enersize-logo 300

Enersize Oyj tillförs cirka 20,7 MSEK genom en kraftigt övertecknad företrädesemission samt genomför riktade emissioner

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har slutfört en företrädesemission som totalt tillfört Bolaget cirka 20,7 MSEK. Emissionen tecknades till 225 procent. Enersize genomför även riktade emissionen för att kvitta fordringar.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 8 maj 2020 (”Företrädesemissionen”) har tecknats till totalt 225 procent där cirka 86 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 140 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av den höga efterfrågan har styrelsen fattat beslut om att emittera ytterligare 20 328 250 aktier inom ramen för sitt bemyndigande (”Övertilldelningsoptionen”). Genom Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget cirka 3,5 MSEK.

Härutöver genomför Bolaget fem riktade emissioner som styrelsen har fattat beslut om i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2020.

Antal aktier

Företrädesmissionen omfattade 101 641 252 aktier till en teckningskurs om 0,17 SEK per aktie i Sverige eller 0,0163 EUR per aktie i Finland. Av totala antalet teckningsanmälningar var 87 032 487 aktier (cirka 86 procent) tecknade med stöd av teckningsrätter och 142 101 222 aktier (cirka 140 procent) tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Härutöver har 20 328 250 aktier tillkommit genom Övertilldelningsoptionen och 9 026 705 aktier genom riktade emissioner. Efter genomförda emissioner ökar antalet aktier i Bolaget från 101 641 252 till totalt 232 637 459 aktier, vilket resulterar till en utspädningseffekt om cirka 56,3 procent.

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i Informationsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Riktade emissioner

I enlighet med villkoren i garantiavtalet med Blasieholmen Investment Group Equity AB har 3 727 059 nya aktier emitterats vilket med en teckningskurs om 0,17 SEK motsvarar 12 procent av garanterat belopp (5,28 MSEK) (”Garantiemissionen”).

Utöver Garantiemissionen har styrelsen, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2020, beslutat om riktade emissioner om 2 337 882 aktier till Pelarsalen AB (ett bolag kontrollerat av CFO Thomas Bengtsson) respektive 1 550 000 aktier till CEO Anders Sjögren. De riktade emissionerna har skett till samma kurs som teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,17 SEK per aktie. Betalning av de riktade emissionerna har skett genom kvittning av tecknarnas fordran mot Bolaget och emissionerna har genomförts i syfte att stärka Bolagets balansräkning.

I enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2020 har vidare 705 882 aktier emitterats till Cibet AB (ett bolag kontrollerat av Anders Lundström) och 705 882 aktier emitterats till Kaiser Capital AB (ett bolag kontrollerat av Stefan Kaiser). De riktade emissionerna har skett till samma kurs som teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs 0,17 SEK per aktie. Betalning av de riktade emissionerna ska ske kontant. Berörda styrelseledamöter har inte deltagit i beredning och beslut av respektive riktad emission.

Omräkning av lösenpris för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

Med anledning av Företrädesemission har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för teckningsoptionsprogrammet för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 avseende teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

För teckningsoptioner av serie TO1 är den nya teckningskursen 2,26 SEK (tidigare 3,22 SEK). Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie, 2:1.

För teckningsoptioner av serie TO2 är de nya lägsta respektive högsta teckningskurserna 0,46 SEK (tidigare 0,65 SEK) respektive 0,91 SEK (tidigare 1,30 SEK). Två teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt till teckning av tre nya aktier, 2:3.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget och Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Enersize och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enersize aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Enersize lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS