enersize-logo 300

Enersize Oyj föreslår en fullt garanterad företrädesemission och en riktad emission om totalt cirka 28 MSEK

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sitt förslag till dels en fullt garanterad företrädesemission om cirka 14 MSEK (”Företrädesemissionen”), dels en riktad emission om cirka 14 MSEK (den ”Riktade Emissionen”, tillsammans ”Emissionerna”). Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som den Riktade Emissionen är SEK 0,12 eller 0,012 EUR per aktie. Emissionerna förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som planeras till fredagen den 5 november 2021.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Enersize har beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma att hållas den 5 november 2021. Kallelsen till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
 • Genom Företrädesemissionen tillförs Enersize cirka 14 MSEK och genom den Riktade Emissionen cirka 14 MSEK, sammanlagt cirka 28 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av emissionsgarantier.
 • Enersize kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen, som planeras bli den 9 november 2021. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Teckningskursen i såväl Företrädesemissionen som den Riktade Emissionen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor styrelsen bedömer att emissionen kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge. Bolagets styrelse bedömer därför att teckningskursen är marknadsmässig.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 12 november 2021, till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland.
 • Emissionernas totala utspädning uppgår till cirka 51 procent för aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, baserat på det totala antalet aktier i Enersize efter såväl Företrädesemissionen som den Riktade Emissionen och förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
 • Ett emissionsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen kommer att offentliggöras senast den 11 november 2021.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Användningen av tryckluft inom tillverkningsindustrin är utbredd världen över och motsvarar en samlad energikostnad på över 2 000 miljarder kronor. Flera rapporter visar att så mycket som 50 procent av denna energi går förlorad på grund av läckage och ineffektiv användning. Samtidigt finns idag ett stort intresse för energibesparing och minskat koldioxidavtryck, och intresset ökar i takt med att vi ser mer direkta konsekvenser av den klimatpåverkan som energianvändningen världen över bidrar till. Enersize har genom åren hjälpt ett stort antal kunder, stora som små, att effektivt minska detta enorma svinn.

Enersize tillhandahåller en mjukvarulösning för analys och monitorering av tryckluftssystem inom industrin. Genom att använda Bolagets patenterade helhetslösning för optimering av tryckluftssystem kan tillverkningsföretag åstadkomma betydande besparingar för såväl energikostnader som koldioxidutsläpp.

Enersize har det senaste året lanserat en ny affärsmodell, som bygger på försäljning av Software-as-a-Service (SaaS)-abonnemang på Bolagets molntjänster. Genom att tillhandahålla mjukvara för analys och monitorering av tryckluftssystem kan fler kunder än tidigare använda Enersize tjänster för att uppnå en mer effektiv användning av tryckluft. Omställningen har inneburit att Bolaget har centraliserat sin verksamhet till huvudkontoret i Lund. Försäljningsorganisationen fokuserar numera framför allt på att teckna avtal med strategiska partnerföretag, till skillnad från tidigare då man varit mer inriktad på direktförsäljning, vilket innebär en betydligt större skalbarhet i affärsmodellen.

Covid-19-situationen har för Enersize inneburit förseningar av projekt samt begränsningar i möjligheten att besöka kunder för Enersize och dess partnerföretag. Dessutom innebär en omställning av affärsmodellen, tidigare bestående av större projektintäkter, till att nu utgöras av återkommande intäkter från SaaS-abonnemang att försäljningen inledningsvis förväntas bli lägre, innan större volymer byggts upp. Sammantaget innebär detta att Enersize behöver tillföras ytterligare kapital innan Bolaget kan uppnå kassaneutralitet.

Enersize tjänsteportfölj bygger på välbeprövad patenterad teknologi, utvecklad av Bolagets FoU-avdelning, som under det gångna året tredubblats i storlek. Investeringen lägger grunden för Enersize kommande generation mjukvara och har, tillsammans med viktiga rekryteringar av nyckelkompetenser inom Bolagets ledning, lagt grunden för en planerad tillväxt av affären under 2022.

Styrelsen har under 2021 aktivt undersökt olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering. I maj erhölls en bryggfinansiering om 8,4 MSEK från en mindre grupp investerare, med förfallodatum den 31 december 2021. Lånefinansieringen säkrade rörelsekapitalbehovet under 2021, och möjliggjorde en finansiell uthållighet för styrelsen i arbetet med att säkerhetsställa en långsiktig, stabil finansiering samt optimal kapitalstruktur för kommande år.

Nyemissionerna bedöms säkra Enersize rörelsekapital under 2022. Emissionslikviden kommer möjliggöra fortsatt etablering av den nya affärsmodellen samt fokuserat marknads- och försäljningsarbete i syfte att öka antalet partnerföretag som erbjuder Enersize tjänsteportfölj, samt:

 • Öka Enersize återkommande intäkter från långa och finansiellt stabila SaaS-kontrakt,
 • Vidare trimma och tillväxtanpassa organisationen,
 • Fortsätta expansionen av FoU-avdelningen, utveckla nästa generations molnbaserade mjukvarulösning samt utöka patentportföljen.

Vidare har styrelsen i Enersize gjort framsteg i tidigare meddelad avsikt att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize i syfte att uppnå en förenklad bolagsstruktur och administration, samt reducera overhead-kostnader. Styrelsen tittar på olika möjligheter att genomföra effektiviseringen, där domicilbyte och omvänt förvärv utvecklats till primära alternativ.

Företrädesemissionen
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en emission av högst 116 886 926 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, innebärandes en ökning av eget kapital om cirka 1,4 MEUR. I övrigt föreslås nedan huvudsakliga villkor:

 • Enersize kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i Enersize aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen, som planeras bli den 9 november 2021. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
 • Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Teckningskursen ska tillföras Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.
 • Inga bråkdelar av aktier kommer att utfärdas och det kommer inte att vara möjligt att delvis utnyttja en enstaka teckningsrätt.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 12 november 2021 till och med 25 november 2021 i Sverige och 29 november 2021 i Finland. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
 • En innehavare av teckningsrätter kan delta i Företrädesemissionen under teckningsperioden genom att teckna nya aktier genom att lämna ett teckningsmeddelande och betala teckningskursen i enlighet med den relevanta förvaltarens eller kontoförande institutets instruktioner. Alla teckningsrätter som förblir outnyttjade i slutet av teckningsperioden upphör att gälla utan någon kompensation.
 • Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med 12 november 2021 till och med 22 november 2021.
 • I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:
 1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiutfästelser.
 • Om emissionen övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption för att emittera upp till 11 688 692 ytterligare aktier (upp till 10 procent av emissionen eller cirka 1,4 MSEK).
 • De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till högst cirka 35 procent baserat på det totala antalet aktier i Enersize efter Företrädesemissionen, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Den Riktade Emissionen
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en emission av högst 116 886 926 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärandes en ökning av eget kapital om cirka 1,4 MEUR. I övrigt föreslås nedan huvudsakliga villkor:

 • Rätt att teckna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, pro-rata följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB, Staffansgården i Trää AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, utöver vad som beskrivs ovan under Bakgrund och motiv i sammandrag, att Bolaget kan få och engagera vissa nya strategiskt viktiga aktieägare för att stödja Bolagets affärsutveckling.
 • Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med ett antal investerare och på de villkor styrelsen bedömer att emissionen kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge. Bolagets styrelse bedömer därför att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen ska tillföras Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.
 • Aktieteckning ska ske senast den 29 november 2021. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
 • Betalning ska ske senast 6 december 2021. Bolagets styrelse ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
 • De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.
 • För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till cirka 33 procent baserat på det totala antalet aktier i Enersize efter den Riktade Emissionen.
 • Aktier emitterade i samband med den Riktade Emissionen är inte berättigade att delta i Företrädesemissionen.

Emissionsgarantier
Investerare som är berättigade till teckning i den Riktade Emissionen har ingått avtal om att teckna aktier i Företrädesemissionen som annars inte tecknas inom ramen för Företrädesemissionen upp till ett belopp om 14 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är därmed 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd genom garantiåtaganden. Ersättning för garantiåtagandena uppgår till 10 procent av garantibeloppet och kan betalas kontant eller i nyemitterade aktier.

Bolagets styrelse ska bemyndigas att besluta om en riktad emission av högst 11 688 692 nya aktier för sådan garantiersättning.

Indikativ tidplan
Denna tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

5 november 2021 Extra bolagsstämma
5 november 2021 Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen
8 november 2021 Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen
9 november 2021 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen (aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen kommer erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
11 november 2021 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsmemorandum
12 november-22 november 2021 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
12 november-25 november 2021 Teckningsperiod i Sverige
12 november – 29 november 2021 Teckningsperiod i Finland
12 november-tills registrering av emissionen skett Handel i BTA:er (”Betald Tecknad Aktie”) på Nasdaq First North Growth Market
2 december 2021 (beräknas) Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Information till finska aktieägare
För att kunna handla med teckningsrätter och BTA:er på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem innan erbjudandets avstämningsdag.

För att kunna handla med aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Om en finsk investerare förvärvar aktier genom handel på Nasdaq First North Growth Market, kommer sådan aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Finlands system för att kunna bli registrerad som ägare i den aktieägarförteckning som administreras av Euroclear Finland Oy.

Sådan cross-border avveckling är förenad med tillkommande kostnader och ledtider. Kontoförande institutet kommer att debiteras en överföringsavgift av Euroclear Sweden AB och Euroclear Finland Oy och den avgiften och andra kostnader som debiteras av inblandade banker kommer sannolikt att läggas på aktieägaren.

Emissionsmemorandum
Emissionsmemorandum beräknas offentliggöras senast den 11 november 2021. Fullständiga villkor och anvisningar samt information om garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Enersizes emissionsmemorandum som publiceras på Bolagets och Nordic Issuings respektive webbplatser, enersize.com och www.nordic-issuing.se.

Rådgivare
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB och Waselius & Wist är legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Enersize i någon jurisdiktion, varken från Enersize eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Enersize. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Emissionerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Nordic Issuing agerar för Enersize i samband med Emissionerna och inte för någon annans räkning. Nordic Issuing är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Emissionerna eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Enersize har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS