150 150 Enersize

Enersize Oyj publicerar Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) publicerar härmed Bolagets Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden inleds den 9 juni 2020 i både Sverige och Finland.

Erbjudandet beräknas bestå av högst 101 641 252 aktier. Om Erbjudandet övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption och emittera upp till ytterligare 20 328 250 aktier. Företrädesemissionen ska säkerställa en intensifierad satsning på marknadsföring och försäljning samt etablering i Tyskland. Enersizes målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under 2021.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (enersize.com).

Tidplan

Samtliga datum avser 2020. Fullständig tidplan och information om Företrädesemissionen framgår av Informationsmemorandumet.

4 juni Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilket medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
9 – 18 juni Handel i teckningsrätter.
9 – 23 juni Teckningsperiod i Sverige.
9 – 25 juni Teckningsperiod i Finland.
9 juni – 14 juli Handel i BTA. Perioden kan komma att förlängas eller förkortas något, beroende på situation.
30 juni Beräknad dag för offentliggörande av utfall.