Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2018

Enersize Oyj (”Enersize”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – september 2018. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet.  I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First Norths regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2018

  • Enersize ingår i samarbete med Venergy Ltd. (”Venergy”) ett installationsavtal med Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd, (“Hankook Tire”). Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen, som ännu ej uppskattats, har uppmätts och identifierats genom Enersize system.
  • Enersize tecknar i samarbete med Venergy ett sexårigt avtal om vinstdelning med Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. (“Pangang Titanium”). Kontraktet har vunnits via budgivning i öppen konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder cirka 12 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%, eventuellt mer, varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 45%.
  • Enersize bildar nytt dotterbolag i Kina samt öppnar nytt kontor i Shanghai. Med ett registrerat bolag på det kinesiska fastlandet uppnås flera fördelar främst marknadsmässigt men även avseende kundfakturering och pengatransaktioner mellan Kina och Europa.
  • Enersize lämnar in en tredje strategisk patentansökan. Ansökan avser en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Patentansökan har lämnats in i Sverige och ansökan i Kina planeras att göras senare med hjälp av prioritetsförfarande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Enersize marknadslanserar automatiserad kompressoranalys i bolagets SaaS (Software as a Service)-tjänst. Detta innebär att alla befintliga kunder kan erbjudas tillgång till analysverktyget online. Analysverktyget nås via en vanlig webbläsare och baseras på de två patentansökningar Enersize har lämnat in under 2018.

Projektöversikt per 2018-09-30

Nedan presenteras översikt av potentialen samt utvecklingen i Enersizes pågående kundprojekt och vinstdelningsavtal fram till 2018-09-30.

Marknadsöversikt

Marknaden för effektivisering av industriella tryckluftssystem har stor potential. Den globala elanvändningen för att driva tryckluftssystem uppskattas till cirka 2 000 miljarder SEK per år. Den största delen av elanvändningen utgörs av drift av stora system ( >0,5MW). Dessa står för 1 % av de installerade systemen men använder sig av cirka 53 % av den totala energianvändningen, genomsnittlig systemstorlek för dessa system är 1MW/fabrik. Med 30 % besparingspotential enbart för de 1 % största installationerna, som är Enersizes fokus, är den årliga besparingspotentialen cirka 300 miljarder SEK.

Marknaden för industriella tryckluftssystem förväntas växa kraftigt framöver. Den årliga försäljningen av centrifugalkompressorer, den vanligaste typen i de allra största installationerna, förväntas växa till över
50 miljarder SEK årligen till 2024. Försäljningen av skruvkompressorer, den vanligaste typen i stora och medelstora installationer förväntas växa från 65 miljarder SEK per år 2016, till 90 miljarder SEK per år till 2021.

Den operativa livslängden för en kompressorinstallation kan vara upp till 20 år. Detta innebär att det på marknaden idag finns en stor andel gamla ineffektiva kompressorinstallationer. Under en kompressors livstid utgörs mer än 70 % av totalkostnaden av energikostnader. Inköpskostnaden för en kompressor kan i vissa fall utgöra under 10 % av livscykelkostnaden, resterande del utgörs av underhåll och reparationer. Den största andelen av alla industriella tryckluftssystem opererar väldigt ineffektivt vilket i många fall ger en kapacitetsbrist. Systemeffektivisering är idag den främsta konkurrenten till nyinvestering i kompressorkapacitet, det är snabbare, mycket billigare, sparar mer energi och minskar utsläpp än uppgraderingar till nya kompressorer.

Finansiell utveckling under det tredje kvartalet 2018

Enersize har nytecknat ett vinstdelningsavtal med Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. under perioden. Vidare har Enersize även tecknat ett installationsavtal med Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd.

Kommande ekonomiska rapporter

  • Bokslutskommuniké              2019-03-26VD Sami Mykkänen redogör för det tredje kvartalet 2018

Vi har nu avslutat det tredje kvartalet 2018. Även om vi under kvartalet har ingått två nya kundavtal, varav det ena med en av världens största däcktillverkare, är det min bedömning att det finns utrymme att ytterligare accelerera verksamheten. Som vi tidigare publicerat har vi en stor kundpipeline under bearbetning och vi arbetar hårt på att kunna fortsätta presentera fler realiserade projekt utifrån kundpipelinen under de kommande kvartalen.

Under 2018 har vi satsat på att gå direkt till vinstdelningsavtal med nya kunder. Det har inneburit lite längre förhandlingscykler men innebär samtidigt lägre risker för oss och vi förväntar oss även att på detta sätt nå de avgörande vinstdelningsfaserna snabbare. Att bygga upp den här typen av verksamhet är ett ständigt lärande för organisationen där bättre organisation och genomförande efterhand ger kortare ledtider och bättre resultat. Något som i slutändan vänds till en konkurrensfördel. När det här skrivs så har vinstdelningsperioden påbörjats med BOE3 och genomförande av besparingsåtgärder pågår hos både Pangang och Foton Cummins. Hankook har utvecklats snabbt framåt och vi slutfört både installation och analys och arbetar nu mot att växla över denna fabrik till vinstdelningsavtal.

Under det tredje kvartalet 2018 bildade vi Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd., vilket är vårt helägda kinesiska dotterbolag. Med ett registrerat bolag på det kinesiska fastlandet uppnås flera fördelar främst marknadsmässigt men även avseende kundfakturering och likvida transaktioner mellan Kina och Europa. Eftersom målet är att skala upp faktureringen mot kinesiska kunder är detta en viktig komponent. Det gör stor skillnad för våra inhemska kunder att kunna ha avtalsförhållanden direkt med ett kinesiskt bolag. Att ha ett dotterbolag i Kina visar även på ett långsiktigt åtagande, något som är en viktig beståndsdel för att bygga affärer i Kina.

I september 2018 lämnade vi in en tredje strategisk patentansökan. Ansökan avser en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Tack vare att vi nu har lämnat in patentansökan kan vi vara helt öppna med kunderna kring vår unika mätmetodik, det är ett stort steg framåt för vår del och jag hoppas detta kan ge gensvar i projektförsäljningen.

Som ett resultat av de tre strategiska patentansökningar vi har lämnat in under 2018 marknadslanserade vi i mitten av oktober 2018 vår automatiserade kompressoranalys i vår SaaS-tjänst. Analysen sker i realtid och ger möjlighet att få en direkt överblick av hur kompressorerna samverkar både med varandra och med fabrikens behov av tryckluftsförsörjning utan expertkunskap. Den automatiserade analysen innehåller ett antal olika verktyg som alla arbetar i realtid och nås online. Tack vare den automatiserade analysen kan en tekniker eller driftsansvarig själv övervaka och få inblick i systemet utan experthjälp. Genom denna marknadslansering kan vi påbörja vår marknadsuppbyggnad kring att leverera tryckluftsoptimeringsverktyg som SaaS, något vi är först i världen med att kunna erbjuda. På vår hemsida & Youtube hittar ni en video med en kort demonstration av det automatiserade analysverktyget. https://youtu.be/U91BskdHmNs

Sammanfattningsvis har Enersize tagit flera viktiga kliv under det tredje kvartalet 2018. Vi bedömer att dessa kliv kommer hjälpa oss föra våra affärer i Kina framåt. Med vår stora kundpipeline väntar vi oss att kunna realisera flera projekt under de kommande kvartalen. Att vi dessutom är den första aktören i världen att kunna leverera ett tryckluftsoptimeringsverktyg som SaaS gör att jag med tillförsikt ser på framtiden.

Sami Mykkänen

VD, Enersize OyjCertified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

+46 40 615 14 10 – www.sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com


Källor för marknadsdata. I. approximated from data from US Energy Department (US data), “United States Electric Motor Systems Market opportunities Assesment”, numbers estimated on 4% of global electricity usage. II. Global Market Insights, Inc, Sellbyville, Delaware, – Centrifugal Air Compressor Market is set to exceed USD 7 billion by 2024; according to a new research report by Global Market Insights, Inc. High growth in the Asia Pacific automotive industry will drive the centrifugal air compressor market by 2024. III. Markets & Markets. The report "Screw Compressor Market by Type (Oil-free, Oil-Injected), Stage (Single, Multi), Technology (Stationary, Portable), End-User (Chemical & Petrochemicals, Food & Beverage, Mining & Metals, Oil & Gas, Automotive, Power), & by Region – Global Forecast to 2021", The screw compressor market is expected to grow from an estimated USD 7.99 Billion in 2016 to USD 11.01 Billion by 2021

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS