enersize-logo 300

Enersize Oyj publicerar Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) publicerar härmed Bolagets Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden inleds den 9 juni 2020 i både Sverige och Finland.

Erbjudandet beräknas bestå av högst 101 641 252 aktier. Om Erbjudandet övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption och emittera upp till ytterligare 20 328 250 aktier. Företrädesemissionen ska säkerställa en intensifierad satsning på marknadsföring och försäljning samt etablering i Tyskland. Enersizes målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under 2021.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (enersize.com).

Tidplan

Samtliga datum avser 2020. Fullständig tidplan och information om Företrädesemissionen framgår av Informationsmemorandumet.

4 juni Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilket medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
9 – 18 juni Handel i teckningsrätter.
9 – 23 juni Teckningsperiod i Sverige.
9 – 25 juni Teckningsperiod i Finland.
9 juni – 14 juli Handel i BTA. Perioden kan komma att förlängas eller förkortas något, beroende på situation.
30 juni Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS