Enersize Oyj offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som extra bolagsstämman i Enersize beslutade om den 5 november 2021, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den maximala emissionsvolymen. Enersize genomför även en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK till tio kvalificerade investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen finns nu publicerat på Enersize webbplats, https://enersize.com, samt på Nordic Issuings webbplats, https://nordic-issuing.se. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att ladda ned från Nordic Issuings webbplats.

Kort om Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 9 november 2021 var registrerad som aktieägare i Enersize äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
  • Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckning av aktier kan ske från och med 12 november 2021, till och med 25 november i Sverige och 29 november 2021 i Finland.
  • Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
  • Bolaget tillförs cirka 14 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter pågår från och med 18 november 2021 till och med 22 november 2021.
  • Handel i BTA kommer att inledas omkring den 18 november 2021 till och med Företrädesemissionen är registrerad i handelsregistret.

Notera att tidplanen skiljer sig något från vad som tidigare kommunicerats.

Totalt omfattas 14 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Enersize genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK pro-rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Den riktade emissionen genomförs till samma teckningskurs som Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB och Waselius & Wist är legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Information

Mer information, samt material, finns under rubriken ”Investors” på Enersizes webbplats.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Enersize Oyj announces final outcome of the rights issue

The rights issue in Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”), which was resolved at the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021 (the “Rights Issue”), was subscribed to 100 percent, corresponding to approximately SEK 14 million. In total, 116,886,926 shares were subscribed for, of which 59,856,938 with preferential rights, 20,416,719 without preferential rights and 36,613,269 within the framework of the procured consortium of underwriters. In addition, the Company will receive approximately SEK 14 million through the directed issue, which was resolved at the Extraordinary General meeting on 5 November 2021 (the “Directed Issue”), resulting in the Company receiving a total of approximately SEK 28 million before issuance costs.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes information memorandum regarding the rights issue

Enersize Oyj (”Enersize” or the “Company”) today publishes an information memorandum by reason of the rights issue of shares resolved by the Extraordinary General Meeting of Enersize on 5 November 2021, in accordance with the proposal of the Board of Directors (the “Rights Issue”). Upon full subscription in the Rights Issue, the Company will receive approximately SEK 14 million before issue costs. The Rights Issue is secured through underwriting commitments corresponding to 100 percent of the maximum issue volume. Enersize also carries out a directed share issue of approximately SEK 14 million to ten qualified investors.

Läs mer »

Enersize Q3 2021 Company Brief

Enersize Oyj’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3 2021 company brief originally published in Swedish on November 11, 2021, with title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021”.

Läs mer »

Enersize receives important patent approvals in China

Nasdaq First North-listed Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) has received two approvals for its Chinese patent applications. The patents relate partly to a method for designing, optimizing, and performing measurements of compressed air systems that consist of several compressors, and partly to visualizing the energy consumption in such systems. The patents are important steps in the development of the Enersize software platform Compressed Air Services (“CAS”), which offers Enersize’s customers continuous monitoring and optimization of compressed air systems.

Läs mer »

NEWS