Enersize Oyj: Offentliggörande av halvårsrapport för det första halvåret 2018

Enersize Oyj (”Enersize”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2018. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret 2018 (2018-01-01 till 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 183 932 (183 594) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -502 819 (-930 313) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,017 (-0,037) EUR.
 • Soliditeten** uppgick till 56,3 (69,5) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i Enersize per den 30 juni 2018: 29 229 680 aktier (29 229 680). Genomsnittligt antal aktier för första halvåret 2018: 29 229 680 (25 120 960) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

Första kvartalet

 • Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt tillsammans med Dürr Systems AG. Avtalet är upplagt som ett ramavtal där Dürr Systems AG och Enersize delar förtjänsten från uppnådda besparingar lika mellan parterna. Genomförande av enskilda besparingsåtgärder kommer beslutas om individuellt inom avtalets ramar.
 • Enersize rekryterar Sami Kyllönen som operativt ansvarig för den kinesiska verksamheten. Kyllönen blir även del av Enersizes ledningsgrupp. Vidare rekryterar Enersize även Yawei Rex Zhu som huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten.
 • Enersize lämnar i slutet av mars in två patentansökningar som av styrelsen bedöms ha strategisk betydelse för Bolaget. Ansökningarna avser dels en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem samt dels en metod för analys av energieffektivitet och orsakssamband i kompressorsystem. Båda patentansökningarna har lämnats in parallellt i Sverige och Kina.
 • Enersize meddelar att Bolaget till följd av de strategiska patentansökningarna vidareutvecklar affärsmodellen och affärsstrategin. Enersize kommer även att erbjuda den autonoma tekniken till nya och befintliga kunder på licensbasis samt utnyttja den i pågående besparingsprojekt.
 • Enersize presenterar en översikt över hur pågående kundprojekt har utvecklats. Enersize presenterar även en uppdaterad översikt över nuvarande försäljningspipeline för den kinesiska marknaden.

Andra kvartalet

 • Enersize ingår ett fyraårigt vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd. (”Beijing Foton Cummins”). Beijing Foton Cummins är ett Joint Venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en kund till Enersize sedan tidigare och Cummins, som är ett US Fortune 500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enersize ingår i samarbete med Venergy ett installationsavtal med Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd, (“Hankook Tire”).
 • Enersize Oyj (”Enersize”) har i samarbete med Venergy tecknat ett sexårigt avtal om vinstdelningsavtal med Pangang Group Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. (“Pangang Titanium”). Kontraktet har vunnits via budgivning i öppen konkurrens med andra energieffektiviseringsbolag. Fabriken använder cirka 12 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20%, eventuellt mer, varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 45%.

För fullständig halvårsrapport, se: www.enersize.com/rapporter/ alternativt ladda ner bifogad PDF-fil.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com  

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS