enersize-logo 300

Enersize offentliggör halvårsrapport 2022

Enersize Oyj (”Enersize” eller "Bolaget") avlägger härmed halvårsrapport avseende perioden januari-juni 2022 samt det andra kvartalet 2022. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida enersize.com.

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick till 53 340 (49 156) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet 2022 uppgick till -495 603 (-517 825) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra kvartalet 2022 uppgick till -516 355 (-610 293) EUR.
 • Medelantalet anställda under andra kvartalet 2022 uppgick till 11 (10,0).

 
Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 89 532 (121 905) EUR.
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -936 880 (-915 141) EUR.
 • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för perioden uppgick till -964 849 (-1 024 870) EUR.
 • Medelantalet anställda under perioden uppgick till 11 (9,5).

 
Väsentliga händelser under H1 2022
 
Första kvartalet

 • Enersize förnyar strategiskt partneravtal med två tidigare partner företag, SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000 DH och Momentum Industrial AB. Avtalen utgör grunden i Enersizes nya affärsmodell.
 • Enersize Advanced Research AB har mottagit en order från det Indonesiska företaget PT Cicor Panatec som omfattar både hårdvara och mjukvara relaterat till Enersizes SaaS platform.
 • Enersize tecknar avsiktsförklaring med Akila Information Systems Ltd, vilket är en milstolpe mot ett partnerskap för Enersize produkter att integreras i Akila Services och dataplattform.

 
Andra kvartalet

 • Scania förlänger och utvidgar sitt pilotavtal med Enersize med 12 månader för energibesparingar och parallellt avser Enersize och Scania att starta gemensamma utvecklingsprojekt hösten 2022.
 • Scania beställer hårdvara till anläggningen i Södertälje.
 • Enersize upptar brygglån om sammanlagt 5 mkr från två befintliga aktieägare för att fortsätta etableringen av den nya SaaS affärsmodellen.
 • Enersize Partner SCOPP får nya Afrikanska beställningar från Vivo Energy Maroc och Maghreb Steel.
 • DAS Korea installerar sin första pilot som en del av onboarding av Enersize.

 
Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Koncernens nyckeltal i sammandrag


EUR
2022
Kv 2
2021
Kv 2
2022
H1
2021
H1
Nettoomsättning 53 340 35 384 89 352 89 285
Bruttomarginal, % 53 48* 50 51*
Rörelseresultat (EBIT) -495 603 -373 937 -936 880 -705 105
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -516 335 -414 638 -964 849 -758 274
Vinstmarginal Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,0011 -0,0041 -0,0021 -0,0074
Soliditet, % 82,0 83,2 82,0 83,2
Balansomslutning 1 766 382 3 886 925 1 766 382 3 886 925
Kassaflöde från rörelsen -411 332 -121 528 -675 265 -501 002
Medelantalet anställda 11,0 10,5 11,0 8,5

*För att förbättra jämförbarheten har konsulteringsavgifter avdragits från material och tjänster vid beräkning av nyckeltalet, då personen numera är anställd av bolaget.

VD ANDERS SJÖGREN HAR ORDET
 
Bolaget satsar på den nya affärsmodellen med flerårsavtal där kunden och Enersize delar på vinsten. Bolaget bryter ny mark och erbjuder något som inte finns på marknaden. Då behövs kunnande, fokus och tålamod, och Enersize VD, Anders Sjögren, berättar hur detta går till;

Beskriv utvecklingen under andra kvartalet?
Den vinstbaserad affärsmodellen har renodlats och offerter och avtal har skickats ut till en rad nya kunder. Vi satsar på pilotprojekt tillsammans med nya kunder för att kunna berätta för andra vad vi gör. Vi arbetar med att starta upp dessa affärer i Q3 och Q4 då införsäljningscykeln är lång. Parallelt har vi arbetat med att slimma organisationen och minska omkostnaderna för att göra Enersize ännu mer intressant på längre sikt.
Vår utvecklingsorganisation har kommit igång, och vi ser nu fördelarna med att kombinera djupt kunnande inom tryckluft med kompetens inom matematik, fysik och mjukvara. Det som Enersize bygger i molnet finns inte på marknaden och Compressed Air Services Generation 2, som släpps nästa år, kommer att ytterligare ge skjuts åt bolagets affär.
 
Hur har försäljningen gått och hur ser resultatet ut?
Som VD ligger jag hela tiden på för att öka försäljningstakten, och jag är själv aktiv i dialogerna med våra referenskunder och de större projekten, såsom arbetet med Scania som drar igång till hösten. Jag arbetar också nära våra säljare och är med och presenterar för nya kunder, dels för att utveckla vårt eget säljarbete, dels för att visa kunderna att vi är seriösa i vårt åtagande att leverera energioptimering och förbättrad kvalitet. Försäljningen under Q2 uppgick till 53 340 (35 384) EUR, vilket är i linje med vad vi förväntade oss. EBIT uppgick till -495 603 (-373 937) EUR, vilket framför allt beror på att bolaget belastas av engångskostnader från finansiering och arbetet med det omvända förvärvet med Finnish Batteries (”TeraFactory”).
 
Vilka är årets viktigaste händelser?
Två viktiga milstolpar är att vi nu har ett unikt, välgranskat avtal för vinstdelning med industrin, samt att Scania valde att gå vidare med oss i pilotprojektet och fördjupa samarbetet.
I juni lämnade vi in två patentansökningar där vi bland annat vill hindra framtida konkurrenter att koppla tryckluftsanvändningen mot produktionsresultatet i enskilda produktionslinor. Då olika produktionslinor kan använda väldigt olika mängd luft är jag övertygad om att detta kommer ge Enersize ett viktigt strategiskt övertag i längden. Utifrån den på sekundnivå uppmätta effekten på varje kompressor räknar vi ut mängden luft som genereras och genom regressionsanalys kan vi därefter räkna ut hur mycket luft som förbrukas av varje produktionslina. Vår patentsökta teknik fungerar utan att mäta flödet av luft till varje produktionslina. Då flödesmätare är dyra och opålitliga, skapar det ett bra försprång för Enersize.
En annan viktig händelse är att Enersize fick en helt ny styrelse i juni. Den nya styrelsen är tillsatt av Enersize nya huvudägare som investerade i bolaget i slutet av 2021, och kommer att kunna bidra till bolagets framgång genom sin djupa kompetens inom affärsutveckling, industrisälj och finansiering.
 
Ni jobbar mer med direktsälj i Sverige, hur ser marknaden ut i Sverige?
Den svenska industrin förbrukar 48 TWh elenergi varje år och 10% av detta går till tryckluft. Med energipriser som skjuter i höjden, speciellt i södra Sverige, ökar trycket på besparingar som snabbt går att genomföra utan att industrin behöver göra stora investeringar eller ändra sina arbetsmönster. Enersize helt unika kompletta tjänst för förbättring och energibesparing i industriella tryckluftssystem perfekt att ta till då den är sparar enomra mängder energi åt kunderna utan att påverka driften. Den kräver liten eller ingen extra insats för den egna personalen, ger snabbt stora vinser, och besparingarna kan bli omfattande även i medelstora tillverkande företag. Som en bonus får man vetenskapligt uppmätta resultat i form av minskad energianvändning och scope-2 CO2-utsläpp.
 
Vad förväntar du dig av det kommande halvåret?
Ökad försäljning baserad på vinstdelning! Det är oerhört viktigt att vi kan visa på framgång med försäljningen för att få förtroende från våra aktieägare att fortsätta resan och skala upp affären i Sverige, Norden och de marknader där vi har partners. Från tecknat kontrakt tar det bara någon månad innan intäkterna reflekterar detta eftersom vi jobbar med vinstdelning, vilket innebär att resultat från höstens arbete framför allt kommer att synas på resultatet till våren.
Vår egen mjukvara kommer innebära ett paradigmskifte i tryckluftsindustrin på sikt och vi fortsätter att vidareutveckla både den och bolaget med mål att bli en ledande leverantör av energieffektivisering för industriell tryckluft.
 
Anders Sjögren
VD, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS