Enersize Oyj avser att kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en garanterad företrädesemission om cirka 47 MSEK

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avser att kalla till extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Erbjudandet beräknas bestå av högst 72 402 216 nya aktier och högst 36 201 108 teckningsoptioner.

Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Enersize föreslår att extra bolagsstämma den 24 september 2019 bemyndigar styrelsen att besluta om Företrädesemissionen som kan, vid fullteckning, tillföra Enersize upp till cirka 47 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullteckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 24 MSEK och som högst cirka 47 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till 60 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, varav 5,3 MSEK utgör konvertering av lån.
 • Enersize kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 september 2019. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Vid tecknande av två (2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2/2019. Teckningskursen är 0,65 SEK eller 0.06 EUR per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen börjar den 1 oktober 2019 kl. 09.30 finsk tid (kl. 08.30 svensk tid), och slutar den 18 oktober 2019 kl. 16.30 finsk tid (kl. 15.30 svensk tid) i Finland och den 16 oktober 2019 kl. 16.30 finsk tid (kl. 15.30 svensk tid) i Sverige.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med 13 augusti 2020 till och med 27 augusti 2020. Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,65 SEK (0.06 EUR) eller högre än 1,30 SEK (0.12 EUR).
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att påskynda kommersialiseringen av Bolaget, samt för att förstärka Enersizes säljorganisation.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolaget befinner sig i ett skede där organisationens försäljnings-, marknadsförings- och produktionsorganisation fortfarande är under utveckling. I dagsläget har kundorderstocken inte nått tillräcklig höjd för att Bolaget ska kunna självfinansiera rörelsekapitalbehovet.

Styrelsen i Enersize bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i Bolaget för att kunna finansiera kommersialiseringsfasen och för att kunna lägga en grund för Bolagets fortsatta framgång. Rörelsekapitalet har varit ansträngt och Bolaget har under 2019 finansierat delar av verksamheten genom upptagande av kortfristiga skulder samt konvertering av skulder till aktier.

Enersize avser använda den totala nettolikviden till följande ändamål:

 • Återbetalning/kvittning kortfristiga skulder
 • Förstärka säljorganisationen
 • Vidareutveckla och förbättra produkter och tjänster
 • Förstärka Bolagets patent- och märkesskydd

Företrädesemissionen
Med stöd av extra bolagsstämmans beslut om bemyndigande avser styrelsen att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Enersize kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 september 2019. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Vid tecknande av två (2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2/2019. Teckningskursen är 0,65 SEK eller 0.06 EUR per aktie.
 • Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 72 402 216 nya aktier och 36 201 108 teckningsoptioner. Vid fullteckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om totalt cirka 47 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier kommer att vara från och med den 1 oktober 2019, och vara till den 16 oktober 2019 i Sverige och till och med 18 oktober 2019 i Finland.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 67 procent.
 • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med 13 augusti 2020 till och med 27 augusti 2020. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,65 SEK (0.06 EUR) eller högre än 1,30 SEK (0.12 EUR), vilket innebär att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 24 MSEK och som högst cirka 47 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 17,6 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare varav 5,3 MSEK utgör konvertering av lån motsvarande 11,2 procent, och cirka 19,9 MSEK, motsvarande cirka 42,4 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 60 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av bland annat Loudspring Oyj, Formue Nord Fokus A/S, Thorkel Investments Oy och Kivla Oy. Emissionsgarantierna har lämnats av Formue Nord Markedsneutral A/S samt Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Garanterna kan även välja att få ersättning i aktier istället för kontant, vid sådant fall är ersättningen fjorton (14) procent. Ingen ersättning utgår till de aktieägare som ingått teckningsförbindelser.

Indikativ Tidplan

24 september 2019 Extra bolagsstämma.
24 september 2019 Styrelsens beslut om Företrädesemissionen.
24 september 2019 Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i Företrädesemissionen.
25 september 2019 Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i Företrädesemissionen.
26 september 2019 Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Oy första aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilket medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
1 oktober – 14 oktober 2019 Handel i teckningsrätter.
1 oktober – 16 oktober 2019 Teckningsperiod i Sverige.
1 oktober – 18 oktober 2019 Teckningsperiod i Finland.
1 oktober – 1 november 2019 Handel i BTA, preliminär tidsperiod. Perioden kan komma att förlängas eller förkortas något, beroende på situation.
25 oktober 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

Information till finska aktieägare

För att kunna handla med Teckningsrätterna och BTA:er på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem innan erbjudandets avstämningsdag.

För att kunna handla med aktier eller teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Om en finsk investerare förvärvar aktier genom handel på Nasdaq First North Growth Market, kommer sådan aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Finlands system för att kunna bli registrerad som ägare i den aktieägarförteckning som administreras av Euroclear Finland.

Sådan cross-border avveckling är förenad med tillkommande kostnader och ledtider. Kontoförande institutet kommer att debiteras en överföringsavgift av Euroclear Sweden och Euroclear Finland och den avgiften och andra kostnader som debiteras av inblandade banker kommer sannolikt att läggas på aktieägaren.

Information till innehavare av teckningsoptioner av serie TO1

Bolaget har beslutat, att i enlighet med villkoren till teckningsoptioner av serie TO1, ge samtliga optionsinnehavare av serie TO1 samma företrädesrätt som aktieägare att delta i Företrädesemissionen.

Beslutet innebär att teckningsoptionerna av serie TO1 inte kommer omräknas. För att optionsinnehavare i serie TO1 ska ha möjlighet att nyttja denna rätt måste anmälan om teckning med stöd av teckningsoptioner ha skett senast den 10 september 2019. För de optionsinnehavare av teckningsoptioner av serie TO1 som inte har ingivit en anmälan om teckning per denna dag upphör rätten att delta i Förträdesemissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS