enersize-logo 300

Enersize Oyj: Offentliggörande av bokslutskommuniké

Enersize Oyj (”Enersize”) publicerar härmed bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 321 402 (351 425) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -1 820 407 (-335 010) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,02) EUR.
 • Soliditeten** uppgick till 61 (-78) %.

Andra halvåret 2017 (2017-07-01 till 2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 137 807 (28 401) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -890 094 (-389 003) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 (-0,02) EUR.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 31 december 2017: 29 229 680 aktier (23 028 000[1]). Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret 2017:
27 564 680  (22 030 500[1]) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

[1] Siffran har omräknats till motsvarande antal efter genomförd splitt 4750:1, antal registrerade aktier per 31 december 2016 var 4 848, genomsnittligt antal aktier för helåret 2016 var 4 638.


Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

 • Enersize genomför en fulltecknad private placement om totalt cirka 1,2 MEUR inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Bland de som tecknar finns bl.a. Scania Growth Capital och Heinz Dürr Investment.
 • Enersize håller årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).
 • Enersize avtalar om installation för energimätning och effektivitetsanalys i ett andra fristående projekt med plattskärmstillverkaren BOE Group Beijing Gen 8 Plant i Peking.
 • Enersize tecknar nya avtal för installation av Bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos motortillverkaren Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd.
 • Enersize tecknar nya avtal för installation av Bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos byggmaterialtillverkaren BBMG Liulihe Cement.

Andra kvartalet

 • Enersize genomför en nyemission inför notering som blir fulltecknad. Totalt tillförs Bolaget cirka 2,8 MEUR före emissionskostnader och cirka 700 nya aktieägare.
 • Enersize rapporterar transaktioner utförda av personer i ledande ställning.
 • Bolaget tecknar nytt installationsavtal med tillverkaren av polyesterfiber, TongKun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber. Projektets installationsfas beräknas påbörjas under Q3 2017.
 • Enersize meddelar att Bolaget har godkänts för notering på First North och första dag för handel blir den 15 juni 2017. Ticker är ”ENERS”.
 • Bolaget tecknar ett fyraårigt vinstdelningsavtal med BOE Technology Center, vilket är BOE Groups pilot- och förseriefabrik.  
 • Enersize tecknar ett avtal för installation av Bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem i en av Shijiazhuang No.4 Pharmaceuticals fabriker. Projektet är Enersizes första projekt inom läkemedelsindustrin.

Tredje kvartalet

 • En kortdokumentär med miljöfokus som handlar om Enersizes arbete med att effektivisera tryckluftssystem i Kina publiceras. Kortdokumentären ”Under Pressure” finns tillgänglig här: https://www.youtube.com/watch?v=9UCjK8lvIEc
 • Enersize meddelar att Bolaget har pågående förhandlingar med Enersize partner Venergy Ltd. avseende installation av Enersizes teknik i en kinesisk fabrik verksam inom tillverkning av polyesterfiber.

Fjärde kvartalet

 • Enersize ingår avtal med Scania om installation av Enersizes system för mätning och analys av industriella tryckluftssystem i Scanias fabrik i Södertälje.
 • Enersize rekryterar forskningschef och bildar det svenska dotterbolaget Enersize Advanced Research AB för forskning och utveckling.
 • Enersize tecknar i samarbete med Venergy Ltd. nytt installationsavtal i en polyesterfiberfabrik i Kina. Avtalet omfattar installation av Enersize mät- och analyssystem för fabrikens tryckluftssystem om fem bar. Därutöver innehåller avtalet en option för kunden att i ett andra steg utöka installationen till fabrikens tre övriga tryckluftssystem samt om genomförande av effektiviseringsprojekt med olika fastprisåtagande satta mot garantinivåer på uppnådda besparingar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize ingår i början av februari 2018 ett avtal med Dürr Systems AG, en del av Dürr Group, om ett energieffektiviseringsprojekt i Dürr Groups fabrikscampus/huvudkontor i Tyskland.
 • Enersize rekryterar i mitten av mars 2018 en Vice President Operations, China samt en huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten.
 • I slutet av mars 2018 meddelar Enersize att man haft ett tekniskt genombrott där man även lämnat in två patentansökningar av stor strategisk betydelse baserade på det tekniska genombrottet. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna lämnas in parallellt i Sverige och Kina.
 • I slutet av mars 2018 meddelar Bolaget att man med anledning av de möjligheter som öppnat sig till följd det tekniska genombrottet och de därav följande patentansökningarna kommer utveckla sin affärsmodell, målbild och tillväxtstrategi med fokus mot tillväxt genom licensavtal. Enersize kommer även från och med nu kunna erbjuda den automatiserade tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja den i pågående projekt.
 • I slutet av mars 2018 presenterar Bolaget en sammanställning av den historiska utvecklingen och status för bolagets pågående projekt samt status för bolagets försäljningspipeline.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com  

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq Stockholm First North. 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS