Enersize offentliggör halvårsrapport 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller "Bolaget") avlägger härmed halvårsrapport avseende perioden januari-juni 2021 samt det andra kvartalet 2021. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

April – juni 2021

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 49 156 (35 384) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet 2021 uppgick till -517 825 (-373 937) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra kvartalet 2021 uppgick till -610 293 (-414 638) EUR.
 • Medelantalet anställda under andra kvartalet 2021 uppgick till 10,0 (10,5).

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 121 905 (89 285) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -915 141 (-705 105) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -1 024 870 (-758 274) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 9,5 (8,5).

Väsentliga händelser under 2021

Första kvartalet

 • Enersize tecknade partneravtal med den marockanska bolaget SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH.
 • Bolaget mottog inbjudan av Världsnaturfonden till att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers anläggningar i Indien.
 • Bolaget undertecknade en avsiktsförklaring med eClouds Energy LLP i Indien.
 • Erik Sundqvist tillträder som CFO för Enersize.

Andra kvartalet

 • Enersize erhöll sin första order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions.
 • Saint Gobain Sweden AB ISOVER i Billesholm har beställt en prenumeration på Compressed Air Services.
 • Livesändning och premiär av det nya Enersize.
 • Bolaget ingick avtal om en kreditram om sammanlagt 8,4 MSEK med en mindre grupp investerare.
 • Bolaget avtalar om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintanance AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize tecknade partneravtal med det sydkoreanska bolaget Das Korea.
 • Bolaget erhöll en order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions.
 • Enersize erhöll sin första order på utrustning nödvändig för Compressed Air Services från Das Korea.

Koncernens nyckeltal i sammandrag

EUR 2021
Kv 2
2020
Kv 2
2021
H1
2020
H1
2020
Helår
Nettoomsättning 49 156 35 384 121 905 89 285 222 209
Bruttomarginal, % 63 48* 65 51* 59*
Rörelseresultat (EBIT) -517 825 -373 937 -915 141 -705 105 -1 856 189
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -610 293 -414 638 -1 024 870 -758 274 -2 180 835
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0026 -0,0041 -0,0044 -0,0074 -0,0094
Soliditet, % 52,3 83,2 52,3 83,2 77,5
Balansomslutning 1 791 627 3 886 925 1 791 627 3 886 925 2 296 683
Kassaflöde från rörelsen -290 311 -121 528 -685 380 -501 002 -1 892 598
Medelantalet anställda 10,0 10,5 9,5 8,5 9,0

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN HAR ORDET

I startgroparna för tillväxt genom en utvecklad affärsmodell

Framtidsutsikterna ser ljusare ut för såväl delar av den globala ekonomin som för Enersize efter en period med kraftiga restriktioner. För Enersize betyder detta att vi kan se fram emot att nå ut till fler kunder och partners för att etablera vår tjänsteportfölj, som tillsammans är en helhetslösning för industrin i syfte att åstadkomma minskade kostnader för framställning av tryckluft. Intresset för energibesparing och effektivisering av tryckluftssystem inom tillverkningsindustrin är stort, och genom Enersize unika ”Software-as-a-service”-lösning (SaaS) har vi kapacitet att erbjuda vår tjänst till ett stort antal kunder världen över. Det betyder stora möjligheter att skala upp vår affär utan att kostnaderna följer med upp.

Under kvartalet har ett flertal orders tecknats och nya partneravtal inletts. I exempelvis Marocko har samarbetet med SCOPP Solutions flutit på väl och börjat ge frukt i form av inkommande order. Vi har även nyligen tecknat ytterligare ett partneravtal i Sydkorea med Das Korea, ett bolag som levererar lösningar för smarta fabriker och som förra året omsatte motsvarande 300 MSEK.
 
Vi är oerhört glada över att fler börjar upptäcka Enersize och vi har under året hittat ett bra sätt att nå ut till fler potentiella kunder, genom ett mer fokuserat marknadsföringsarbete. Något vi även använder för att förse våra partners med bra leads. Vi har utvecklat en uppdaterad digital identitet, och söker samarbeten som kan bidra i vår fortsatta tillväxtresa. I slutet av perioden har vi haft en digital premiär för ”Det nya Enersize”, i vilken vi bland annat har startat upp ett ”Industry Advisory Council” där vi samlat framstående experter och representanter från industrin i syfte att fortsätta utveckla Enersize.
 
Försäljningen under kvartalet har haft en försiktig uppgång och uppgick till 49 156 (35 384) EUR. Detta till följd av ett ökat fokus på sälj- och marknadsföringsaktiviteter. Den knappa uppgången förklaras av att pågående pandemin hämmar den allmänna ekonomiska aktiviteten. Dessutom innebär vår ändrade affärsmodell med fokus på repetitiva intäkter att vi inte längre får lika stora betalningar av engångskaraktär. I stället ökar dessa stabilt och är betydligt mer förutsägbara.
 
Vår ambition är att bli den globala ledaren inom mjukvaror för energieffektivisering av tryckluft. Det är också därför vi utvecklat affärsmodellen till en extremt skalbar modell med repetitiva intäkter, byggt ut utvecklingsorganisationen och fokuserar på att trimma organisationen ytterligare. Vi står nu redo att på ett effektivt sätt möta det intresse och efterfrågan som vi vet finns för våra tjänster. Satsningarna har finansierats genom att Enersize genom en lånefinansiering på totalt 8,4 MSEK från ett antal nya och befintliga aktieägare under det senaste kvartalet. Kreditramen säkerhetsställer bolagets likviditetsbehov för 2021 och ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör expansion av den nya SaaS-affärsmodellen.

Anders Sjögren
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS