Enersize Oyj genomför en riktad unitemission uppgående till [3,95] MSEK och en riktad kvittningsemission uppgående till [0,55] MSEK

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, beslutat om en (i) riktad unitemission innehållande [395 000 000] units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie [4/2023] till en teckningskurs om 0,01 SEK unit, motsvarande cirka 0,001 EUR per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt (den ”Riktade Emissionen”) och en (ii) riktad kvittningsemission till Staffansgården i Trää och Torsion Invest], (”Långivarna”) till en teckningskurs om 0,01 SEK per aktie, motsvarande 0,001 EUR per aktie (den ”Riktade Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om cirka 41,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023. Genom den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen tillförs Enersize [3,95] MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare (”Investerarna”). Betalning för tecknade units ska ske genom kontant betalning. Betalning för tecknade aktier i den Riktade Kvittningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran.

Den Riktade Emissionen
Den Riktade Emissionen omfattar högst [395 000 000] units till en teckningskurs om 0,01 SEK per unit, motsvarande cirka 0,001 EUR per unit och aktie då teckningsoptionerna av serie [4/2023] erhålls vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 41,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023.

Varje teckningsoption av serie [4/2023] ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden som löper från och med 1 augusti 2023 till och med den 31 augusti 2023 avrundat ned till närmast helt öre, dock lägst 0,01 SEK och högst 0,02 SEK. Vissa av investerarna har lämnat garantier om att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie [4/2023] till ett lägsta belopp om cirka [2,05] MSEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie [4/2023] kommer att löpa från och med den 1 september 2023 till och med den 29 september 2023.

Den Riktade Kvittningsemissionen
Den Riktade Kvittningsemissionen omfattar högst [55 000 000] aktier till en teckningskurs om 0,01 SEK, motsvarande cirka 0,001 EUR per aktie. Teckningskursen i den Riktade Kvittningsemissionen har fastställts genom förhandling med Långivaren på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 41,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital och kvitta räntekostnader från tidigare upptaget lån. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission, men anser att det skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose det omedelbara kapitalbehov som krävs. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från emissionsgaranter givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden och (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som nyligen genomförts på marknaden.

Sammantaget är styrelsens bedömning ur aktieägarnas perspektiv att den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen är det bästa alternativet och att villkoren, efter förhandling på armlängds avstånd är marknadsmässiga. Vidare noterar styrelsen att teckningskursen i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie från och med den 17 april 2023 till och med den 28 april 2023 visserligen är hög, men har särskilt beaktat volatiliteten i Bolagets aktie, den låga teckningsgrad vid Bolagets senaste företrädesemission och det omedelbara kapitalbehov som Bolaget har.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen ökar antalet aktier i Enersize med [450 000 000] aktier till totalt [1 541 799 402] aktier. Utspädningen med anledning av den Riktade Emissionen och den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till cirka [29,2] procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie [4/2023] med anledning av den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget från [1 541 799 402] till [1 936 799 402] och utspädningen uppgår till ytterligare [20,4] procent.

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Johan Olson, VD
Telefon: +46 705 424600
E-post: johan.olson@enersize.com

Om Enersize Oyj

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagande att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
För mer information https://enersize.com.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-[**] [**]

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS