Enersize Oyj offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som extra bolagsstämman i Enersize beslutade om den 5 november 2021, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den maximala emissionsvolymen. Enersize genomför även en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK till tio kvalificerade investerare.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen finns nu publicerat på Enersize webbplats, https://enersize.com, samt på Nordic Issuings webbplats, https://nordic-issuing.se. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att ladda ned från Nordic Issuings webbplats.

Kort om Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 9 november 2021 var registrerad som aktieägare i Enersize äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
  • Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) aktie som innehas på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckning av aktier kan ske från och med 12 november 2021, till och med 25 november i Sverige och 29 november 2021 i Finland.
  • Teckningskursen är 0,12 SEK eller 0,012 EUR per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
  • Bolaget tillförs cirka 14 MSEK vid full teckning av Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter pågår från och med 18 november 2021 till och med 22 november 2021.
  • Handel i BTA kommer att inledas omkring den 18 november 2021 till och med Företrädesemissionen är registrerad i handelsregistret.

Notera att tidplanen skiljer sig något från vad som tidigare kommunicerats.

Totalt omfattas 14 MSEK av Företrädesemissionen av emissionsgarantier, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens maximala belopp.

Enersize genomför, parallellt med Företrädesemissionen, en riktad emission av aktier om cirka 14 MSEK pro-rata till följande kvalificerade investerare: John Fällström, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB, J.O. Möllerström Brothers Operation AB, Torsion Invest AB, Hajelo AB, Mikael Blihagen, Ironblock AB och Staffansgården i Trää AB. Den riktade emissionen genomförs till samma teckningskurs som Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 28 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB och Waselius & Wist är legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Information

Mer information, samt material, finns under rubriken ”Investors” på Enersizes webbplats.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS