Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2018

Enersize Oyj (”Enersize”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2018. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en redogörelse av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet.  I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First Norths regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • Enersize ingår i början av februari 2018 avtal med Dürr Systems AG, en del av Dürr Group, om utnyttjande av bolagets system för mätning, analys och effektiviseering av tryckluftssystemet i
  Dürr Groups fabrikscampus/huvudkontor i Bietigheim-Bissingen, Tyskland.
 • Enersize rekryterar i mars 2018 en Vice President Operations, China samt en huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten. Båda kommer utgå från Shanghai.
 • I slutet av mars 2018 offentliggör Enersize nyheten om att bolaget haft ett tekniskt genombrott och med anledning av detta har lämnat in två patentansökningar av stor strategisk betydelse för bolagets verksamhet. Patentansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina.
 • Enersize meddelar i slutet av mars att, med anledning av de möjligheter som öppnar sig genom det tekniska genombrottet och de strategiska patentansökningarna, avser bolaget att utveckla sin affärsmodell, målbild och tillväxtstrategi med fokus mot tillväxt genom licensavtal. Enersize kommer även från och med nu kunna erbjuda tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja den i pågående projekt.
 • Enersize publicerar i slutet av mars 2018 en översikt över hur bolagets pågående kundprojekt har utvecklats. Enersize presenterar även en uppdaterad översikt över nuvarande försäljningspipeline för den kinesiska marknaden.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 april 2018 kallar Enersize till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.enersize.com).
 • Den 23 april 2018 ingår Enersize ett fyraårigt vinsdelningsavtal med Foton Cummins.
  Avtalet har ingåtts med bolagets kinesiska partner Beijing Join Team Energy & Environment som kontraktsmellanhand och samarbetspartner.  Vinstdelningsavtalet har tecknats som en fortsättning på befintligt installationsavtal med Beijing Foton Cummins. Fabriken använder mellan 7 000-8 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20-30% varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 50%.
 • Den 26 april 2018 hålls årsstämma i Enersize. Kommuniké med fattade beslut finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.enersize.com). Alla beslut fattades i enighet.


Projektöversikt per 2018-03-31

Nedan presenteras översikt av potentialen samt utvecklingen i Enersizes pågående kundprojekt och vinstdelningsavtal fram till 2018-03-31.


Marknadsöversikt [1]

Marknaden för effektivisering av industriella tryckluftssystem har stor potential. Den globala elanvändningen för att driva tryckluftssystem uppskattas till cirka 2 000 miljarder SEK per år. Den största delen av elanvändningen utgörs av drift av stora system ( >0,5MW). Dessa står för 1 % av de installerade systemen men använder sig av cirka 53 % av den totala energianvändningen, genomsnittlig systemstorlek för dessa system är 1MW/fabrik. Med 30 % besparingspotential enbart för de 1 % största installationerna, som är Enersizes fokus, är den årliga besparingspotentialen cirka 300 miljarder SEK.

Marknaden för industriella tryckluftssystem förväntas växa kraftigt framöver. Den årliga försäljningen av centrifugalkompressorer, den vanligaste typen i de allra största installationerna, förväntas växa till över
50 miljarder SEK årligen till 2024. Försäljningen av skruvkompressorer, den vanligaste typen i stora och medelstora installationer förväntas växa från 65 miljarder SEK per år 2016, till 90 miljarder SEK per år till 2021.

Den operativa livslängden för en kompressorinstallation kan vara upp till 20 år. Detta innebär att det på marknaden idag finns en stor andel gamla ineffektiva kompressorinstallationer. Under en kompressors livstid utgörs mer än 70 % av totalkostnaden av energikostnader. Inköpskostnaden för en kompressor kan i vissa fall utgöra under 10 % av livscykelkostnaden, resterande del utgörs av underhåll och reparationer.  Den största andelen av alla industriella tryckluftssystem opererar väldigt ineffektivt vilket i många fall ger en kapacitetsbrist. Systemeffektivisering är idag den främsta konkurrenten till nyinvestering i kompressorkapacitet, det är snabbare, mycket billigare, sparar mer energi och minskar utsläpp än uppgraderingar till nya kompressorer.


Kvartalsredogörelse 

Enersize ingår i början av februari 2018 avtal med Dürr Systems AG, en del av Dürr Group, om utnyttjande av bolagets system för mätning, analys och effektiviseering av tryckluftssystemet i Dürr Groups fabrikscampus/huvudkontor i Bietigheim-Bissingen, Tyskland. Enersize har sedan tidigare installerat en demoversion i Dürr Groups fabrik för utveckling. Målsättningen med demoversionen var att kunna testköra nya algoritmer och automatiserad analys. Genom demoversionen kunde det påvisas en optimeringspotential och med anledning av den med Enersizes system påvisade optimeringspotentialen ingick Dürr Systems AG och Enersize avtal om att utöka demonstrationsavtalet till ett fullständigt installations- och energieffektiviseringsprojekt. Avtalet är upplagt som ett ramavtal där Dürr Systems AG och Enersize kommer dela förtjänsten från uppnådda besparingar lika mellan parterna. Genomförande av enskilda besparingsåtgärder kommer beslutas om individuellt inom avtalets ramar. 

Enersize rekryterar i mars 2018 en Vice President Operations, China samt en huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten. Tjänsten som Vice President Operation, China med placering i Shanghai är nyinrättad och syftar till att skapa optimala förutsättningar för både Enersizes nyförsäljning gentemot kinesiska kunder såväl som att accelerera pågående projekt. Huvudprojektledaren kommer att arbeta under Vice President Operations, China med både kundkontakt samt ansvar för det organisatoriska genomförandet av kundprojekt i Kina.

I slutet av mars 2018 lämnar Enersize in två patentansökningar av stor strategisk betydelse för bolagets verksamhet. Patentansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina. Uppfinningarna innebär att analys av produktionseffektivitet, kompressorutnyttjande och matchning mot förbrukning av tryckluft kan automatiseras. Att utföra denna typ av analys med på marknaden tillgängliga metoder är ett tidskrävande arbete som kräver djup expertkunskap som även ger en ofullständig och bristfällig bild av felaktiga inställningar, systembrister samt orsakssamband och förbättringsmöjligheter.

Enersize nya uppfinningar innebär att bolaget har nått en sådan automatiseringsgrad att det nu på fabriksnivå och dessutom utan assistans kan göras den nödvändiga analysen. Att analysen nu kan utföras automatiskt istället för manuellt gör att analysen även kan ske i realtid, vilket ger stora fördelar i samband med till exempel produktionsförändringar. Vidare möjliggör detta även kontinuerlig systemövervakning och automatiserad avvikelse- och ineffektivitetsdetektering.

Med anledning av de möjligheter som öppnar sig genom de strategiska patentansökningarna, avser Enersize att utveckla sin affärsmodell, målbild och tillväxtstrategi med fokus mot tillväxt genom licensavtal. Enersize kommer även från och med nu kunna erbjuda tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja den i pågående projekt, vilket innebär att bolaget redan under det första kvartalet 2018 har nått målsättningen att ha en automatiserad mjukvara som kan utlicensieras. För att utnyttja denna fördel avser Enersize att tidigarelägga uppbyggnaden av en anpassad internationell försäljningsorganisation.

En tidigarelagd lansering av autonom mjukvara och uppbyggnad av en anpassad försäljningsorganisation tillsammans med en aktiv patentstrategi kan komma att innebära en tidigareläggning av vissa kostnader. Förutsatt att kapitalmarknaden och bolagets situation är den rätta, kan detta innebära att Enersize väljer att i framtiden genomföra ytterligare kapitalanskaffning för att kunna accelerera bolagsutvecklingen och skapa en marknadsledande position inom mjukvara för analys- och skötsel av industriella tryckluftssystem samt för att skapa hinder gentemot eventuella efterföljande konkurrenter i segmentet.

Enersize bedömer att marknaden till större delen är kommersiellt orörd och att bolaget står i en unik position för att kunna utnyttja detta. Bolagets nya målsättning är att bli absolut ledande på marknaden för mjukvaror avseende mätning, analys, övervakning och skötsel av industriella tryckluftssystem. Detta kommer framgent att utgöra bolagets framtida huvudfokus för tillväxt.

Enersize kommer att låta den kinesiska projektverksamheten fortsätta växa organiskt i linje med tidigare planer och strategier samt även utvidga projektverksamheten riktad mot de allra största fabrikerna till nya geografiska marknader. Med grund i de inlämnade patentansökningarna och eventuella ytterligare framtida patentansökningarna kommer Enersize nu att rikta in sig mot att bygga ett fullskaligt immaterialrättsligt skyddat mjukvaruerbjudande som huvudsaklig framtida tillväxtstrategi baserad på licensiering. Enersize avser att så långt som möjligt bygga även licensmodellen med en inriktning mot delning av uppnådda besparingar vilket ger kunderna en garanti att licenskostnaderna aldrig kommer överstiga eventuella besparingsmöjligheter. Bolagets styrelse anser att detta ger möjlighet till högre genomsnittliga licensintäkter från kunder samt underlättar införsäljning.


Finansiell utveckling under det första kvartalet 2018

Inga ytterligare kundavtal har gått in i vinstdelningsfas under perioden.


Kommande ekonomiska rapporter

 • Halvårsrapport       2018-08-28
 • Summering av Q3                  2018-10-30
 • Bokslutskommuniké              2019-03-26


VD Sami Mykkänen har ordet

Det första kvartalet 2018 har nu passerat och det har varit ett händelserikt kvartal för Enersize som tagit tydliga kliv framåt i sin utveckling och tillväxtstrategi. Vi släppte vår bokslutskommuniké för lite mer än en månad sedan och i samband med det släppte vi även information om status och historik över pågående projekt samt information om hur det tekniska genombrott som gjorts av vår forsknings- och utvecklingsavdelning i Lund påverkar vår strategi.

Information inkluderade alla händelser under första kvartalet och även händelser därefter så denna kvartalsuppdatering innehåller utöver vad som tidigare kommunicerats egentligen bara den senaste nyheten om att vi nu avtalat om villkoren för vinstdelning i Foton Cummins-projektet. Det är en nog så viktig nyhet för den visar att vi kan gå vidare från installationsavtal till vinstdelningsavtal. Nu är målet att så fort som möjligt föra över övriga installationsavtal till vinstdelningsavtal för att därefter slutföra besparingsåtgärderna och skapa intäkter.

Det tekniska genombrottet vi gjort innebär både att vi har kunnat lämna in två strategiskt viktiga patentansökningar för att ge oss ett immaterialrättsligt skydd, men även att vi nu har kunnat börja använda vår den nya tekniken i såväl pågående som nya projekt. Tekniken ger oss möjlighet att accelerera både projekt och försäljning samt att nå våra utvecklingsmål om en autonom mjukvara tidigare. Därigenom ligger vi på tekniksidan före vår initiala tidsplan. Vi har dessutom en bra pipeline med pågående installationsavtal som vi bedömer kommer att ge oss utväxling under det kommande året i form av vinstdelningsavtal samt en stor pipeline med pågående diskussioner med nya potentiella kunder. För de nya kunderna arbetar vi med en målsättning att kunna gå direkt till vinstdelningsavtal utan att först behöva gå vägen via installationsavtal.

Inom tillverkningsindustrin är långa cykeltider vanligt, vilket innebär att det ligger mycket arbete och många möten bakom varje avtal. Arbete och tid som inte syns förrän vi har fått signaturen på papper och kan gå ut med nyheten till er aktieägare. Fördelen är att även åtaganden är över långa cykler där ett flerårigt vinstdelningsavtal, tack vare vår mjukvara, kommer att ge intäkter under lång tid framöver utan större resursåtgång eller åtaganden. Genom att bygga upp en växande portfölj av pågående vinstdelningsavtal säkrar vi intäkter med hög marginal under de kommande åren.

Vi har även haft vår årliga bolagsstämma, som detta år hölls i Helsingfors. På bolagsstämman höll jag och vår ordförande Christian Merheim en presentation över bolaget. Om ni inte redan läst den så kan ni ladda ner den här: https://mb.cision.com/Public/15739/2506596/82474fd8b121eadb.pdf. Jag rekommenderar er varmt att läsa igenom den så får ni både en bra bild av bolagets nuläge samt även en detaljerad genomgång av marknaden och marknadsstorleken.

Sedan hösten 2017 har vi haft en demoversion av vår automatiserade analysmjukvara installerad hos Dürr Group, där en av våra delägare är huvudägare. I februari 2018 tecknade vi ett avtal om fullständigt energieffektiviseringsprojekt med vinstdelning då Enersize mjukvara visat att systemet som av kunden uppfattats som väldigt effektivt hade flera större optimeringsmöjligheter. Med denna installation har vi nu två nya installationer i Europa, något som visar att vår teknik passar lika bra till den typ av tryckluftsinstallationer vi ser i europeiska fabriker såväl som i Kina.

Enersize har under en längre tid haft fokus på att utveckla en autonom mjukvara för kommersiell licensiering. Som ovan nämnt meddelade vi i mars 2018 om det tekniska genombrott som gjorts och vi valde med anledning därav att lämna in två patentansökningar som bedöms vara av stor strategisk betydelse för Enersize. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Vi bedömer, tillsammans med vårt patentombud, att sannolikheten för att patentansökningarna kommer att godkännas är mycket god och att patenten kommer ge ett starkt skydd för våra uppfinningar.

Den nya tekniken innebär att det automatiskt på fabriksnivå kan göras den nödvändiga analysen av kompressorsystemen. Att analysen nu kan utföras automatiskt istället för manuellt gör att analysen även kan ske i realtid, vilket möjliggör kontinuerlig systemövervakning.

De tekniska genombrotten medför att vi har tagit ett stort steg mot att ha vårt huvudfokus gentemot mjukvaror med målet att bli dominerande på marknaden för optimering och management av industriella tryckluftssystem. Vi bedömer att marknaden till största delen är kommersiellt orörd och att vi står i en unik position för att kunna utnyttja detta. Vår nya målsättning är därför att bli absolut ledande på marknaden för mjukvaror avseende mätning, analys, övervakning och skötsel av industriella tryckluftssystem. Detta kommer framgent att utgöra vår huvudfokus för tillväxt.

Vi har under kvartalet finslipat vår operativa verksamhet med större personella resurser, större närvaro i Kina, bättre analysmjukvara, bättre organisatoriska processer och verktyg samt i bolaget efter hand uppbyggd kunskap och erfarenhet. Detta innebär att ett mindre avtal av våra installationsavtal förväntas gå in i vinstdelningsfas redan under det andra kvartalet 2018 följt av ett större antal projekt som väntas gå in i vinstdelning under det andra halvåret 2018. Foton Cummins var det första avtalet som gick vidare till vinstdelning under Q2 2018. Jag ser med tillförsikt fram emot utvecklingen inom våra kundprojekt.

För ett antal år sedan var Enersize ett rent energimätteknikbolag. De senaste åren har vi gått från ren mätteknik till att bli analysexperter inom tryckluft och nu, med dessa tekniska genombrott, patentansökningar och uppdateringar av vår strategi och utvecklingsplan, så tar vi steget till att kunna erbjuda automatiserade lösningar. Det har varit en väldigt givande resa så här långt och jag ser med stor tillförsikt på vad vi kan åstadkomma i framtiden, både med Enersize som bolag och genom att aktivt hjälpa tillverkande industri över hela världen att på ett enkelt och lönsamt sätt minska sin energiförbrukning och sitt koldioxidavtryck.

Listan på nya möjliga kundfabriker växer stadigt och vi för många aktiva kunddialoger samt dialoger för att utöka vårt partnernätverk både i Kina men även Europa och övriga världen. Jag ser ett spännande och händelserikt år framför oss som jag förväntar mig kommer innebära rejäla kliv framåt för Enersize.

Sami Mykkänen

VD, Enersize Oyj


———————-

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com  

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com


[1] Källor för marknadsdata. I. approximated from data from US Energy Department (US data), “United States Electric Motor Systems Market opportunities Assesment”, numbers estimated on 4% of global electricity usage. II. Global Market Insights, Inc, Sellbyville, Delaware, – Centrifugal Air Compressor Market is set to exceed USD 7 billion by 2024; according to a new research report by Global Market Insights, Inc. High growth in the Asia Pacific automotive industry will drive the centrifugal air compressor market by 2024. III. Markets & Markets. The report "Screw Compressor Market by Type (Oil-free, Oil-Injected), Stage (Single, Multi), Technology (Stationary, Portable), End-User (Chemical & Petrochemicals, Food & Beverage, Mining & Metals, Oil & Gas, Automotive, Power), & by Region – Global Forecast to 2021", The screw compressor market is expected to grow from an estimated USD 7.99 Billion in 2016 to USD 11.01 Billion by 2021

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS