarhet för oss alla.
 
Målet som EU satt upp är ca 5% av all energi ska sparas för att klara energi- och miljömål mm. Jag kan inte se ett enklare och mycket mer konkret sätt att lösa det och utan andra negativa konsekvenser.
 
Nu bygger vi för framtiden på många sätt och vi är mycket glada att du som aktieägare är med på resan!

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS