enersize-logo 300

Enersize presenterar översikt av status på pågående kundprojekt samt nuvarande försäljningspipeline

Enersize Oyj (”Enersize”) presenterar härmed en översikt över hur pågående kundprojekt har utvecklats under 2017 fram till dagens datum (2018-03-23). Enersize presenterar även en uppdaterad översikt över nuvarande försäljningspipeline för den kinesiska marknaden.

Bakgrund

Enersize har två affärsmässiga ben, dels utveckling av mjukvaror för tryckluftsoptimering och management samt dels en aktiv projektverksamhet, främst i Kina, där Enersize i egen regi tillsammans med lokala partners bedriver besparingsprojekt genom en affärsmodell riktad mot vinstdelning med kunderna. Kundprojekten innebär en god möjlighet till lönsamma affärer och tidigare intäktsgenerering, men utgör även en viktig bas för utvecklingen av Enersizes mjukvaror.

Enersize har med sina senaste tekniska genombrott med inlämnade strategiska patentansökningar samt den strategiutveckling som genomförts i ljuset av de inlämnade patentansökningarna tagit ett stort steg mot att ha sin huvudfokus gentemot mjukvaror med målet att bli dominerande på marknaden för optimering och management av industriella tryckluftssystem. Parallellt med den uppdaterade strategin och de möjligheter som därigenom erbjuds kommer projektverksamheten fortsatt vara en viktig del av Enersizes verksamhet och bolaget avser att fortsätta växa denna del organiskt främst i Kina men även globalt riktat mot större produktionsenheter.

Enersizes kundprojekt är av naturen stora eftersom kunderna idag utgörs av stora tillverkningsenheter. Detta gör projekten och projektutvecklingen komplex med många faktorer som kan påverka tidsplaner, utveckling och resultat.

Överblicken visar att Enersize efterhand har lyckats korta projekttiderna så att senare avtalade projekt utvecklar sig snabbare än tidigare avtalade projekt. Denna utveckling kan hänföras till större personella resurser, bättre analysmjukvara, bättre organisatoriska processer och verktyg samt i bolaget efter hand uppbyggd kunskap och erfarenhet. Med denna översikt ges en detaljerad inblick i hur projekten har utvecklats historisk.

Projektstorlek (Pågående & Försäljningspipeline)

Projektstorleken anges genomgående i detta dokument i enlighet med nedanstående tabell.

Förbrukningssiffrorna är generella typsiffror och tar hänsyn till varierande nyttjandegrad av tillgänglig kompressorkapacitet. Förbrukningssiffrorna baseras på schablonvärden motsvarande maximalt 80 % nyttjandegrad av installerad kapacitet. Verklig nyttjandegrad påverkas av många faktorer, såsom nyttjad produktionskapacitet, medelförbrukning över dygnet, typ av produktion, m.m. Respektive fabriks förbrukning kan vara högre eller lägre än den i tabellen indikerade.

Följande storlekskategorier har använts:

Installerad kompressorkapacitet  Ungefärlig årlig förbrukning vid normal till hög nyttjandegrad
XXXL  >35MW  >200.000 MW/år
XXL 20-34MW 100.000-250.000 MW/år
XL 10-20MW 50.000-135.000 MW/år
L 4-9MW 20.000-60.000 MW/år
M 1-3MW 5.000-20.000 MW/år
S < 1MW < 6.000  MW/år


Översikt pågående projekt

I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av Enersize viktigaste avtalade projekt.


Pågående projekt, historisk utveckling

I nedanstående diagram presenteras de projektavtal som marknaden har informerats om. Uppställningen är ej komplett och innefattar exempelvis inte de rena mät- eller övervakningsprojekt som Enersize haft sedan tidigare.

För varje projekt presenteras följande faser:

Kommersiella faser:

       Installationsavtal finns

       Planering och diskussion med kund för vinstdelning

       Vinstdelningsupplägg godkänt av kund baserat på analysresultat

       Pågående vinstdelning

Operativa faser:

       Installation av Enersizes system i fabrik

       Pågående mätningar

       Analys / planering av besparingsåtgärder

       Genomförande av besparingsåtgärder och därpå följande systemövervakning

I diagrammet visas även eventuella uppskjutande som skett i projekt. Dessa uppskjutande avser:

•       Yofa, ombyggnad av fabrik, klardatum okänt. 
•       Foton, ombyggnad av fabrik, klart Q2 2018 
•       BBMG,ombyggnad av fabrik, klart Mars 2018 
•       Xinyi, diskussioner pågår med kund om utformning av projektfortsättnig 

Översikt Historisk projektutveckling, pågående projekt

Historisk genomsnittlig projektutveckling för pågående projekt

Genomsnittlig tid för alla installations-/vinstdelningsprojekt startade 2016-2018:

       från tecknat installationsavtal till att installation påbörjats: 2,5 månader

       från påbörjad installation till påbörjad mätning: 1 månad

       insamling av mätdata för analys: 5 månader

       Analys & planering av besparingsåtgärder (med kund): 4,5 månader

       Total genomsnittlig projekttid sedan tecknande av avtal: 10,7 månader


Fortsatt utveckling under Q2-Q4 2018

Enersize bedömer att ett mindre antal av projekten kommer gå in i vinstdelning redan under Q2 2018 följt av ett större antal projekt som väntas gå in under vinstdelning under H2 2018.

Enersize avser att publicera ytterligare information när enskilda projekt når dessa faser.


Nyförsäljning, uppdaterad nulägesöversikt

Långt gångna dialoger med nya kunder

Nedanstående översikt visar de kundfabriker där Enersize har genomfört förstudier och där det pågår en långt gången dialog med kunden. Urvalet för att ett projekt ska tas ned i översikten är att två eller flera av följande steg har genomförts.

1)    Kunden har själv eller med hjälp av partner kartlagt tryckluftssystemet i enlighet med Enersizes mall för inhämtande av information.

2)    Flertal införsäljningsmöten med kundens ansvariga representanter, oftast inkluderande fabriksansvarig (plant manager) samt tryckluftsansvarig (facility manager) har genomförts.

3)    Minst ett besök av en av Enersize tryckluftsspeciallister/partner på plats i fabriken för att utvärdera besparingspotential samt installationsmöjligheter

4)    Offert och/eller avtalsförslag har överlämnats till kund

Översikt försäljningspipeline – Urval, långt gångna dialoger med nya kunder per mars 2018

Övriga Kunddialoger

Enersize för tillsammans med sina partners många diskussioner med kunder i olika försäljningsstadier, diskussioner som ej nått så långt att de uppfyller urvalskraven enligt ovan redovisas ej. Enersize har även långt gångna diskussioner med kunder där fortsatta diskussioner av olika anledningar har skjutits på framtiden, p.g.a. planerade produktionsomläggningar, byte av fabriksledning eller likande orsaker. Sådana försäljningsprojekt är ej heller medtagna i någon av översikterna.

Elpriser

Genomsnittliga elpriser för kunder i Kina är ca 700 RMB/MWh motsvarande ca 900 SEK/MWh. Större tillverkningsenheter har vanligtvis en något lägre tariff och mindre enheter en högre tariff jämfört med genomsnittet.


Sami Mykkänen, Enersizes VD kommenterar:  

”Många av våra investerare har efterfrågat en lägesuppdatering kring våra kundprojekt för att själva kunna göra sig en bättre bild över hur framtida kassaflöde kan komma att utveckla sig för denna del av Enersize verksamhet. Med denna detaljerade översikt av både pågående projekts historiska utveckling under senaste 18 månaderna och en uppdatering av vårt pågående försäljningsarbete ger vi nu våra investerare ett mycket bra verktyg för att förstå Enersize projektaffärer och utvecklingspotential på djupet. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018. 

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS