enersize-logo 300

Enersize VD-brev I februari 2020

· En majoritet av personalen valde att växla lön till aktier under 2019, vilket visar på personalens hängivelse till bolaget! Thomas, vår styrelseordförande, och jag fortsätter att växla till aktier under 2020.
· Omsättningen under 2019 kommer bli den högsta i bolagets historia.
· Omsättningen under tidigt 2020 fortsätter att öka trots att januari anses vara en svår månad för försäljning. Ordern på 1,1 MSEK från SCA pekar i rätt riktning.
· Sociala medier blir allt viktigare för Bolaget. Prenumerera gärna på våra kanaler på Facebook (https://www.facebook.com/enersize/), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/enersize/) och Twitter (https://twitter.com/EnersizeGlobal).
· Enersize fortsätter att utvecklas som bolag och jag arbetar hela tiden med att öka försäljningen och att snabbt och effektivt genomföra arbete åt våra kunder.
· Kärnan i Enersizes koncept är att göra tryckluftskostnaden och miljökonsekvenserna synliga och erbjuda ett system för kunden att interndebitera kostnaderna.

Kommunikation

I kvartalsredogörelsen för Q3 satte jag en policy för hur vi publicerar information i form av pressmeddelanden, men också att vi avser att öka aktiviteten på sociala medier. Då majoriteten av våra order sedan dess handlat om mindre läckagekontrollprojekt kan man felaktigt dra slutsatsen att försäljningen inte går bra. Faktum är att vi tvärtom upplever en medvind som beror på vårt arbete under 2019; anställning av utesäljare, samarbetet med Momentum Industrial ABs lokala säljkontor i mellansverige, seminarier under hösten i Sverige och Norge, samt början på samarbete med vårt tyska partner Krückenberg.

Jag summerar kort här att vår avsikt är att publicera order värda mer än 100 000 SEK samt licensorders som pressmeddelanden. Licensordern före jul från Norge uppfyllde båda kriterier för att ge ett konkret exempel, medan flertalet ordrar under slutet av 2019 var under gränsen för publicering av pressmeddelande. För att öka tydligheten mot aktiemarknaden kommer jag framöver att skriva VD-brev mellan kvartalsrapporterna och där summera arbetet i bolaget, men jag har även ambitionen att månatligen ge information om föregående månads försäljningsresultat, sannolikt genom sociala medier.

Våra officiella kanaler på sociala medier är Twitter, Facebook och LinkedIn, men för intresserade aktieägare finns det bland annat en oberoende Facebook-grupp som heter Enersize samt ett forum på Discord. Då vi fortfarande är ett litet bolag utan marknadsavdelning är våra möjligheter att följa diskussioner begränsade, och jag vill be er att rikta frågor tydligt genom att rikta frågor till oss i ledningen och styrelsen direkt. På så vis spar vi tid och ni som är aktieägare får mer relevant information.

Jag ska under 2020 arbeta med att migrera våra domäner Enersize och LEAQS med målet att erbjuda en ändamålsenlig portal för kunder, partners och säljare. Detta arbete ska också göra det enklare för oss att nå ut till marknaden via hemsidan genom förbättrade verktyg och processer.

Försäljning

Under januari 2020 fick vi totalt order på ca 285 000 SEK och vi fakturerade omkring 185 000 SEK. Till detta kommer vinstdelning i Kina som faktureras kvartalsvis och uppgår till ca 15 000 SEK per månad. Omsättningen i januari kan verka liten, men om man ser det i ljuset av att vi i februari fick en order från SCA i Ortviken på drygt 1 MSEK på gång så möjliggör det ett mycket bra resultat för Q1, 2020, som ligger i linje med mina förväntningar för början av året.

Som vi meddelat tidigare arbetar vi med en expansion av säljorganisationen. Denna är kritisk för att öka omsättningen men också för att minska variationerna i intäkter månad för månad. Daniel, vår sälj- och marknadschef, har flera stora affärer på gång och en stor pipeline, men det är svårt att avgöra vilken månad en kund kommer att lägga ordern, varför det är svårt att göra träffsäkra prognoser.

Organisation

Jag är nöjd med att vi anställt Jonas Björck som började i måndags och delvis kommer att ersätta Jonas Englund som utesäljare när han slutar i början av mars. Även George Carlsson började i måndags och kommer att växa in i rollen som chefstekniker där han håller i utbildningar av partners tekniker, projektleder dessa, samt arbetar med de projekt vi säljer från Enersize.

Jag hälsar Jonas och George hjärtligt välkommna till Enersize!

Utöver dessa nyanställningar förväntar jag mig att vi växer med två till tre personer till under våren.

Med George ökar vi vår kapacitet och kvalitet i arbetet mot våra partners, samtidigt som vi på kort sikt kan skapa några ”success stories” som lockar våra partners att utöka sin verksamhet tillsammans med Enersize. SCA-ordern från förra veckan ämnar vi använda för detta syfte. Ordern har gått genom Momentum Industrial AB, vår säljpartner. Arbetet med läckagekontroll kommer genomföras av Enersize tillsammans med Caverions kontor i Härnösand. Resultatet är att Momentum får upp ögonen än mer för vilken potential vår affär har. Vidare får Caverion ett konkret större projekt som vi kan använda för att för att få igång Caverions försäljning av Enersizes produkter, något som står högt på min agenda.

Kunder och marknad

Enersize har rätt produkter och Bolagets tjänster ligger i linje med samhällets önskan att ta mer hänsyn till hållbarhet och miljö. Utmaningen för oss i Bolaget är att nu snabbt accelerera upp försäljningen och ta marknadsandelar. Möjligheterna är så enorma att det viktigaste nog är att fokusera de resurser vi har på ett effektivt arbete. Våra seminarier har visat på mycket stor genomslagskraft och vi kommer under 2020 att öka och intensifiera denna typ av aktiviteter.

Jag kan konstatera att Sverige blivit Enersizes viktigaste marknad under loppet av 2019 och den utvecklingen kommer fortsätta under 2020. Pilotprojektet på Scanias fabrik i Södertälje fortlöper och utvecklas i gott samarbete. Installationen av Q+ på SKFs fabrik i Göteborg utökas också gradvis och vi hoppas på vidare samarbete med SKF i Göteborg och på andra orter i Sverige. Vår säljpartner Momentum Industrial AB blir allt viktigare eftersom antalet order som går genom dem hela tiden ökar, med ordern från SCA i Ortviken som kronan på verket. Samarbetet med Caverion utökas långsamt. Caverions kontor är mycket självgående och vi har fått lite stöd centralt varför vi nu väljer att tillsammans med utvalda kontor göra försäljningar och arbete som vi kan använda för att marknadsföra vårt koncept inom Caverion. Detta arbete kräver att vi har fler resurser på plats för utbildning inom sälj och teknik.

Vi behöver partner som kan sälja hela vårt utbud av produkter och tjänster och därför ser vi över våra partners i grannländerna eftersom vi ärvt dessa i förvärvet av LEAQS. Ordern från Tylekk i Norge var ett genombrott!

Tyskland ser fortsatt intressant ut, framför allt genom arbetet med vår partner Krückenberg Drucklufttechnik GmbH. men vi kan även driva vidare pilotprojektet med Dürr Systems AG när vi har möjlighet.

Genom Daniels nätverk hoppas jag att vi under 2020 kan börja växa in på fler länders marknader i EU.

I Kina fortlöper två vinstdelningsprojekt genom Jointeam som också gärna vill komma igång med läckagekontroll och licensförsäljning. Dock är denna partner liten och har begränsad förmåga att växa. Däremot är Aden en mycket viktig strategisk partner för Enersize. Vi kommer fortsätta investera tid och kraft i att hjälpa Aden igång med försäljningen. Inte minst är framgångarna med Hankooks fabrik i Jiaxing något vi ser hjälper oss på den kinesiska marknaden.

Den koreanska marknaden visade upp sig för oss när vi bjöds in till mässan EU Gateway Business Mission i Seoul i början av februari och vi för nu diskussion med flera potentiella partners. Där kunde vi även inleda samarbete med Adens Koreakontor som etablerat sig i januari 2020 och ser stor potential i affärer med Enersize. Hankook, som har sitt huvudkontor i Korea, har utsett vårt projekt vid fabriken i Jiaxing, Kina, till sitt näst mest framgångsrika externa projektet inom koncernen under 2019. De har därför budgeterat för motsvarande i alla fabriker under kommande 7-årsperiod.

LEAQS

Strax innan jul satte vi igång utvecklingen av en mobil-app till LEAQS för Android och iOS som fungerar även då internet inte är tillgängligt. Denna funktionalitet är helt nödvändigt för att kunna genomföra läckagekontroll i vissa områden och länder. Jag räknar med att vi kan släppa appen till våra kunder i mars.

Q+

Vi testar kontinuerligt ny hårdvara med målet att kunna erbjuda bättre funktionalitet och göra processen från försäljning till installation och konfiguration enklare. Mitt mål är att tekniken ska paketeras så att den blir riktigt enkel att sälja och använda. Jag förväntar mig att detta kommer förbättra chanserna för t ex våra partners att sälja Q+ till sina kunder.

Jag satsar på stora och strategiska förbättringar av Q+ under 2020 och kommer rapportera om våra framsteg på sociala medier.

Ett intressant exempel att ta med sig är vad kostnaden blir för Q+ på ett tioårsperspektiv. Ta en typisk industri som idag förbrukar 50 kubikmeter/minut och har en kostnad på 20 öre per kubikmeter. De investerar i ett större Q+-system för 0.5 MSEK där vi kan mäta förbrukning och läckage ner på zon-nivå, mäta flera tryck och daggpunkt samt bedöma om kompressorerna arbetar optimalt. Utslaget på 10 år blir kostnaden ca 0,2 öre per kubikmeter (eller 1% av kostnaden). Jämfört med ineffektiviteter på 30-50% är investeringen en icke-fråga. Det borde vara självklart för alla som har tryckluftssystem att ha full inblick i systemet.

Avsaknaden av en fastställd kostnad för tryckluften skapar en mängd problem för industrin. Det gör att det blir svårt att diskutera värdet av investeringar och underhåll.

Kärnan i Enersizes koncept är att göra tryckluftskostnaden och miljökonsekvenserna synliga och erbjuda ett system för kunden att interndebitera kostnaderna.

Finansiering

Jag har under 2019 arbetat med att anpassa kostnadsnivån och effektiviteten i bolaget så att vi kan få ut bästa möjliga försäljning till en rimlig kostnad. Detta i kombination med den omstrukturering av bolagets lån, där vi dels använde likviditet från emissionen och dels kvittade gamla betungande projektlån till aktier, har lett till att utgiftsnivån i bolaget har minskat väsentligt. Ökad försäljning är samtidigt avgörande för att upprätthålla bolagets likviditet.

Tryckluftskostnad

Teknik är kul och driver samhället framåt. Du som aktieägare bör ha en grundläggande förståelse för hur ett tryckluftssystem fungerar, åtminstone från ett finansiellt perspektiv.

Av den energi som används för att producera tryckluft går majoriteten till att värma luften. Endast ca 10% blir tryckluft, varav oftast uppåt 50% slösas bort på grund av läckage eller andra problem. Det är med andra ord bara ca 1/20 av energin som producerar tryckluft som kommer till användning.

Av denna anledning blir besparingar av tryckluft så oerhört lönsamma. Värdet av ett läckage är i praktiken nästan 20 gånger större mätt i energi. Att det pyser lite här och där är alltså oerhört kostsamt och denna insikt saknas generellt.

Den varma luften är fuktig och behöver torkas och luftfilter används för att filtrera bort partiklar. Kompressorerna kan inte variera flödet av luft så fort och därför installeras tryckluftsbehållare som fungerar som buffertar i tryckluftssystemet.

Tryckluftskostnaderna över 10 år, se Figur 1, visar val av kompressorer är mindre väsentligt. Det som spelar stor roll är läckage och huruvida tryckluftssystemet kör effektivt. Figur 2 visar ännu tydligare vilka åtgärder som är mest verkningsfulla.

Figur 1. Livscykelanalys av ett tryckluftssystem.

Figur 2. Besparingspotential i ett typiskt tryckluftssystem.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS