Enersize styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelsen och ledningen kommer att teckna aktier motsvarande cirka 500 000 SEK i den pågående företrädesemissionen, som offentliggjordes den 24 september 2019 (”Företrädesemissionen”).

Styrelseordförande i Enersize, Thomas Bengtsson, avser att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel till ett belopp om 236 798 SEK. Utöver detta kommer delar av övriga styrelseledamöter och ledningen i Enersize att teckna aktier motsvarande 261 125 SEK. Sammanlagt kommer Enersizes styrelse och ledning att teckna för ett belopp om 497 922 SEK, motsvarande 1,06 procent av den pågående Företrädesemissionen.

Växling av lön till aktier

Utöver ovan nämnda teckningar i Företrädesemissionen har delar av Enersize ledning beslutat att växla delar av upplupen lön sedan april 2019, till aktier i Bolaget enligt nedan:

Anders Sjögren (VD): 50 procent av lön

Bo Kuura (Teknikchef): 30 procent av lön

Daniel Winkler (Sälj- och marknadsföringschef): 10 procent av lön

Beslut om nyemission av aktier relaterade till ovan nämnda löneväxling har ännu inte tagits av styrelsen.

Sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen

  • Enersize har tilldelat alla aktieägare som är registrerade i Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 september 2019. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Vid tecknande av två (2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2/2019. Teckningskursen är 0,65 SEK eller 0.06 EUR per aktie.
  • Teckningsperiod för teckning av aktier kommer att vara från och med den 1 oktober 2019, och vara till den 16 oktober 2019 i Sverige och till och med 18 oktober 2019 i Finland.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 67 procent.
  • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med 13 augusti 2020 till och med 27 augusti 2020. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,65 SEK (0.06 EUR) eller högre än 1,30 SEK (0.12 EUR), vilket innebär att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 24 MSEK och som högst cirka 47 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 17,6 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare varav 5,3 MSEK utgör konvertering av lån motsvarande 11,2 procent och cirka 19,9 MSEK, motsvarande cirka 42,4 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Tidplan för Företrädesemissionen

16 oktober 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen i Sverige

18 oktober 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen i Finland

23 oktober 2019: Indikativ datum för offentliggörande av utfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS