Enersize offentliggör halvårsrapport 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller "Bolaget") avlägger härmed halvårsrapport avseende perioden januari-juni 2021 samt det andra kvartalet 2021. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

April – juni 2021

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 49 156 (35 384) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet 2021 uppgick till -517 825 (-373 937) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra kvartalet 2021 uppgick till -610 293 (-414 638) EUR.
 • Medelantalet anställda under andra kvartalet 2021 uppgick till 10,0 (10,5).

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 121 905 (89 285) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -915 141 (-705 105) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -1 024 870 (-758 274) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 9,5 (8,5).

Väsentliga händelser under 2021

Första kvartalet

 • Enersize tecknade partneravtal med den marockanska bolaget SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH.
 • Bolaget mottog inbjudan av Världsnaturfonden till att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers anläggningar i Indien.
 • Bolaget undertecknade en avsiktsförklaring med eClouds Energy LLP i Indien.
 • Erik Sundqvist tillträder som CFO för Enersize.

Andra kvartalet

 • Enersize erhöll sin första order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions.
 • Saint Gobain Sweden AB ISOVER i Billesholm har beställt en prenumeration på Compressed Air Services.
 • Livesändning och premiär av det nya Enersize.
 • Bolaget ingick avtal om en kreditram om sammanlagt 8,4 MSEK med en mindre grupp investerare.
 • Bolaget avtalar om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintanance AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize tecknade partneravtal med det sydkoreanska bolaget Das Korea.
 • Bolaget erhöll en order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions.
 • Enersize erhöll sin första order på utrustning nödvändig för Compressed Air Services från Das Korea.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

EUR2021
Kv 2
2020
Kv 2
2021
H1
2020
H1
2020
Helår
Nettoomsättning49 15635 384121 90589 285222 209
Bruttomarginal, %6348*6551*59*
Rörelseresultat (EBIT)-517 825-373 937-915 141-705 105-1 856 189
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %Neg.Neg.Neg.Neg.Neg.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt-610 293-414 638-1 024 870-758 274-2 180 835
VinstmarginalNeg.Neg.Neg.Neg.Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning-0,0026-0,0041-0,0044-0,0074-0,0094
Soliditet, %52,383,252,383,277,5
Balansomslutning1 791 6273 886 9251 791 6273 886 9252 296 683
Kassaflöde från rörelsen-290 311-121 528-685 380-501 002-1 892 598
Medelantalet anställda10,010,59,58,59,0

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN HAR ORDET

I startgroparna för tillväxt genom en utvecklad affärsmodell

Framtidsutsikterna ser ljusare ut för såväl delar av den globala ekonomin som för Enersize efter en period med kraftiga restriktioner. För Enersize betyder detta att vi kan se fram emot att nå ut till fler kunder och partners för att etablera vår tjänsteportfölj, som tillsammans är en helhetslösning för industrin i syfte att åstadkomma minskade kostnader för framställning av tryckluft. Intresset för energibesparing och effektivisering av tryckluftssystem inom tillverkningsindustrin är stort, och genom Enersize unika ”Software-as-a-service”-lösning (SaaS) har vi kapacitet att erbjuda vår tjänst till ett stort antal kunder världen över. Det betyder stora möjligheter att skala upp vår affär utan att kostnaderna följer med upp.

Under kvartalet har ett flertal orders tecknats och nya partneravtal inletts. I exempelvis Marocko har samarbetet med SCOPP Solutions flutit på väl och börjat ge frukt i form av inkommande order. Vi har även nyligen tecknat ytterligare ett partneravtal i Sydkorea med Das Korea, ett bolag som levererar lösningar för smarta fabriker och som förra året omsatte motsvarande 300 MSEK.
 
Vi är oerhört glada över att fler börjar upptäcka Enersize och vi har under året hittat ett bra sätt att nå ut till fler potentiella kunder, genom ett mer fokuserat marknadsföringsarbete. Något vi även använder för att förse våra partners med bra leads. Vi har utvecklat en uppdaterad digital identitet, och söker samarbeten som kan bidra i vår fortsatta tillväxtresa. I slutet av perioden har vi haft en digital premiär för ”Det nya Enersize”, i vilken vi bland annat har startat upp ett ”Industry Advisory Council” där vi samlat framstående experter och representanter från industrin i syfte att fortsätta utveckla Enersize.
 
Försäljningen under kvartalet har haft en försiktig uppgång och uppgick till 49 156 (35 384) EUR. Detta till följd av ett ökat fokus på sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Den knappa uppgången förklaras av att pågående pandemin hämmar den allmänna ekonomiska aktiviteten. Dessutom innebär vår ändrade affärsmodell med fokus på repetitiva intäkter att vi inte längre får lika stora betalningar av engångskaraktär. I stället ökar dessa stabilt och är betydligt mer förutsägbara.
 
Vår ambition är att bli den globala ledaren inom mjukvaror för energieffektivisering av tryckluft. Det är också därför vi utvecklat affärsmodellen till en extremt skalbar modell med repetitiva intäkter, byggt ut utvecklingsorganisationen och fokuserar på att trimma organisationen ytterligare. Vi står nu redo att på ett effektivt sätt möta det intresse och efterfrågan som vi vet finns för våra tjänster. Satsningarna har finansierats genom att Enersize genom en lånefinansiering på totalt 8,4 MSEK från ett antal nya och befintliga aktieägare under det senaste kvartalet. Kreditramen säkerhetsställer bolagets likviditetsbehov för 2021 och ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör expansion av den nya SaaS-affärsmodellen.

Anders Sjögren
VD, Enersize

More from the Newsletter

Time to get started

It has never been easier to save energy and reduce your carbon footprint! Energy optimization of compressed air is low-hanging

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize intends to streamline the company structure

The Board of Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that it intends to further centralize and streamline operations in Enersize in order to achieve a simplified company structure and administration, and to reduce overhead costs. The Board intends to look at various opportunities to implement the streamlining, where domicile change, merger and reverse acquisition have been identified as possible alternatives.

Läs mer »

Enersize starts with quarterly reporting

Enersize Oyj (”Enersize” or ”the Company”) will publish interim reports on a quarterly basis, starting from the third quarter of 2021. The interim report for the period of January – September 2021 will be published on November 18, 2021.

Läs mer »

Enersize H1 2021 Company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 20, 2021, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2021”.

Läs mer »

Enersize receives order for equipment from Korean partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has received an order from its new South Korean partner Das Korea 다스코리아㈜ (“Das Korea”) for equipment to be used with Enersize’s Software-as-a-Service (“SaaS”) platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value amounts to EUR 13,000 and the order is one of the initial steps a new partner of Enersize needs to take during the onboarding process.

Läs mer »

NEWS