enersize-logo 300

Enersize Oyj genomför riktad kvittningsemission till emissionsgaranter med anledning av den avslutade företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen i Enersize den 24 oktober 2022 och vars utfall offentliggjordes den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen idag beslutat om att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier till de garanter som valt att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier (”Ersättningsemissionen”), i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,0507 SEK, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 november 2022 till och med 16 november 2022.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 juni 2022, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 24 183 798 aktier. Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för kontant utbetalning. Teckningskursen har fastställts till 0,0507 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Enersize aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen som löpte under perioden från och med den 2 november 2022 till och med den 16 november 2022. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 0,0507 SEK per aktie, vilket kan jämföras med stängningskursen för Bolagets aktie per den 2 januari 2023 som uppgick till 0,0445 SEK per aktie.. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Enersize med 24 183 798 aktier till totalt 851 142 280 aktier och aktiekapitalet ökar med totalt 4 211,73 EUR till 148 230,68 EUR. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 2,84 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget.

Viktig information

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize Oyj

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagande att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS.
För mer information https://enersize.com.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS