Kallelse till Enersize Abp ordinarie bolagsstämma

Aktieägare i Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) kallas till ordinarie bolagsstämma (“bolagsstämman”) fredagen, den 3 juni kl. 13:00 (CET), plats: Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sverige.

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19) strävar Enersize efter att hålla en kort och effektiv bolagsstämma med begränsad interaktion, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Av denna anledning begär Enersize vänligen att dess aktieägare seriöst funderar över om det är nödvändigt för dem att delta i bolagsstämman på mötesplatsen personligen utan ombud. Ingen förtäring eller dryck erbjuds i samband med mötet.

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse för år 2021

– Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den förlust som balansräkningen utvisar och vinstutdelning
Styrelsen föreslår att nettoförlusten 1 624 403 euro överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning utdelas.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägare som representerar ungefär 19 procent av Bolagets aktier och rösterna i Bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: EUR 600 per månad till styrelseordförande. EUR 400 per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställda i Bolaget.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ungefär 19 procent av Bolagets aktier och rösterna i Bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att tre till fem (3-5) styrelseledamöter väljs till styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ungefär 19 procent av Bolagets aktier och rösterna i Bolaget kommer att föreslå val av ledamöter för ordinarie bolagsstämman. Förslag kommer att presenteras på bolagets hemsida senast fredagen den 27 maj 2022.

13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av Bolaget.

14. Val av revisorer
Styrelsen föreslår att revisorbolag KPMG Oy Ab omväljs som Bolagets revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att den huvudansvariga revisorn ska bli CGR-revisorn Mauri Eskelinen. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, optioner och andra i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen skulle med stöd av bemyndiganden få besluta om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av optioner och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, kan med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal, dock alltid endast om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. En riktad emission kan verkställas som en vederlagsfri emission endast om det från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för detta.

Styrelsen föreslår att bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden förutom de som listats nedan: Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte. Styrelsen föreslår att bemyndigandet ska vara i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2023.

16. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att tredje stycket av 7 § av bolagets bolagsordning ändras så att den lyder enligt följande (texter på svenska och finska):

”Bolagsstämman kan hållas, förutom i bolagets hemvist, i Helsingfors stad i Finland eller i Stockholms eller Lunds städer i Sverige.”

”Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman tai Lundin kaupungeissa Ruotsissa.”

17. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

Enersize bokslut, revisionsberättelsen och beslutsförslagen till den ordinarie bolagsstämman samt denna kallelse finns tillgängliga på Bolagets webbplats enersize.com. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten att finnas tillgängliga vid bolagsstämman. Ordinarie bolagstämmans protokoll kommer att finnas tillgängligt på ovan nämnd webbplats senast från och med den 17 juni 2022.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning
Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 23 maj 2022 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Enersize aktieägarförteckning.

Förändringar i aktieinnehavet efter avstämningsdagen för ordinarie bolagsstämma påverkar inte rätten att delta i stämman eller antalet rösträtter som innehas på stämman.

Aktieägare som vill delta i ordinarie bolagstämman skall anmäla sig senast den 27 maj 2022 kl. 16:00 (EET) och anmälan skall ha kommit Bolaget tillhanda senast vid denna tidpunkt. Anmälan till ordinarie bolagsstämman kan skickas per e-post till adressen info@enersize.com.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personnummer, adress, e-postadress samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Enersize används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar samt för aktieägarkommunikation. Aktieägare, hans/hennes/dess representant eller ombud skall vid behov kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon/det skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 23 maj 2022 vara antecknad i Enersize aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande i ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 27 maj 2022 kl. 10:00 (EET) har antecknats i Enersize tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga införande i Enersize aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i Enersize tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagsstämman skall senast den 23 maj 2022 registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Enersize tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt registreras på deras eget namn i Enersize aktieägarförteckning hos Euroclear Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den 23 maj 2022 och därför bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem och som önskar delta och rösta vid den ordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt registreras i Enersize aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen till Enersize senast den 23 maj 2022 kl. 10:00 svensk tid (CET). Tillfällig registrering via Enersize anses utgöra en anmälan till ordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren på ordinarie bolagsstämman. Fullmakten gäller endast en ordinarie bolagstämma ifall inget annat anges. Om en aktieägare företräds av flera ombud på ordinarie bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till ordinarie bolagstämman uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Enersize, Ordinarie bolagstämma på adressen c/o Enersize Advanced Research AB, Ideongatan 3B, 223 62 Lund, Sverige innan den sista registreringsdagen.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på engelska. En del av materialet vid mötet kan presenteras på svenska.

På dagen för denna kallelse till ordinarie bolagsstämma, 11 maj 2022, är antalet aktier i Enersize
472 547 704 stycken. Varje aktie berättigar till en röst på bolagstämman.

Helsingfors den 11 maj 2022

ENERSIZE ABP

Styrelsen

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS